მიწის მდგრადი მართვის და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო _ ახალი სსიპ 2020 წლიდან ამოქმედდება

დღეს საქართველოს პარლამენტის აგრარულმა კომიტეტმა საკანონმდებლო ორგანოში სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტის ინიცირება  მოახდინა.

კანონპროექტის ავტორი საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელიაა. კანონპროექტი არეგულირებს, ვინ შეიძლება ქვეყანაში იყოს სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელი, რა პირობებით და ვალდებულებებით.

კანონპროექტის ავტორი ამბობს, რომ მიწის დაუმუშავებლობის შემთხვევაში, უცხოელებს ჯერ ჯარიმის გადახდა მოუწევთ, ხოლო შემდეგ, კი – მიწის გაყიდვაც.

კანონის ფარგლებში შეიქმნება და 2020 წლიდან ამოქმედდება ახალი სსიპ _ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო, რომელიც ბიუჯეტიდან 800 ათასი ლარით დაფინანსდება.

სააგენტო ძირითადი უფლებამოსილებები:

1 – მიწის რესურსის აღრიცხვა, ბალანსის შედგენა, სტატისტიკის წარმოება, მიწის რესურსის შესახებ ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა;

2 – მიწის რესურსების რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენებისა და დაცვის პოლიტიკის და შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და მათი განხორციელების მონიტორინგი;

3 – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მდგრადი მართვის სახელმწიფო პროგრამის პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და მისი განხორციელება; 

4 – მიწის მიზნობრივი დანიშნულებისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კატეგორიის განსაზღვრა და მათი ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 

5 – გაუდაბნოების წინააღმდეგ საქმიანობის დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება და მისი განხორციელება; 

6 – ნიადაგების ეროზიისა და დეგრადაციის საწინააღმდეგო აგრეთვე, ნაყოფიერების აღდგებისა და შენარჩუნების ღონისძიებათა დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელება; 

7 – ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვისა და გამოყენების პუირობების განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება და მონიტორინგი; 

8 – ქარსაფარის ზოლის მართვასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელება; 

9 – მიწათსარგებლობასთან დაკავშირებული თემატური რუკების მომზადება;

10- სახელმწიფო და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრების დადგენაში მონაწილეობის მიღება.

წყარო: bm.ge