აზიური  ფაროსანა – გადაუჭრელი პრობლემა, თუ …?!

               ორ  წელიწადზე  მეტია,  რაც  აზიური  ფაროსანა  (კლასი – მწერები  (Insecta),  რაზმი – ნახევრადხეშეშფრთიანები  (Hemiptera=Heteroptera),  ოჯახი – ფაროსანა  ბაღლინჯოები  (Pentatomidae),  სახეობა – აზიური  ფაროსანა  (Halyomorpha  halys),  ყველა  რანგისა  და  მდგომარეობის  ადამიანთა  ყურადღების  ცენტრშია, რასაც  განაპირობებს  მავნებლის  მაქსიმალური  რიცხოვნობა  და  მავნეობა  მრავალ  სასოფლო-სამეურნეო,  ტყისა  და  დეკორატიულ  მცენარეზე.  ამას  ემატება  მავნებლის  მიერ  გამოყოფილი, ადამიანისათვის  მეტად  არასასიამოვნო  სუნი,  მით  უმეტეს,  რომ  მწერი  ხშირად  თავს  იყრის  საცხოვრებელ  ბინებში,  ცხოველთა  სადგომებში  და  სხვა  თავშესაფრებში.  მთელი  ამ  პერიოდის  განმავლობაში  თავდაუზოგავად  მუშაობენ  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს,  მისი  საკონსულტაციო  ცენტრის,  სურსათის  უვნებლობის  სამსახურის,  საქართველოს  ეროვნული  სამეცნიერო  აკადემიის,  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის   მეცნიერები, მკვლევარები,   პრაქტიკოსი  თანამშრომლები,  შესაბამისი  რეგიონალური  სამმართველოები  თუ  სხვა  ორგანიზაციები:  მოეწყო  სატელევიზიო  და  რადიოგადაცემები,  მომზადდა  სარეკლამო  რგოლები,  ტარდება  შეხვედრები,  დისკუსიები,  მოსახლეობის  ინფორმირებისათვის  გამოიცა  ბროშურები, ბუკლეტები,  საინფორმაციო  ბიულეტენები,  რეგიონებში ჩატარდა  არაერთი  დეტალური  კონსულტაცია  ფაროსანასთან  ბრძოლის  ღონისძიებებისა  და  სინთეზური  პრეპარატების  გამოყენებისას  უსაფრთხოების  დაცვასთან  დაკავშირებით,  მოწვეული  იქნენ  უცხოელი  ექსპერტები  და  ა.შ.   კვლავ  უმოწყალოდ  ნადგურდება  მცენარეები,  მოსავალი,  მინიმუმამდე  მცირდება  მისი  ხარისხი,  მოსახლეობა  წუხს  მოსალოდნელი  შიმშილობისა  და  დისკომპორტის  გამო.  ერთი  სიტყვით,  აღნიშნულ  მავნებელთან  დაკავშირებით  მდგომარეობა  საქართველოში  ყველა  დონეზე  შეფასებულია  კატასტროფულად,  თითქმის  ქვეყნის  ტრაგედიად… მშვიდად  არავინ  არის,  ბავშვიც  კი!   მაგრამ  შედეგი?  შიძლება  ითქვას – არაფერი!!!

       როგორც  ერთ-ერთი  რიგითი  სპეციალისტი,  მე  თვალყურს  ვადევნებ  მოვლენების  განვითარებას,  გაანალიზებული  მაქვს  ყველა  არსებული  წერილობითი  თუ  ზეპირი ინფორმაცია  და,  ამდენად,  თავს  უფლებას  ვაძლევ,  გამოვხატო  ჩემი  მოსაზრებები  შექმნილ  სიტუაციასთან  დაკავშირებით.
 1. აღნიშნულ  ფაროსანასთან  ბრძოლის  2017  წლის  24  მარტის  სტრატეგია  ჩამოყალიბდა  სამი  მიმართულებით:  საინფორმაციო  კამპანია,  მონიტორინგი  და  ქიმიური  წამლობა.    სოფლის  მეურნეობის  სამინისტრომ  წრმოადგინა  2018  წლის  სტრატეგიაც,  რომელიც  საკითხისადმი   წინა  წლის  მიდგომებისაგან  უმნიშვნელოდ  განსხვავდება.  აი,  ისიც:  აქტიური  საინფორმაციო  კამპანია,  სრულმასშტაბიანი  მონიტორინგი,  ქიმიური  წამლობა.  ეს  უკანასკნელი  ითვალისწინებს  აგრეთვე  მოსახლეობის  ჩართულობასა  და  მექანიკურ  ბრძოლას,  გაიზრდება  სააგენტოს  ტექნიკური  შესაძლებლობები,  გაგრძელდება  აქტიური  თანამშრომლობა  დონორ  და  პარტნიორ  საერთაშორისო  ორგანიზაციებთან.
 • ინფორმაციები მოსახლეობას  აღარ  სჭირდება,   ის  თხოულობს  პრობლემის  უსწრაფესად  გადაწყვეტას  და  კრიზისიდან  გამოსვლის  გზების  ჩვენებას.
 • მექანიკური ბრძოლა  (რა  ხერხითაც  არ  უნდა  იყოს  გამოყენებული  (ხელით  შეგროვებით,  ხაფანგებით,  მტვერსასრუტებით  და  სხვ.) ადამიანისათვის  უცხო  არ  არის  და  არც  დამაკმაყოფილებელი!
 • დიდი ხანია  დასაბუთებულია,  რომ  ქიმიური  საშუალებების  გამოყენება  მხოლოდ  უკიდურეს  შემთხვევაშია  მიზანშეწონილი.   ჩვენ  კი,  გარემოსა  და  თბილსისხლიანებისათვის  საკმაოდ  ტოქსიკური  ნივთიერებებით,  ყოველგვარი  წინასწარი  ლაბორატორიული   კვლევების  გარეშე,  დავიწყეთ  საკარმიდამო  ნაკვეთებისა  და  ფერმერული  მეურნეობების  კუთვნილი  ნაკვეთების  შეწამვლა,  არ  დავადგინეთ  ქიმიური  დამუშავების  ვადები  და  მწერის  განვითარების  მგრძნობიარე  ფაზები, ბიოპრეპარატების  ან  პესტიციდური  აქტივობის  მცენარეების  გამოყენება  ამ  მიზნით  ხომ  საერთოდ  არც  გვიცდია…
 1. ნებისმიერი სახეობის  პოპულაცია  ექვემდებარება  ეკოლოგიურ  კანონზომიერებებს.  ერთ-ერთია  მისი  მდგრადობა – დინამიურობის  საკითხი.  გარემო  ფაქტორების  გავლენით  სტრუქტურის,  ეკოლოგიურ  ჯაჭვში  სახეობათა  და  მათი  რიცხოვნობის  მუდმივი  ცვლა,  შესაბამისად  ბიომასის  მერყეობა,  ახალი  ბუნებრივი  მარეგულირებელი  ფაქტორების  ჩართვა,  ან  –  პირიქით.  ანუ  ჩვენ  დაგვავიწყდა,  რომ  ბიოცენოზებში  არსებობს   მავნებლების  მასობრივი  გამრავლების  (აფუთქარების)  რეალური  ალბათობა  და  ამას  თავის  გარკვეული  მიზეზებიც  აქვს!   ეს მიზეზები  კი  დეტალურადაა  ახსნილი  ენტომოლოგიის  ფუნდამენტალურ  სახელმძღვანელოებში…  ჩვენ   აზიურ ფაროსანასთან   ბრძოლა  დავიწყეთ  არა  გამოჩენისთანავე,  არამედ  ამ  მიზეზების  ძიებისა  და  დადგენის   გარეშე  და,   სამწუხაროდ,  უშედეგოდ!
 2. მრავალგზის დადასტურებულია,  რომ  ადვენტურ   სახეობებს  ახალ  არეალში  ბუნებრივი  მტრები  არასოდეს  არ  მოჰყვებათ  მათი  უკვე  გავრცელების   რეგიონებიდან.  მაგრამ  გარკვეული  პერიოდის  შემდეგ  შემოჭრილი  მავნებელი  ხდება  რომელიმე  ადგილობრივი  ბიოაგენტის  სამიზნე  და  საკმაოდ  ეფექტურიც.  აზიური  ფაროსანას საქართველოში  შემოჭრიდან  გავიდა  2  წელზე  მეტი.  დიდი  ალბათობით,  მისი  მარეგულირებელი  ბუნებრივი  მტერიც  უკვე  არის  ფაროსანას  გავრცელების  არეალში.  მას  მოძებნა,  ეფექტურობის  დადგენა  და  პრაქტიკული  გამოყენებისათვის  მეთოდიკის  დამუშავება  სჭირდება.  არ  არის  გამორიცხული,  ჩვენს  მიერ  ქიმიური  პტეპარატების  სისტემატიური  გამოყენებით,  კიდევ  უფრო  დავამძიმოთ  სიტუაცია,  რადგან  დადგენილია,  რომ  სინთეზური  პრეპარატების  მიმართ  უფრო  მგრძნობიარენი  არიან  სასარგებლო  ფაუნის  წარმომადგენლები,  ვიდრე  მავნებლები  და  თუ  ისინი  ნაწილობრივ  მაინც  გვეხმარებოდნენ  მავნებლების  რიცხოვნობის  შემცირებაში, მივიღებთ  უკუშედეგს:  მავნებლის  რიცხოვნობა გეომეტრიული  პროგრესიით მოიმატებს  და  მავნეობის  მაჩვენებლებიც  კატასტროფულად  გაიზრდება.  ამ  თვალსაზრისით,  საინტერესოა  გამოყენებული  პრეპარატების  მოქმედების  აღრიცხვის  დამადასტურებელი  დოკუმენტაციის  წარდგენა  სამეცნიერო  წრეებისათვის.
 3. ყურადღების გარეშე  ვტოვებთ  ისეთ  მნიშვნელოვან  საკითხს   პოპულაციურ  ეკოლოგიაში,  როგორიცაა  ბუნებრივი  სიკვდილიანობა  (არამარტო  ბიოაგენტებით,  აბიოტურითაც…).  საკმარისია  დავასახელოთ  მცენარეთა  დაცვაში  ამა თუ იმ  პესტიციდის  ეფექტუიანობის  დადგენისას,   ბუნებრივ  სიკვდილიანობასთან  შესწორების  კოეფიციენტის   დადგენის  აუცილებლობა.  მოცემულ  მომენტში, არ  უნდა  გავუშვათ  ხელიდან  აზიური  ფაროსანას  მეზამთრეობა:  პოპულაციის  მდგომარეობა  დაზამთრების  დასაწყისში  და  გამოზამთრების  შემდეგ.  მნიშვნელოვანია  სქესთა  შფარდების  დადგენა,  რადგან  თუ  ეს  შეფარდება  მდედრების  სასარგებლოდ  აღმოჩნდება,  ეს  იმას  ნიშნავს,  რომ  კიდევ  უფრო  გაიზრდება  მავნე  სახეობის  საშიშროება  და  პროგნოზირდება  არეალის  გაფართოება.
 4. მოსაზრებები,  რომელიც  ეხება   ფაროსანას  მიერ  დაზიანებული  თხილის  გულში  რამდენიმე  დაავადების  აღმოჩენას,  ეს  არც  გასაკვირია  და  არც  განსაკუთრებული  შემთხვევა:  ჩვეულებრივ,  როდესაც  მწერი იკვებება  მცენარეზე,  ის  არღვევს    დაზიანებული  ორგანოს  ქსოვილების  მთლიანობას,  რითაც  გზას  უხსნის    დაავადების  გამომწვევებს  და  ისინი  ადვილად  აღწევენ  მცენარეში,  საიდანაც  ვრცელდებიან  სხვადასხვა  ორგანოებში  და  შესაბამისად,  აისახება  პროდუქციაშიც.   
 5. კიდევ ერთი  გასათვალისწინებელი საკითხი  ფაროსანა  ბაღლინჯოების  მავნეობასთან  დაკავშირებით:  ფუნდამენტურ  ლიტერატურაში  მითითებულია,  რომ  მავნე  კუსებურას  (Eurygaster  integriceps)  მიერ  დაზიანებული  ხორბლის  მარცვლისაგან  გამომცხვარი  პურით  ხანგრძლივად  კვებისას,  ადამიანი  ავადდება  სისხლის  გათეთრებით.  იგივე  რომ  არ  განმეორდეს  ამ  სახეობის  მონათესავე, ამჟამად  გავრცელებული  წარმომადგენლების  კვების  შედეგად,  საჭიროა  აზიური  ფაროსანას  სანერწყვე  ჯირკვლების  (ან  ნერწყვის)  ანალიზი.  ამასთან  ცნობილია,  რომ   სწორედ მჩხვლეტ-მწუწნი  პირის  აპარატის  მქონე  მწერებს  გადააქვთ  მცენარეთა   მთელი  რიგი  ვირუსოვანი,  ბაქტერიული,  ფიტოპლაზმური  დაავადებები,  დაავადების  გამომწვევები  კი  საინკუბაციო  პერიოდს  გადიან  უშუალოდ  მათ  სანერწყვე  ჯირკვლებში,  რაც  კიდევ  უფრო  აძლიერებს  ასეთი  მწერებისადმი  ინტერესს.
 6. საყურადღებოა  ის  გარემოებაც,  რომ  საქართველოს  სხვადასხვა  რეგიონიდან  (მათ  შორის  გაგრიდან)   მოსახლეობის  მიერ  წარმოდგენილ  ნიმუშებში  დაფიქსირდა არა  მხოლოდ  აზიური  ფაროსანა, არამედ  თითქმის  იგივე  დომინანტურობით ამ  ოჯახის  სხვა  სახეობებიც   (მაგალითად,   მწვანე  ფაროსანა  – Palomena  prasina,  თუმცა  კიდევ  2-3  სახეობა  მოითხოვს  იდენტიფიცირებას).   უკანასკნელ  პერიოდამდე  აზიური  ფაროსანა  საქართველოს  პირობებისათვის  ითვლებოდა შეზღუდულად  გავრცელებულ  სახეობად,  რადგან  აღმოსავლეთში  მისი  პოპულაციები  არ  იყო  აღნიშნული.  გამომდინარე  საკარანტინო  წესების  დაცვის  აუცილებლობიდან,  ჩვენ  დაკვირვებების  წარმოების  საშუალება  არ  მოგვეცა…  სამწუხაროდ,   ფაროსანები  ახლა  მთელ  საქართველოში  არიან  გავრცელებულნი…
 7. იმედის მომცემია  ბიოლაბორატორიის  გახსნის   გადაწყვეტილება  ანასეულში,  რაც  უდავოდ  გამოიღებს  შედეგს,  თუ  გონვრულად  გადაწყდება  მისი  დაკომპლექტება  პროფესიონალებით. თუ  გვინდა  მოსახლეობის  კატეგორიული მოთხოვნის     (დაკვეთის)  განხორციელება,  უნდა  შვძლოთ  სპეციალისტთა   კოორდინაცია,  თვითეულ  მათგანს  მიეცეს  კონკრეტული  დავალება  და  დაეკისროს  სრული  პასუხისმგებლობა  მის  შესრულებაზე.  არა  აქვს  მნიშვნელობა,  ის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  წარმომადგენელია,  თუ  კერძო  უნივერსიტეტის  თანამშრომელი! როცა  საქმეს  სჭირდება,  ნუ  დავიფანტებით  და  თვითეულ  ჩენთაგანს  მხოლოდ ჩვენი  აზრი  ნუ  გვგონია  საბოლოო  ჭეშმარიტება!  უნდა  დამთავრდეს  მხოლოდ  ინფორმაციების  შეგროვების  დრო,  გადავდგათ ქმედითი  ნაბიჯები  მართლაც  დიდი  პრობლემის   გადასაჭრელად!

     დამაფიქრებელი  ცნობა:  მიმდინარე  წლის 7  დეკემბერს,  უკრაინაში,  კიევის  დიდ  საკონცერტო  დარბაზში,   ჩატარდა  წლის   შემაჯამებელი  კონფერენდცია  („Ореховая конференция“),  რომელიც  მიმდინარეობდა  რამოდენიმე  ბლოკად,  დევიზით:  უკრაინაში  არ   განმეორდეს  საქართველოში  ამჟამად  შექმნილი  მდგომარეობა !  (მოცემულ  პერიოდში  აზიური  ფაროსანა  ქვეყანაში  დაფიქსირებული  არ  ყოფილა!). მუშაობდა:

 • სტრატეგიული   სესია;
 • პროფესიული სესია;
 • ეკონომიკური სესია;
 • სადისკუსიო სესია.

მზაღო  ლობჟანიძე,

საქართველოს  აგრარული  უნივერსიტეტის  სრული  პროფესორი.

131 thoughts on “      აზიური  ფაროსანა – გადაუჭრელი პრობლემა, თუ …?!

 • 07/07/2021 at 18:22
  Permalink

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you are just extremely excellent. I actually like what you have acquired here, really like
  what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.

  I can’t wait to read far more from you. This is actually a wonderful
  web site.

 • 08/07/2021 at 22:42
  Permalink

  Hi there friends, nice post and pleasant arguments commented
  here, I am really enjoying by these.

 • 09/07/2021 at 23:08
  Permalink

  Hey there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and
  personally recommend to my friends. I am confident they
  will be benefited from this website.

 • 10/07/2021 at 05:11
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I came across
  this board and I find It really useful & it helped me out a
  lot. I hope to give something back and help
  others like you aided me.

 • 10/07/2021 at 12:11
  Permalink

  Quality articles or reviews is the secret to attract the people
  to pay a quick visit the site, that’s what this web site
  is providing.

 • 10/07/2021 at 18:19
  Permalink

  Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same information you discuss and would
  really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e
  mail.

 • 10/07/2021 at 21:28
  Permalink

  I truly love your website.. Great colors & theme. Did you develop this amazing site yourself?

  Please reply back as I’m planning to create my very own website and would love to find out where you got this from or what the theme is named.
  Appreciate it!

 • 10/07/2021 at 21:50
  Permalink

  What’s up to all, the contents present at this site are
  actually awesome for people knowledge, well, keep up the
  nice work fellows.

 • 11/07/2021 at 02:45
  Permalink

  Thanks for every other informative blog. The place else may just I get that kind of info written in such a
  perfect approach? I have a venture that I am just now running on, and I have been on the glance out for such information.

 • 11/07/2021 at 15:05
  Permalink

  Great post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.

  Thank you!

 • 11/07/2021 at 21:03
  Permalink

  Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create
  comment due to this sensible paragraph.

 • 12/07/2021 at 04:49
  Permalink

  Every weekend i used to visit this website, for the reason that i want enjoyment, as this this web
  page conations really good funny stuff too.

 • 12/07/2021 at 05:53
  Permalink

  We’re a group of volunteers and opening a
  new scheme in our community. Your web site offered us with valuable
  info to work on. You’ve done a formidable job and our
  entire community will be thankful to you.

 • 12/07/2021 at 06:03
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
  curious what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 • 12/07/2021 at 06:20
  Permalink

  Everything is very open with a clear description of the issues.
  It was truly informative. Your website is useful. Thanks
  for sharing!

 • 12/07/2021 at 07:11
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great website and I look
  forward to seeing it grow over time.

 • 12/07/2021 at 07:34
  Permalink

  Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your
  site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 • 12/07/2021 at 07:35
  Permalink

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem
  to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I
  thought I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 • 12/07/2021 at 07:45
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account
  your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 • 12/07/2021 at 08:02
  Permalink

  In this case, you could back 4 various teams across 4 separate matches all to win their line bet — with substantial odds reflecting this risk.

 • 12/07/2021 at 08:44
  Permalink

  That is how specific sportsbooks block citizens of the United
  States, but not international gamblers.

 • 12/07/2021 at 09:35
  Permalink

  Hello to all, because I am in fact keen of reading this
  blog’s post to be updated regularly. It contains fastidious information.

 • 12/07/2021 at 10:50
  Permalink

  I like the helpful information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m reasonably certain I will be informed
  many new stuff proper here! Good luck for the next!

 • 12/07/2021 at 13:44
  Permalink

  Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding
  anything entirely, except this article gives pleasant understanding even.

 • 12/07/2021 at 15:06
  Permalink

  This design is incredible! You definitely know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 • 12/07/2021 at 17:55
  Permalink

  Hey There. I found your weblog using msn. That is a really smartly
  written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra
  of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly comeback.

 • 12/07/2021 at 21:04
  Permalink

  Hey there, You’ve done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my
  friends. I’m sure they will be benefited from this website.

 • 12/07/2021 at 23:10
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my users would truly benefit from a lot
  of the information you provide here. Please let me know
  if this ok with you. Appreciate it!

 • 12/07/2021 at 23:16
  Permalink

  I have read so many articles concerning the blogger lovers except this piece of writing is truly a
  pleasant paragraph, keep it up.

 • 12/07/2021 at 23:56
  Permalink

  Thanks for the auspicious writeup. It in reality was once a
  leisure account it. Glance advanced to far delivered agreeable from you!
  By the way, how can we keep up a correspondence?

 • 13/07/2021 at 00:23
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You definitely know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting videos
  to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 • 13/07/2021 at 00:59
  Permalink

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found
  that it’s truly informative. I’m going to watch out
  for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 • 13/07/2021 at 01:20
  Permalink

  I’m now not sure the place you are getting your info,
  but great topic. I needs to spend some time finding out
  much more or figuring out more. Thanks for magnificent information I was in search of this information for my mission.

 • 13/07/2021 at 01:32
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a
  fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

 • 13/07/2021 at 01:43
  Permalink

  Definitely believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the
  simplest thing to understand of. I say to you, I certainly get annoyed
  while other folks consider worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and outlined out
  the whole thing with no need side-effects , folks can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 • 13/07/2021 at 02:09
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you’re working
  with? I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I would like to find something more safe.
  Do you have any recommendations?

 • 15/07/2021 at 22:34
  Permalink

  After looking at a handful of the articles on your site, I honestly appreciate
  your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list
  and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and
  let me know your opinion.

 • 16/07/2021 at 00:32
  Permalink

  Hello to every body, it’s my first go to see of this website; this blog
  consists of awesome and genuinely excellent information for visitors.

 • 16/07/2021 at 05:52
  Permalink

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 • 16/07/2021 at 08:08
  Permalink

  Spot on with this write-up, I truly feel this website needs far
  more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the advice!

 • 16/07/2021 at 10:34
  Permalink

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; we have created some nice methods
  and we are looking to swap strategies with other folks, be sure to shoot me
  an email if interested.

 • 16/07/2021 at 11:43
  Permalink

  Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since I book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • 16/07/2021 at 17:21
  Permalink

  great publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this.
  You should continue your writing. I am confident,
  you have a great readers’ base already!

 • 16/07/2021 at 17:46
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 • 16/07/2021 at 20:38
  Permalink

  whoah this blog is wonderful i love studying your articles.

  Keep up the good work! You know, a lot of persons are hunting around
  for this information, you could aid them greatly.

 • 16/07/2021 at 22:32
  Permalink

  I do trust all of the ideas you’ve offered in your post.

  They are very convincing and will certainly work. Still,
  the posts are too brief for beginners. Could you please extend them
  a little from next time? Thank you for the post.

 • 17/07/2021 at 00:30
  Permalink

  An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has
  been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch simply
  because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your
  internet site.

 • 17/07/2021 at 07:10
  Permalink

  I am actually grateful to the owner of this website who has shared this impressive post at at this place.

 • 17/07/2021 at 10:04
  Permalink

  Thankfulness to my father who stated to me concerning this webpage, this web site is truly awesome.

 • 17/07/2021 at 15:45
  Permalink

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something
  completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had
  to ask!

 • 17/07/2021 at 21:30
  Permalink

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 • 17/07/2021 at 21:50
  Permalink

  I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink
  or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognise in order that I may just subscribe.

  Thanks.

 • 17/07/2021 at 22:36
  Permalink

  โปรโมชั่นดาฟาเบ็ทมีข้อเสนอมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือกีฬา นอกเหนือจากโบนัสต้อนรับและ Refer-a-friend โบนัสโดยมากตั้งความมุ่งหมายการเดิมพันที่เฉพาะเจาะจง ผู้เล่นใหม่ได้รับผลดีจากแคมเปญโปรโมชั่นเป็นต้นว่าการดูแลและรักษาของ newbie โบนัสเงินฝากคราวแรก แคมเปญส่งเสริมการขายที่พรีเซนเทชั่นที่นี่มีลัษณะทิศทางที่จะไม่ซ้ำกับเกมหนึ่งบทละครเกมจำพวกเกมคาสิโนที่ดาฟาเบทนำเสนอ เป็นต้นว่า เกมสล็อตเกมถ่ายทอดสดเกมไพ่เกมบนโต๊ะวิดีโอโป๊กเกอร์เกมอาร์เคด
  การพนันของ Dafabet ยังมีส่วนของหนังสือกีฬาที่มีความรู้ นี่เป็นหนึ่งในคาสิโนพวกนั้นที่ดูเหมือนจะถูกใจผู้เล่นบางบุคคลและไม่ใช่ผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่ช่องทิ่มที่มีให้เลือกหลากหลาย

 • 17/07/2021 at 23:28
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you aided me.

 • 18/07/2021 at 01:23
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve
  got some suggestions for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great blog and
  I look forward to seeing it improve over time.

 • 18/07/2021 at 01:55
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It actually used to be a enjoyment account it.
  Look complicated to far added agreeable from you! However, how
  can we be in contact?

 • 18/07/2021 at 05:01
  Permalink

  Wow, awesome blog layout! How long have you ever been blogging for?
  you made blogging look easy. The whole look of your website is wonderful, as
  well as the content material!

 • 18/07/2021 at 06:13
  Permalink

  Truly no matter if someone doesn’t know then its up to other visitors that they will assist, so here it takes place.

 • 18/07/2021 at 10:15
  Permalink

  Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognize what you are speaking about!
  Bookmarked. Please additionally talk over with my site =).
  We could have a link change contract among us

 • 18/07/2021 at 10:39
  Permalink

  This is really attention-grabbing, You’re an overly professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to searching for extra of your great
  post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 • 18/07/2021 at 12:12
  Permalink

  I was more than happy to find this web site. I need to to thank you
  for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and i also have you saved as a favorite to check out new things in your web site.

 • 18/07/2021 at 13:42
  Permalink

  I’m now not certain the place you’re getting your info, however great topic.
  I needs to spend some time studying more or figuring out more.
  Thanks for excellent info I used to be in search of this
  info for my mission.

 • 18/07/2021 at 13:48
  Permalink

  Unquestionably consider that which you said. Your favorite
  justification seemed to be at the internet the simplest factor to bear
  in mind of. I say to you, I certainly get irked at
  the same time as other folks consider worries that they plainly do not recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no
  need side-effects , folks can take a signal.
  Will likely be again to get more. Thank you

 • 18/07/2021 at 13:52
  Permalink

  Why people still make use of to read news papers when in this technological
  globe the whole thing is presented on web?

 • 19/07/2021 at 02:40
  Permalink

  Hello, after reading this remarkable article i am
  too delighted to share my know-how here with colleagues.

 • 19/07/2021 at 07:59
  Permalink

  I’ve been surfing online more than three hours as of late, but I by no means discovered any attention-grabbing
  article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers
  made excellent content material as you did, the web will likely be much
  more useful than ever before.

 • 19/07/2021 at 10:33
  Permalink

  you are actually a good webmaster. The website loading
  speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you have
  performed a excellent activity in this topic!

 • 19/07/2021 at 13:07
  Permalink

  Appreciation to my father who shared with me concerning this webpage,
  this blog is in fact awesome.

 • 19/07/2021 at 21:05
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you get admission to
  consistently quickly.

 • 19/07/2021 at 23:45
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will
  try to get the hang of it!

 • 20/07/2021 at 05:39
  Permalink

  I was very pleased to find this website.
  I want to to thank you for your time for this wonderful read!!
  I definitely savored every bit of it and i also have you saved to fav to look at new things in your blog.

 • 20/07/2021 at 06:13
  Permalink

  I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite sure I will learn many new stuff right here!

  Good luck for the next!

 • 20/07/2021 at 08:32
  Permalink

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for აგროსიახლეები

 • 20/07/2021 at 08:58
  Permalink

  I’m extremely impressed together with your writing talents as well as with the format for your blog.
  Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to
  look a great blog like this one nowadays..

 • 20/07/2021 at 09:12
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very
  easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Superb work!

 • 20/07/2021 at 10:27
  Permalink

  Nevertheless, there are occasions when some positions are limited to
  only county workers.

 • 20/07/2021 at 11:16
  Permalink

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You’re amazing! Thanks!

 • 20/07/2021 at 14:08
  Permalink

  Hi there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My blog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that
  might be able to resolve this problem. If
  you have any recommendations, please share. Thanks!

 • 20/07/2021 at 16:43
  Permalink

  hello!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact more about your post on AOL?

  I require an expert in this area to unravel my problem.
  May be that’s you! Having a look ahead to look you.

 • 20/07/2021 at 17:26
  Permalink

  I really like what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the great works guys I’ve you guys to blogroll.

 • 21/07/2021 at 04:32
  Permalink

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you are just too magnificent. I actually like what you have acquired here,
  really like what you’re stating and the way in which
  you say it. You make it entertaining and you still care for
  to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is
  really a terrific site.

 • 21/07/2021 at 09:01
  Permalink

  I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be just what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of
  the subjects you write related to here. Again, awesome weblog!

 • 21/07/2021 at 11:33
  Permalink

  Undeniably consider that which you said. Your favorite justification appeared
  to be at the web the simplest thing to take into
  account of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other
  people think about issues that they just do not realize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and
  defined out the entire thing without having side-effects ,
  other folks can take a signal. Will probably be back to get more.

  Thank you

 • 21/07/2021 at 16:08
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation however I find this topic to be really one thing
  that I believe I would never understand. It seems too complex and very huge for me.
  I am taking a look forward in your subsequent put up, I’ll
  try to get the grasp of it!

 • 21/07/2021 at 20:03
  Permalink

  Hi to every , as I am actually keen of reading this blog’s post to be updated regularly.
  It includes nice information.

 • 21/07/2021 at 21:44
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

 • 22/07/2021 at 00:02
  Permalink

  What i don’t realize is in truth how you’re not actually a lot more well-appreciated than you may be now.
  You’re so intelligent. You recognize therefore considerably when it comes to this subject, made me for my part believe it from a lot of varied angles.
  Its like men and women are not interested except it’s one thing
  to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice.
  At all times care for it up!

 • 22/07/2021 at 02:08
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Bless you!

 • 22/07/2021 at 13:16
  Permalink

  Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this website? I’m getting
  sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m
  looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of
  a good platform.

 • 22/07/2021 at 13:27
  Permalink

  Hello very cool website!! Man .. Beautiful ..

  Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also?
  I’m glad to search out so many helpful info right here in the
  publish, we want work out more techniques on this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 • 22/07/2021 at 14:20
  Permalink

  Wonderful work! That is the kind of information that are supposed to
  be shared around the net. Disgrace on the search engines for now not positioning
  this submit upper! Come on over and seek advice from my website .
  Thank you =)

 • 22/07/2021 at 14:44
  Permalink

  Hi there mates, fastidious piece of writing and fastidious urging commented at this place, I am actually enjoying
  by these.

 • 22/07/2021 at 16:50
  Permalink

  Thanks for some other excellent article. The place else may anyone get that
  type of information in such a perfect way
  of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such info.

 • 22/07/2021 at 19:22
  Permalink

  What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable
  know-how about unpredicted emotions.

 • 22/07/2021 at 20:15
  Permalink

  207-418-0831
  EXCAVATION, Foundation prep
  demolition, rigging/Moving
  hauling/trucking
  Construction
  New Lawns fencing
  snow plowing/removal
  and more
  207-418-0831
  2021

 • 22/07/2021 at 21:43
  Permalink

  I am regular visitor, how are you everybody? This piece
  of writing posted at this site is really nice.

 • 23/07/2021 at 00:31
  Permalink

  การอ้างอิงทางศิลปในอะนิเมะ
  มันเป็นการดู animes ที่ฉันได้ทำความรู้จักกับผลงานศิลปที่โด่งดังบางสิ่งแม้แต่ชื่ออย่าง Van Gogh
  ที่ฉันรู้จักผ่าน animes มีหลายในขณะที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้แสดงนักร้องและนักเล่นดนตรี
  คนอื่นลงน้ำแล้วก็ถ่ายรูปเขยื้อนในโลกที่ข้อเท็จจริงผ่านศิลปการคอสเพลย์

 • 23/07/2021 at 05:01
  Permalink

  Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write otherwise it is complex to write.

 • 23/07/2021 at 08:30
  Permalink

  I think the admin of this web page is really working hard for his website, for the reason that here
  every data is quality based data.

 • 23/07/2021 at 10:34
  Permalink

  There’s definately a great deal to know about this subject.
  I love all the points you made.

 • 23/07/2021 at 13:45
  Permalink

  Whats up are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

 • 23/07/2021 at 18:28
  Permalink

  My brother recommended I would possibly like this blog.
  He was once totally right. This publish truly made my day. You cann’t consider simply how much
  time I had spent for this information! Thanks!

 • 23/07/2021 at 19:43
  Permalink

  Hi there, this weekend is nice in support of me, since this point
  in time i am reading this fantastic informative piece of writing
  here at my house.

 • 23/07/2021 at 22:50
  Permalink

  Why people still use to read news papers when in this technological globe aall is available on net?

 • 23/07/2021 at 22:55
  Permalink

  Wow, marvelous weblog structure! How long have you been running a blog for?
  you made blogging glance easy. The full look of your web site is magnificent, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply could not go away your web site prior to
  suggesting that I actually loved the standard information a person supply for your guests?
  Is going to be back regularly to check up on new posts.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.