თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები _ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ე­რო-პრაქ­ტი­კუ­ლი ინტერნეტ კონ­ფე­რენ­ცია

2018 წლის  25 ივნისიდან 2018 წლის 12 ივლისამდე   ინტერნეტ სივრცეში ტარდება  სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მეც­ნი­ე­რო-პრაქ­ტი­კუ­ლი ინტერნეტ კონ­ფე­რენ­ცია თე­მა­ზე:

„თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები”.
 გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!
 კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:

1. კვების მრეწველობის ინოვაციური  ტექნოლოგიები და სურსათის უვნებლობა.
2. თანამედროვე ქიმიური, ფარმაცევტული, ბიო-ტექნოლოგიები და მასალები.
3. ინოვაციური ტექნოლოგიები საინჟინერო და აგრარულ მეცნიერებებში;
4სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და გარემოს დაცვის აქტუალური საკითხები;
5. საინჟინერო და აგრარული დარგების ეკონომიკა და მენეჯმენტი;

კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­მუ­შაო ენა     ქარ­თუ­ლი, ინ­გლი­სუ­რი, რუსუ­ლი

  კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა წარ­მო­ად­გი­ნოთ:

  • სარეგისტრაციო ანკეტა (თანდართული ფორმით);
  • სტატიის ტექსტის ამონაბეჭდი;
  • სტატიის ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე, ასევე შეიძლება გადმოიგზვნოს  ელექტრონულ ფოსტაზე  article@wineconf.ge )

ინტერნეტ სივრცეში სტატიის განთავსება, საერთაშორისო კოდის ISBN მინიჭება და კონ­ფე­რენ­ცი­ის მოხ­სე­ნე­ბა­თა კრე­ბუ­ლის გა­მო­ცე­მა  ფი­ნან­სდე­ბა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ   (გრან­ტი  AR-N 216 752)

დაწვრილებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ განთავსებულია  კონფერენციის ვებ-გვერდზე    http://www.wineconf.ge    და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ვებ-გვერდზე   www.atsu.edu.ge   

კონფერენცია დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (გრან­ტი AR-N 216 752)