ფინური კომპანია ვალტრას მე-4 თაობის ტრაქტორები

ფინური კომპანია ვალტრას მე-4 თაობის ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო, საგზაო-კომუნალური და სამშენებლო  სამუშაოებისთვის!

http://www.valtra.com/valtra-unlimited.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=ss85YkUH7nQ&feature=youtu.be