აგრო მიმოხილვა

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა 2018 წლის ნოემბრის მდგომარეობით აგრარული სექტორის ზოგადი მიმოხილვა  და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების ანალიზი წარმოადგინა,  რასაც ქვემოთ სრულად გთავაზობთ.

იხილეთ თანდართული ბმულო: http://iset-pi.ge/images/AGRIndex/Agri_Review/Agri_Review_November_2018_GEO_Final.pdf