ლიმონი

ლიმონი    (Citrus limon Burm.) უძველესი დროიდან ითვლება ძვირფას და პოპულარულ ნაყოფად. ციტრუსოვანთა შორის ლიმონი ყველაზე დაბალი ყინვაგამძლეობით (-2-3ºC) გამოირჩევა და

Read more

რას გვეუბნება სკის საფრენი?

1. საფრენთან თუ შეიმჩნევა, სხვა ოჯახებთან შედარებით, უჩვეულოდ ქაოსური და ინტენსიური მიმოფრენა, _ ფუტკრებს შორის კონფლიქტური შეტაკებები; ფუტკრების გარკვეული ნაწილი

Read more

ჰუმუსი

უხსოვარი დროიდან ადამიანი ნიადაგს მისი ნაყოფიერების მიხედვით აფასებს. სწორედ ნიადაგის ნაყოფიერებაზეა დამოკიდებული მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი. ნიადაგის ნაყოფიერება არის უნარი

Read more

კლიმატგონივრული ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში

დღეისათვის, მოსახლეობის საკვებით  მომარაგებასთან დაკავშირებით, მსოფლიოს წინაშე დგას სერიოზული გამოწვევები,  გაეროს ბსურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) შეფასებით, 2050 წელს

Read more

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება სასუქის შერჩევის დროს?

ბარაქიანი და უხვი მოსავლის მისაღებად დიდი რაოდენობით სასუქის შეტანა არ არის რეკომენდებული. გარდა იმისა, რომ სასუქის ჭარბი რაოდენობით გამოყენება, ფერმერისთვის  ზედმეტი

Read more

მდგრადი ბიოეკონომიკა და „ახალი პროდუქტის-ბიომეთანის წარმოება მეცხოველეობაში“

მზის თბური  გამოსხივებით დედამიწა ენერგიას უწყვეტად იღებს. ამ ენერგიის 30%-ს იგი ირეკლავს, 70%-ს კი ითვისებს, რაც ხმელეთის, ატმოსფეროს და ოკეანეების

Read more

ფუტკრის ოჯახის გაუჩინარება, რა შეიძლება გახდეს ამის მიზეზი

ცნობილია, რომ ზოგჯერ ფუტკრის ოჯახის დიდი ნაწილი სკიდან უჩინარდება და სკაში ტოვებენ დედა ფუტკარს, ფუტკრების ახალ თაობას, ხშირ შემთხვევაში, ბევრ

Read more

ბაღის მალამო, გამოყენების წესები და მომზადები მეთოდები

ბაღებში საშემოდგომო თუ საგაზაფხულო სამუშაოების დროს, ძლიერი ქარის, სეტყვის, თოვლის ან სხვა სტიქიური მოვლენები შედეგად მცენარეები ხშირად ზიანდება, დაზიანებული ადგილები

Read more

   გრძელმტევანა _ ტყის ვაზი (კახეთის მარგალიტი)

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის

Read more

სუბტროპიკული ხურმის გასხვლის წესები და ვადები

სუბტროპიკული კულტურების ბაღის მოვლის ღონისძიებათა კომპლექსში გასხვლას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს. ხურმის სრულმოსავლიან ხეებს ახასიათებს გამოხატული სიბერის ნიშნები: ზრდის ინტენსივობის შემცირება,

Read more