მეცხოველეობა

აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობა

მეცხოველეობაში ელექტროუსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები

მეცხოველეობის ფერმების შენობათა უმრავლესობა (სადგომები, სამრეცხაო, მერძევეობის, საწველი დარბაზები) ელექტროდენით დაზიანების ხარისხით მიეკუთვნება განსაკუთრებულად სახიფათო ობიექტებს. მათში აკრძალულია ძაბვის ქვეშ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობა

შრომის უსაფრთხოება მეცხოველეობაში ტრავმატიზმის დახასიათება  და შრომის პირობები, მოთხოვნები პერსონალისადმი

აგროსამრეწველო კომპლექსში მეცხოველეობას ტრავმატიზმის ხარისხის მიხედვით ერთერთი პირველი ადგილი უკავია. დაზარალებულთა დიდ ჯგუფს შეადგენენ მესაქონლეები, მწყემსები, მეცხვარეები, მწველავები, მეხბორეები, მეღორეები,

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ხბოს გამოზრდა 6-დან 12 თვემდე

6 თვეზე მეტი ასაკის მოზარდის კვების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს მათი ინტენსიური ზრდის უზრუნველყოფა, რათა 12 თვის ასაკში მიაღწიოს საბოლოო ცოცხალი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ხბოს გამოზრდა

ხბოს განვითარების ყველაზე რთული პერიოდი დაბადებიდან პირველი ექვსი თვეა, როგორც წესი, ამ პერიოდში ხბო გამოირჩევა დაავადებებისადმი მარტივი ათვისების უნარით და

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობა

საქართველოში გავრცელებული გარეული კურდღლის ბიოლოგია

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების განუყოფელი ნაწილი ტყე, ცხოველთა სამყარო და ფაუნაა. ქვეყნის ტერიტორიის 54% მთებს უკავია, 33 % _  მთის  წინებს,  13

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

მარილის მნიშვნელობა ხბოს კვების რაციონში

 მარილს (NaCl) განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მცოხნავი ცხოველებისთვის, რადგანაც მცენარეთა უმეტესობა შეიცავს მცირე რაოდენობით ნატრიუმს. ნატრიუმი ხელს უწყობს ნივთერებათა ცვლის ბევრ

Read More
აგრარული განათლებადარგებივეტერინარიამეცხოველეობა

პაპილომები (მეჭეჭები) მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

ვირუსული პაპილომა მსხვილფეხა პირუტყვში გავრცელებული, პაპილომა ვირუსების (PV) გარკვეული ტიპებით გამოწვეული, დაავადებაა. ისინი აზიანებენ პირუტყვის კანსა და ლორწოვან გარსებს, წარმოქმნიან

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ახალშობილი ხბოს გამოზრდა

(პირველი 1 კვირა) ფერმერულ მეურნეობაში მიღებული გაზრდის პრაქტიკის მიხედვით ახალშობილი ან რამდენიმე ხანს რჩება დედასთან ერთად (1-24 სთ), ან თავსდება ინდივიდუალურ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ფურის მოგებისათვის მზადება, სამშობიარო ბოქსის ან ბაგის მომზადება, მოგება გართულებების გარეშე

 ხბოს მოგებისწინა ბოლო სამი კვირა ძალიან საპასუხისმგებლოა მშრალობაზე მყოფი ძროხების კვების კუთხით. ამ პერიოდის ხარვეზები შეიძლება გახდეს მშობიარობის შემდგომი პარეზის

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ხბოს მუცლადყოფნის პერიოდი, ძროხის გაშრობა და მშრალობა

 ფურის მაკეობის პერიოდი ხბოს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა იწყება ჯერ კიდევ მის დაბადებამდე. ნაყოფის ყველაზე ინტენსიური ზრდა ხდება მოგებამდე ბოლო ორი თვის

Read More