საქართველო და მეფუტკრეობა

 მეფუტკრეობა ქართველი კაცის უძველეს საქმიანობას ეკუთვნის, მისი ძირითადი პროდუქტი (თაფლი) მტრის წინააღმდეგ საბრძოლო იარაღადაც კი გამოიყენებოდა. საზოგადოების განვითარების კვალად  საქართველოში

Read more

თაფლის ჭიანჭველები

ჭიანჭველების ეს უცნაური სახეობა აშშ-ს დასავლეთ ნაწილში, მექსიკის უდაბნოსა და ავსტრალიაში ბინადრობს. მათი გაბერილი მუცლები ქარვისფერი სითხით არის სავსე და

Read more

თაფლის თვისებები

თაფლი რთული შედგენილობისაა, მასში არსებული ცალკეული ნივთიერებები 250-ს აღემატება. თაფლის წყაროა ყვავილოვან მცენარეთა ნექტარი, ან მცენარეებზე მობინადრე ბუგრის მიერ გამოყოფილი

Read more

ნექტრის შემოტანა სკაში, გადამუშავება და დაბინავება

ინტენსიური ღალის დროს ფუტკარი გარედან შემოტანილ ნექტარს სკაში მომუშავე ფუტკარს გადასცემს, რომელიც მას განალაგებს წვეთების სახით თავისუფალ უჯრედებში. უჯრედებში მიმდინარეობს

Read more

თაფლის  შესახებ  ტექნიკური რეგლამენტი

მუხლი 1.ზოგადი დებულებები თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი) ადგენს მოთხოვნებს ნატურალური თაფლის მიმართ და აწესრიგებს ბიზნესოპერატორის მიერ თაფლის

Read more

მინდვრის სასოფლო-სამეურნეო და საკვები თაფლოვანი მცენარეები

 ფუტკრის საკვები ბაზა ის ფაქტორია, რომლის გარეშე მეფუტკრეობა არ  არსებობს. საფუტკრის მოწყობის დროს, პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ, რა სახის თაფლოვანი მცენარეები არსებობს სიახლოვეს, როდის შეუძლია ფუტკარს მათგან ნექტრისა და ყვავილის მტვრის მოპოვება და აქედან გამომდინარე, განსაზღვროთ თქვენი საქმიანობის ხასიათი ფუტკრის  მოვლა – მოშენების საკითხებში. აქვე იხილეთ ქვეყნის თაფლოვანი და მტვეროვანი მცენარეების დახასიათება და ფუტკრის საკვები ბაზის გაუმჯობესების ამოცანები.  მზესუმზირა  გავრცელებული ტექნიკური (ზეთოვანი) კულტურაა, მოჰყავთ ძირითადად კახეთში. იგი რთულყვავილოვანია, კალათის გარშემო არსებული წაგრძელებული ყვავილები მწერების

Read more

ხელოვნური განაყოფის შექმნა ტარანოვის მეთოდით ( ფუტკრის ოჯახის ხელოვნური გაყოფა – არსებული ფუტკრის ოჯახის დაყოფა ორ ან მეტ ნაწილად)

   გაყოფის უამრავი ვარიაციები არსებობს, რომელიც მეფუტკრის მიერ წინდაწინ დასახულ მიზანზეა დამოკიდებული. გაყოფის მეშვეობით შესაძლებელია შეიქმნას:  მეტი ფუტკრის ოჯახი,  შევქმნათ

Read more

რამ შეიძლება შეაფერხოს გაუნაყოფიერებელი დედის საქორწინო ფრენა?

დედები და მამლები წყვილდებიან ჰაერში მათი საქორწინო ფრენის დროს. დედის ფრენების ხანგრძლივობა მერყეობს 15-30 წუთს შორის. ერთეული შეჯვარება ხდება საქორწინო

Read more

ვაროას ტესტის შედეგების მიხედვით საფუტკრეში ჩასატარებელი ღონისძიებები

მეფუტკრეები ხშირად კითხულობენ: _  დავტესტე და ამოვარდა ამდენი და ამდენი ვაროა, ამდენი ფუტკრიდან, აწი როგორ ვიმოქმედო? ვპასუხობ: _ ვაროას მონიტორინგის

Read more

მჟაუნმჟავას მომზადების და გამოყენების წესი

მჟაუნმჟავას სამკურნალო ხსნარის მომზადებისას ხელები უნდა დავიცვათ რეზინის ხელთათმანით. უნდა გვეკეთოს პირბადე და დამცავი სათვალე. სამკურნალო ხსნარის მომზადება და შენახვა: 65ºC

Read more