ჩვენ შესახებ

ყოველთვიური სამეცნიერო-სამინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ გამოდის 2009 წლის ივნისიდან და ერთადერთი ყოველთვიური პერიოდული აგრარული გამოცემაა საქართველოში, რომელიც მკითხველს _ ფერმერებს მათთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას აწვდის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის დარგების შესახებ, სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის, აგროწესების, ახალი ტექნოლოგიების, ტექნიკის, თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიით ხეხილის ბაღების გაშენების, სასუქების, პესტიციდების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაავადებების, მეცხოველეობის (მესაქონლეობა, მეღორეობა, მეცხვარეობა-მეთხევეობა, მებოცვრეობა, მეფრინველობა), ვეტერინარიის (ცხოველთა და ფრინველთა დაავადებები და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები), სურსათის უნვებლობისა და საქართველს აგრარულ ბაზარზე არსებული ვითარების შესახებ.

ჩვენი მიზანია სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე პროცესების გაშუქება, დარგის განვითარებისადმი ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობის პროქტების მხარდაჭერა და პოპულარიზება. სოფლის პრობლემებით დაინტერესება.
თანამედროვე, ინოვაციური ტექნოლოგიების ფერმერებისათვის გაცნობა, მის დასანერგად სტიმულისა და მოტივაციის გაღვივება. ახალგაზრდობის აგრარულ ბიზნესით დაინტერესება, წარმატებულ ფერმერთა საქმიანობის წარმოჩენა. ფერმერ ქალთა მხარდაჭერა; აგრარული პროფილის სამეცნიერო მიღწევების გაშუქება, ფერმერული საქმიანობის პოპულარიზება, კოოპერაციული მოძრაობის მხარდაჭერა, კოოპერატივების საქმიანობის პოპულარიზება და სხვა.
ჟურნალი “ახალი აგრარული საქართველო” რეფერირებადია 2011 წლიდან.

სარედაქციო კოლეგია

შოთა მ აჭარაშვილი (მთ. რედაქტორი), ნუგზარ ებანოიძე, რეზო ჯაბნიძე, მიხეილ სოხაძე, თამარ სანიკიძე, ნოდარ ბრეგვაძე, ბექა გონაშვილი, ბიორგი ბარისაშვილი (მევენახეობა-მეღვინეობის), თამთა გუგუშვილი (ინგლისური ვერსიის რედაქციის რედაქტორი).

სამეცნიერო საბჭო

რევაზ მახარობლიძე (თავმჯდომარე), გურამ ალექსიძე, ზაურ ფუტკარაძე, ნოდარ ჩხარტიშვილი, ნუგზარ ებანოიძე, პაატა კოღუაშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, შოთა ჭალაგანიძე, ზვიად ბრეგვაძე, ელგუჯა გუგუშვილი, გოგოლა მარგველაშვილი, ანა გულბანი, ლევან უჯმაჯურიძე, ზაურ ჯულუხიძე, ზურაბ ჯინჯიხაძე, ქრისტო კახნიაშვილი, კუკური ძერია, კახა ლაშხი, ჯემალ კაციტაძე, ნუგზარ სარჯველაძე, თენგიზ ყურაშვილი, ზურაბ ლოლაძე, კობა კობალაძე, ნუკრი მემარნიშვილი.

დიზაინი: გიორგი მაისურაძის;

ჟურნალი ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპით;