იმერული ცხვარი მსოფლიო გენოფონდის ნაწილია

დედამიწის უკიდურესი ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე მდებარე ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოშიც ცხვარი, სხვა პირუტყვთან შედარებით, მეტად გავრცელებული ცხოველია და საეთო რაოდენობითაც ძროხის

Read more

„იმერული ცხვარი“ ქართული ერის მატერიალური კულტურის ცოცხალი ძეგლია“  

 ივანე ჯავახიშვილი _ „იმერული ცხვარი“ ქართული ერის მატერიალური კულტურის ცოცხალი ძეგლია“ მეცხვარეობა საქართველოს ტრადიციული და მნიშვნელოვანი დარგია, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში

Read more

იმერული ცხვრის მოშენების ეფექტიანობა დასავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში

საქართველოს მეცხვარეობა ამჟამად კრიზისულ მდგომარეობაშია. ცხვრის სულადობა გასული საუკუნის 80-იანი წლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 60%-ით არის შემცირებული და შესაბამისად

Read more

ჰემშინური ცხვარი საქართველოში

საქართველოს მეცხოველეობის და კერძოდ, მეცხვარეობის ისტორიის სათავეების კვლევის საქმეში უდიდესი როლი ეკუთვნის ახალი ქართული მეცნიერული ისტორიოგრაფიის ფუძემდებელს აკად. ი. ჯავახიშვილს

Read more

იმერული ცხვრის მოშენების ეფექტიანობა დასავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში

საქართველოს მეცხვარეობა ამჟამად კრიზისულ მდგომარეობაშია. ცხვრის სულადობა გასული საუკუნის 80-იანი წლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 60%-ით არის შემცირებული და შესაბამისად

Read more

თუშური ცხვარი

თუშური ცხვარი მცირე დუმიანთა ჯიშს მიეკუთვნება. იგი აღმოსავლეთ საქართველოს, ალპური ზონისა და მომთაბარე პირობებისთვის საგანგებოდ XII-XIII საუკუნეებშია  გამოყვანილი. თუშური ცხვარს

Read more

იმერული ცხვრის პროდუქტიულობის გაზრდის ღონისძიებები  და რეკომენდაციები

გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ენდემური ჯიშის ცხვრების დაცვასა და სრულყოფისათვის. ქართული ჯიშის ცხვრების შესწავლას საფუძველი

Read more

რატომ არის იმერული ყველის რძის ფხვნილით წარმოება მომგებიანი და რას მივირთმევთ?!

საქართველოში თუ დიდი მერძეული ძროხის ფერმები არ შეიქმნება, იმერული ყველის წარმოება ნატურალური რძისგან წამგებიანი იქნება. საქართველოში ყველი ტრადიციულ საკვებს წარმოადგენს.

Read more

ზოოვეტერინარული  ინსტიტუტი 90 _ მდგომარეობის გამოსასწორებლად რადიკალური ზომებია მისაღები

 საქართველოში  მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის დარგის სწავლების ისტორია 104 წლის წინ 1917 წელს დაიწყო, როდესაც ზოოტექნიკისა და ვეტერინარიის საგნების სწავლებას საფუძველი

Read more

საკვებწარმოების დარგის განვითარება რენტაბელური მეცხოველეობის საფუძველია

  პირუტყვზე ფიქრისას არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ ბალახის მოთხოვნები. ბალახების კვლევისას ჩვენ ყოველთვის მხედველობაში უნდა გვქონდეს პირუტყვის მოთხოვნები” _ საფრანგეთის

Read more