სურსათის ეტიკეტირების ახალ წესთან დაკავშირებით ბიზნესოპერატორებისთვის სახელმძღვანელო მითითებები მომზადდა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით მომზადდა „სახელმძღვანელო მითითებები – მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ“, რომელიც საქართველოს მთავრობის დადგენილების („ ტექნიკური რეგლამენტი მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ“)  საფუძველზეა შემუშავებულია.

 სახელმძღვანელო მითითებები (გაიდლაინი) იხილეთ: სამინისტროს ვებგვერდზე: http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/9398 და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე: http://nfa.gov.ge/…/inf…/informacia-biznes-operatorebistvis…

აღსანიშნავია, რომ ბიზნესოპერატორების ინფორმირების მიზნით, სამინისტროსა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ინტენსიურ შეხვედრებს მართავენ. 

 2019 წლის 1 მარტიდან მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ახალი ტექნიკური რეგლამენტით რეგულირდება. 

საყურადღებოა, რომ ეს მოთხოვნები ეხება როგორც ეტიკეტზე განთავსებულ ინფორმაციას, ასევე შეფუთვის ფორმას, შესაფუთ მასალას, სურსათის წარდგენას – როგორ და სად არის სურსათი განლაგებული და სურსათის რეკლამას. 

 ეტიკეტისაგან განსხვავებით, სურსათის შესახებ ინფორმაცია უფრო ფართო ცნებაა და იგი მომხმარებელს შეიძლება  როგორც ეტიკეტის, ისე ინტერნეტის, მორბენალი სტრიქონის, საინფორმაციო ბანერის, ბუკლეტის, ლიფლეტის, ვერბალური კომუნიკაციის ან სხვა საშუალებით მიეწოდოს.

 რეგლამენტის მიზანია მომხმარებელს სურსათის შესახებ მიაწოდოს სრულყოფილი ინფორმაცია, რაც მათ სწორი არჩევანის საშუალებას მისცემს.

 სახელმძღვანელო მითითებები პრაქტიკული რჩევების და რეკომენდაციების ერთობლიობაა, რაც მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ბიზნესოპერატორებს და გაუადვილებთ მათ აღნიშნული ნორმატიული აქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.