კომბოსტოს ჯიშები, მოთხოვნები ნიადაგის და კლიმატური პირობების მიმართ

 კომბოსტოს მრავალი განსხვავებული ჯიში და ჰიბრიდი არსებობს. თავის მოყვანილობის მიხედვით განასხვავებენ მრგვალ, ბრტყელ და წაგრძელებულ-კონუსისებრ ფორმებს. სავეგეტაციო პერიოდის გათვალისწინებით გამოყოფენ

Read more

წიწაკის მოთხოვნები კლიმატური პირობების და ნიადაგის მიმართ

 წიწაკის დარგვის დროის შესარჩევად კლიმატური პირობები ყველაზე მნიშვნელოვანია. როცა ტემპერატურა +10-12°C გრადუსამდე ეცემა, მცენარე წყვეტს განვითარებას, ხოლო +6°C გრადუსზე მცენარის

Read more

ფურის წველასთან დაკავშირებული  საუკეთესო პრაქტიკა

წველის ჯერადობა დამოკიდებულია ფურის პროდუქტიულობასა და ლაქტაციის პერიოდზე. კერძო პრაქტიკაში ფერმერები დღე-ღამის განმავლობაში ძირითადად, მიმართავენ ორ ან სამჯერად წველას. სამჯერადი

Read more

ქართულ ბაზარზე არსებული პომიდვრის ძირითადი ჯიშები

 ზრდის მიხედვით პომიდვრის კულტურა დეტერმინანტულ (დაბალმზარდი, 70 სმ-მდე) და არადეტერმინანტულ (მაღალმზარდი 70 -500 სმ) ჯიშებად იყოფა. დეტერმინანტული ჯიშები ძირითადად ღია

Read more

წიწაკის ჯიშები

წიწაკა ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით იყოფა საადრეოდ – აღმოცენებიდან ტექნიკურ სიმწიფემდე 100-110 დღე, საშუალოდ – 120-140 დღე და საგვიანოდ – 120-140

Read more

პომიდვრის მოთხოვნები კლიმატური პირობების მიმართ

ტემპერატურა მთავარი კლიმატური ფაქტორია, რომელიც პომიდვრის ზრდა-განვითარებაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს. ოპტიმალურ ტემპერატურად დღისით +22-26ºC, ხოლო ღამით +14-17°C გრადუსი მიიჩნევა. ტემპერატურის

Read more

მცენარეები რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანენ და რომლებიც ერთმანეთს ნაყოფიერების გაზრდაშიც კი ეხმარებიან

ძველ დროშიც კი ადამიანებმა იცოდნენ, რომელი მცენარეები უნდა დაეთესათ გვერდიგვერდ და რომელი არა. რომელი მცენარეები ვერ იტანდნენ ერთმანეთს და რომელ 

Read more

ტალავერზე ვაზის გასხვლა

პირველი გასხვლა ვაზის სავეგეტაციო პერიოდის გასახანგრძლივებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტალავერზე ჭრილობისგან დაუზიანებელი სწორი შტამბის აღზრდას და ჩამოყალიბებას. ვაზი ზედმეტი ჭრილობებისაგან

Read more

ვაზის გასხვლის პრინციპები

სხვლის მიზანი ყოველწლიური რეგულარული და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და რქის დროული მომწიფებისათვის პირობების შექმნაა.  სხვლის ოპერაციის ჩატარების დროს  შემდეგი ასპექტები

Read more

ძროხის ზოგადი ჰიგიენა

ძროხის კანი და ბალანი განსაკუთრებით ცურის მუცლის ქვედა ნაწილი, უკანა კიდურებისა და კუდის კანის საფარი, ყველაზე მეტად ბინძურდება მიკროფლორით. კანის

Read more