კომბოსტოს ჯიშები, მოთხოვნები ნიადაგის და კლიმატური პირობების მიმართ

 კომბოსტოს მრავალი განსხვავებული ჯიში და ჰიბრიდი არსებობს. თავის მოყვანილობის მიხედვით განასხვავებენ მრგვალ, ბრტყელ და წაგრძელებულ-კონუსისებრ ფორმებს. სავეგეტაციო პერიოდის გათვალისწინებით გამოყოფენ

Read more

წიწაკის მოთხოვნები კლიმატური პირობების და ნიადაგის მიმართ

 წიწაკის დარგვის დროის შესარჩევად კლიმატური პირობები ყველაზე მნიშვნელოვანია. როცა ტემპერატურა +10-12°C გრადუსამდე ეცემა, მცენარე წყვეტს განვითარებას, ხოლო +6°C გრადუსზე მცენარის

Read more

ქართულ ბაზარზე არსებული პომიდვრის ძირითადი ჯიშები

 ზრდის მიხედვით პომიდვრის კულტურა დეტერმინანტულ (დაბალმზარდი, 70 სმ-მდე) და არადეტერმინანტულ (მაღალმზარდი 70 -500 სმ) ჯიშებად იყოფა. დეტერმინანტული ჯიშები ძირითადად ღია

Read more

პომიდვრის მოთხოვნები კლიმატური პირობების მიმართ

ტემპერატურა მთავარი კლიმატური ფაქტორია, რომელიც პომიდვრის ზრდა-განვითარებაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს. ოპტიმალურ ტემპერატურად დღისით +22-26ºC, ხოლო ღამით +14-17°C გრადუსი მიიჩნევა. ტემპერატურის

Read more

ტალავერზე ვაზის გასხვლა

პირველი გასხვლა ვაზის სავეგეტაციო პერიოდის გასახანგრძლივებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტალავერზე ჭრილობისგან დაუზიანებელი სწორი შტამბის აღზრდას და ჩამოყალიბებას. ვაზი ზედმეტი ჭრილობებისაგან

Read more

ვაზის გასხვლის პრინციპები

სხვლის მიზანი ყოველწლიური რეგულარული და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და რქის დროული მომწიფებისათვის პირობების შექმნაა.  სხვლის ოპერაციის ჩატარების დროს  შემდეგი ასპექტები

Read more

როდის და როგორ დავრგოთ გადგავრგოთ ვარდი

ვარდების ნერგების შერჩევისას აუცილებლად მძლავრი ფესვთა სისტემის მქონე ძირები უნდა შეარჩიოთ. ეს ბევრად განაპირობებს გრუნტთან მათ წარმატებულ შეგუებას. ამასთან, კიდევ

Read more

სიმინდის წარმოების ტექნოლოგია

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის  ღონისძიებათა შორის წინამორბედი კულტურების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში _

Read more

ვენახის მოვლა

მევენახეობა საქართველოს სოფლის-მეურნეობის უძველესი და  ტრადიციული დარგია. ვენახში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ, ხარისხიან ჩატარებასა და მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო საშუალებების სწორად გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა

Read more

ხორბლის ნათესის დამატებითი განოყიერება-გამოკვება

ხორბლის ნათესის გამოკვების მიზანია ხორბლის უზრუნველყოფა საკვები ელემენტებით მათდამი მაქსიმალური მოთხოვნილების პერიოდში, თუმცა ამ მეთოდით ხორბლის კვების პირობების გაუმჯობესება შეიძლება

Read more