დაფნის  აგროტექნოლოგია

გასულ  საუკუნეში    დაფნა      ჩაისა  და     ციტრუსების   შემდეგ ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი  კულტურა იყო.  იმ პერიოდისათვის  მისი  ფართობი  6ათას  ჰა-ს  შეადგენდა  და ყოველწლიურად 

Read more

მიწავაშლა/ტოპინამბური _ უებარი სამკურნალო საშუალება

მიწავაშლა ჩვენში საკმაოდ არის გავრცელებული. მას იყენებენ როგორც  სამზარეულოში, სალათების თუ სხვა კერძების მოსამზადებლად, ისე სამკურნალოდ, ასევე პირუტყვის გამოსაკვებად. დღეს

Read more

საქართველოს სუბტროპიკული ზო­ნის კლი­მა­ტურ-ნი­ად­აგ­ური პი­რო­ბე­ბის და­ხა­სი­ათ­ე­ბა

ტე­ნი­ა­ნი სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი რა­ი­ონ­ებ­იდ­ან, გან­სა­კუთ­რე­ბით ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი აქვს სა­ქარ­თვე­ლოს შა­ვი ზღვის­პი­რეთს, სა­დაც ზამ­თა­რი სით­ბოს მომ­თხოვ­ნი და ნაკ­ლე­ბად ყინ­ვა­გამ­ძლე მრა­ვალ­წლიან კულ­ტუ­რულ მცე­ნა­რე­თა

Read more

სტევია (Stevia Rebaudiana Bertoni)

სტევია თაფლოვანი, ანუ ტკბილი მცენარეა. ის ასტრასებრთა ან რთულყვავილოვანთა ოჯახის წარმომადგენელია, აქვს დაახლოებით 260 ბალახისა და ბუჩქის სახეობა. გავრცელებულია სამხრეთ

Read more

ბამბუკის ძირითადი სახეობები

იაპონური მადაკე (Phuilostachys bambusoides) ღერო სწორი და მაღალია, სიმაღლით მხოლოდ მოსოს ჩამორჩება და 10-12 მეტრს აღწევს, ფესურასთან დიამეტრი 6-7 სმ-ია,

Read more

კა­ტა­ბა­ლა­ხა (Valeriana officinalis)

კა­ტა­ბა­ლა­ხა მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა კა­ტა­ბა­ლა­ხი­სებრ­თა ოჯ­ახს. ის მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, მოკ­ლე ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ფე­სვუ­რით და მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნი ფეს­ვე­ბით. ღე­რო 2 მეტ­რამ­დე სი­მაღ­ლის იზრ­დე­ბა, და­ღა­რუ­ლია,

Read more

სვია (Humulus lupulus)

სვია, როგორც სამკურნალო მიზნებისათვის ძვირფას, ფარ­მა­კოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა წყაროს უკანასკ­ნელ წლებში დიდი ყურადღება ექცევა. სვია ბოტანიკურად მიეკუთვნება თუთისებრთა ოჯახს, წარ­მო­ად­გენს

Read more

ზამ­ბა­ხი (Iris)

 ზამ­ბა­ხის ეთ­ერ­ოვ­ა­ნი ზე­თის მი­ღე­ბის წყა­როს ფე­სუ­რე­ბი წარ­მო­ად­გენს. ზამ­ბა­ხის არ­სე­ბუ­ლი სა­ხე­ობ­ებ­იდ­ან ეთ­ერ­ზე­თის მი­ღე­ბის მიზ­ნით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია 3 სა­ხე­ო­ბა: 1) ფლო­­რენ­ცი­ის ზამ­ბა­ხი, რო­მე­ლიც

Read more

მსხვილ­ყვა­ვი­ლა ჟას­მი­ნი – (Jasminum grandiflorum)

ჟას­მი­ნი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, მა­რადმ­წვა­ნე ბუჩ­ქია, ზე­თი­სებრ­თა Oleaceae-ს ოჯ­ახ­იდ­ან. ჟას­მი­ნის გვარ­ში ორ­ას­ამ­დე სა­ხე­ობ­აა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, მათ შო­რის, რო­გორც ეთ­ერ­ზე­თო­ვა­ნმა, უფ­რო მე­ტი გავრ­ცე­ლე­ბა ტრო­პი­კუ­ლი

Read more

„ხორბლის გამოცანა” _ ქართველების გზა კავკასიისაკენ

„ხორბლის გამოცანის” ერთ-ერთი შესაძლო ახსნა ისაა, რომ პროტოქართველურ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები, მას შემდეგ რაც გადმოვიდნენ აფრიკიდან არაბეთის ნახევარკუნძულზე და გამოცალკევდნენ

Read more