ავტორთა საყურადღებოდ

წარმოსადგენი სტატიის ტექნიკური სტანდარტები – მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

სტატია უნდა შეიცავდეს:

  • მასალის სათაურს;
  • მიმოხილვას ქართულ ენაზე (200-250 სიტყვა);
  • შესავალს;
  • სამ საკვანძო სიტყვას, რომელიც ყველაზე მეტად გამოხატავს არსებით სათქმელს;
  • ძირითად ნაწილს;
  • მოკლე შეჯამებას (150 სიტყვა);
  • მიმოხილვას უცხოურ ენაზე (200-250 სიტყვა);
  • გამოყენებულ ლიტერატურას;
  • ავტორის სახელსა და გვარს, სამეცნიერო ხარისხს, აკადემიურ ან სხვა თანამდებობას ქართულ და უცხოურ ენაზე.

გამოსაქვეყნებელი სტატიები მიიღება ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე).

ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის 10 ნაბეჭდ გვერდს, აწყობილი უნდა იყოს ცალ 1.5 ინტერვალით, 12 ზომის შრიფტი, დაცული უნდა იყოს ნაბეჭდი გვერდის ველის ზომები: ზედა – 20 მმ, ქვედა – 25 მმ, მარცხენა – 30 მმ, მარჯვენა – 25 მმ;

სამეცნიერო სტატია შეიძლება გამოიგზავნოს ქართულ და უცხოურ ენებზე, ხოლო სათაური, ავტორის/ავტორთა მონაცემები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. მას უნდა ახლდეს რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენაზე (200-250 სიტყვა).

ნახაზებისა და ფოტოების კომპიუტერული ვარიანტი აუცილებლად უნდა იყოს TIF ან JEPG ფორმატში;

ქართულ ენაზე შესრულებული ნაშრომი უნდა აიწყოს სილფაინის შრიფტით. უცხო ენებზე შესრულებული ნაშრომი – Times New Roman შრიფტით;

სტატია გაფორმებული უნდა იყოს წიგნიერად, სწორმეტყველებისა და ტერმინოლოგიის დაცვით, სტილისტური და ტექნიკური შეცდომების გარეშე;

ავტორი (ავტორები) პასუხს აგებს ნაშრომის შინაარსსა და ხარისხზე;

გამოსაქვეყნებელ ნაშრომს უნდა ახლდეს შესაბამისი დარგის მიმართულების ხელმძღვანელის ან პროფესორის მოკლე რეცენზია-რეკომენდაცია.

დასრულებული ჟურნალის PDF ვერსია აიტვირთება საიტზე agronews.ge.

ავტორს შეუძლია ჟურნალ “ახალ აგრარულ საქართველოში“ გამოსაქვეყნებლად სტატია (ერთი ან რამდენიმე) მოგვაწოდოს ელექტრონული  ფოსტით: agoasca@gmail.com მოიტანოს მყარ დისკზე, ან მეხსიერების ბარათზე ჩაწერილი, მისამართზე: თბილისი (0114), გორგასლის ქ. №51.53.

ჟურნალ „ახალ აგრარულ საქართველოში“ ვებ-ჟურნალ agronews.ge რეცენზირებული სტატიების გამოქვეყნება ფასიანია, ერთი A4 ფორმატი ნაბეჭდი გვერდის გამოქვეყნება ღირს 10 (ათი) ლარი, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის – 8 (რვა) ლარი.

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

აგრარული სექტორის კომპანიების ასოციაცია

(ჟურნალახალი აგრარული საქართველოსგამომცემელი).

მის: თბილისიგორგასლის . 51/53

www.agronews.ge

e-mail: agroasca@gmail.com

ტელ:  995 (99) 16-18-31

/  404856483

/  „ბაზისბანკი“ BASGE22(220101956)

/  GE23BS0000000034536405

 

For the attention of the authors

Technical standards of the article to be submitted — the article must meet the following requirements:

The article should include:

the title of the artikle;

resume in Georgian (200-250 words);

Introduction;

three key words that most express the essential message;

the main part;

A short summary (150 words);

Resume in foreign language (200-250 words)

used literature;

Author’s name and surname, scientific degree, academic or other position in Georgian and  English language;

Articles to be published are accepted in Georgian and English languages (published in the original language);

To be published in the magazine, the volume of the article should not exceed 10 printed pages of A4 format, it should be assembled with single 1.5 spacing, size 12 font, the dimensions of the printed page should be respected: top – 20 mm, bottom – 25 mm, left – 30 mm, right – 25 mm;

A scientific article can be sent in Georgian and foreign languages, and the title, author/authors data in Georgian and English. It should be accompanied by a summary in Georgian and English (200-250  words);

The computer version of drawings and photos must be in TIF or JEPG format;

The paper written in Georgian should be written in Silfine font. Work completed in foreign languages – in Times New Roman font;

The article must be written in a literate manner, following correct speech and terminology, without stylistic and technical errors;

The author(s) are responsible for the content and quality of the work;

The work to be published must be accompanied by a short review-recommendation of the head of the relevant field or professor.

The PDF version of the completed magazine will be uploaded to the site agronws.ge.

The author can submit an article (one or several) for publication in “Akhali Agraruli Georgia” magazine by e-mail: agoasca@gmail.com bring it on a hard disk or on a memory card to the address: Tbilisi (0114), Gorgasli st. No. 51.53.

The publication of peer-reviewed articles in “Akhali Agraruli Georgia” magazine is paid, one A4 format printed page is 10 (ten) GEL, 8 (eight) GEL for master’s students and doctoral students.

Non-entrepreneurial (non-commercial) legal entity

„Association of Agricultural Sector Companies“

(publisher of „New Agrarian Georgia“ magazine)

addres: Tbilisi, Gorgasli st. 51/53

www.agronews.ge

E-mail: agroasca@gmail.com

Tel: 995 (99) 16-18-31

Company code: 404 856 483

Bank details:

Beneficiary’s bank:  BASISBANK JSC

K.Tsamebuli ave. 1 Tbilisi, 0103 Georgia
SWIFT: CBASGE22

IBAN:  GE23BS0000000034536405

 FOR PAYMENT IN USD