ფუტკრის მოზამთრე გუნდის მოძრაობა,შიმშილისგან დაცვა, მოზამთრე გუნდის ხმა

ფუტკრის მოზამთრე გუნდის მოძრაობა იწყება ფიჭის ქვემო ნაწილიდან, საფრენის სიახლოვეს და თანდათან ზემოთ მიიწევს, ბოლოს სკის უკანა კედლისაკენ მიიმართება, რასაც

Read more

ფუტკრების გუნდის საზამთრედ ბუდის შედგენა

მოზამთრე გუნდის განთავსება ბუდეში მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გუნდმა მიიღოს შესაძლებლობა, შეუფერხებლად იკვებოს და შეძლოს საჭირო საარსებო პირობების შენარჩუნება. ზამთრობისათვის

Read more

ფუტკრის ოჯახის განვითარება და გამრავლება

ცნობილია,  რომ ადრე გაზაფხულიდან ფუტკრის ოჯახი ზომაში იზრდება, უფრო და უფრო მრავალრიცხოვანი ხდება. ოჯახის მოსახლეობის მატების ასეთი დინამიკა რაციონალურია, მხოლოდ

Read more

მოზამთრე ფუტკრის ასაკი და რაოდენობა

მოზამთრე ფუტკრის ასაკი ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია წარმატებული ზამთრობისათვის. ზამთრობაში შესული ფუტკარი ფიზიოლოგიურად ახალგაზრდა უნდა იყოს, ე.ი. სკაში არსებულ სამუშაო პროცესებში

Read more

ფუტკრის ცოცხალი ოჯახის ბუდის დათვალიერება და ფუტკრის ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება

იმის გათვალისწინებით, თუ სად შეიმჩნევა უჩვეულო ნიშნები, განისაზღვრება რომელი ოჯახები ან ოჯახების რა ნაწილი უნდა დათვალიერდეს დეტალურად და რა ტიპის

Read more

საფუტკრეში ადრესაგაზაფხულო სამუშაოების შესრულების თანმიმდევრობა

საზამთრე ნაგებობებიდან სკების გამოტანის ტექნიკა. ზამთარში ფუტკრის შენახვის ასეთ სისტემას მაშინ იყენებენ, თუ ჰაერის ტემპერატურა -10-15°C-ზე დაბლა ეცემა, რაც განსაკუთრებულ

Read more

ფუტკრის ოჯახების გამრავლება (მატება) ხელოვნურად

ფუტკრის ოჯახის ხელოვნურად გამრავლება საშუალებას მოგცემთ, საფუტკრის მატება მოხდეს დაგეგმილ ვადებში, გაიზარდოს ოჯახების პროდუქტიულობა და შემცირდეს  შრომითი  დანახარჯები ფუტკრის  მოვლაზე.  ყველაზე ხშირად ოჯახების გამრავლება ხდება ნაყრების შედგენით, უფრო იშვიათად _ მათი შუაზე გაყოფით, თანაბარ ნაწილებად. თავის მხრივ ნაყრები შეიძლება იყოს ინდივიდუალური (1 ნაყარი ერთი

Read more

ბუნებრივი ნაყრობის თავიდან აცილების ხერხები

ამ არასასურველი მოვლენის თავიდან აცილება, ან მისი გაჩენის შესაძლებლობის შესუსტება საფუტკრეში ქვემოთჩამოთვლილი ხერხების გამოყენებით შეიძლება: _ ფუტკრის ოჯახს შეიძლება წაერთვას

Read more

ფუტკრის ოჯახის შუაზე გაყოფა

ნაყრის შედგენასთან შედარებით, ეს ხერხი შესასრულებლად რამდენადმე უფრო რთულია, მაგრამ იმით არის უკეთესი, რომ ახლადშექმნილ ოჯახებში დაცულია სქესობრივ – ასაკობრივი

Read more

კანდის მოსაზელად ინვერსიული სიროფის მომზადების ტექნოლოგია

ინვერსიულ სიროფს იყენებენ, როგორც შემწებავ მასალას, ტრადიციულად გამოყენებული თაფლის სანაცვლოდ კანდში.  დამატებით საკვებად თაფლის გამოყენებას თან ახლავს ფუტკრის ინფექციურ დაავადებათა

Read more