საკვების მნიშვნელობა და ნორმირებული კვება მეცხოველეობაში

კვება და საკვები ბევრად მეტ გავლენას ახდენს ცხოველის ორგანიზმზე, ვიდრე ჯიში და წარმოშობა. უხვი, სრულყოფილი და მიზანშეწონილი კვება უზრუნველყოფს ცხოველის

Read more

წვნიანი საკვების მნიშვნელობა მეცხოველეობაში

 სენაჟი და მისი მნიშვნელობა მეცხოველეობის საჭირო რაოდენობის, მაღალი კვებითი ღირებულების საკვებით მომარაგება შეიძლება, საკვების დამზადების ისეთი სრულყოფილი მეთოდებით შეცვლის, რომლებიც

Read more

ცხვრის ტყავის სტანდარტი

ცხვრის ტყავი სტანდარტულად ითვლება მაშინ, როდესაც მისი ფართობი 18დმ2 -ია. ცხვარი იძლევა საბეწვეულო, საქურქე და სამადჟაკე ტყავეულს. საბეწევეულო ტყავს იძლევიან

Read more

თხის ჯიშები

   მსოფლიოში სულ  148 ჯიშის თხაა აღრიცხული. საწარმოო კლასიფიკაციით მათ 5 ჯგუფად ყოფენ.   სამატყლო ჯიშები _ რომელშიც შედის ანგორის, მურგუზი,

Read more

მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების ორგანული მწვანე მასა მეცხოველეობის საკვებად შვიდ დღეში.

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის  პროგნოზების მიხედვით, 2030 წლისთვის დედამიწის  მოსახლეობა 7 მილიარდს გადააჭარბებს.  მისი  60% ქალაქებში იცხოვრებს და ურბანული მოსახლეობის  საცხოვრებელი

Read more

სამახსოვრო მერძეული მიმართულების ფერმერებისთვის

ძროხის მოწველიდან რძის მიმღებ პუნქტამდე (გამოყენებამდე), რძის მინარევებისგან გასასუფთავებლად და ბაქტერიული თვისებების შესანარჩუნებლად, საჭიროა ახალმოწველილი რძის პირველადი დამუშავება, რომელიც შედგება

Read more

რძის მსხვილი მსოფლიო ბრენდები

რძის პროდუქტების ბაზარი აღქმის მიმართ  უაღრესად მგრძნობიარეა მომხმარებელთა. დღეს მსოფლიოში მომხმარებლები სულ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი კვების საკითხებს (Morrison,

Read more

 ცხოველთა სადგომების მიკროკლიმატის პარამეტრები და მისი კონტროლი

ატმოსფეროს ჰაერი შედგება 78,4% აზოტისაგან, 20,95% ჟანგბადისაგან, 0,03% ნახშირორჟანგისაგან და ზოგიერთი სხვა აირისაგან. ცხოველის და ფრინველის სადგომში.არასრულყოფილი სავენტილაციო სისტემის მუშაობისას,

Read more

კუროსთან და ფურთან უსაფრთხოდ მუშაობის წესები

მეძროხეობის ფერმაში განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს კურომწარმოებლი მოვლის სამუშაოების შესრულება. კუროს მომვლელად არ შეიძლება დაინიშნოს 18 წელზე ახალგაზრდა, ხოლო სხვა სქესობრივ-ასაკობრივი

Read more

ხბოს დაცვის მინიმალური მოთხოვნები (რეგლამენტი)

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ „ხბოს დაცვის მინიმალური მოთხოვნები“ დაამტკიცა

Read more