ცხიმზეთოვანი ტექნიკური კულტურები _ მე­ლია – Melia azedarach L

მე­ლია თით­ქმის ყველ­გა­ნაა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი – აზ­ი­ის, ამ­ერ­იკ­ის და აფ­რი­კის სუბ­ტრო­­პი­კულ და ნა­წი­ლობ­რივ ტრო­პი­კულ რა­ი­ონ­ებ­ში. მცე­ნა­რე გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გად ხა­რობს აღ­მო­სავ­ლეთ ინ­დო­ეთ­ში,

Read more

მწვანე აგურა ჩაის ტექნოლოგია

მწვანე აგურა ჩაი წარმოადგენს მზა ჩაის ერთ-ერთ სახეობას, რომელიც განსხვავდება შავი და მწვანე ჩაისაგან ნედლეულის ხარისხით და გადამუშავების ტექნოლოგიით. პროდუქციის

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლ მცე­ნა­რე­თა წარ­მო­შო­ბის ცენ­ტრე­ბი,  ინ­ტრო­დუქ­ცი­ი­ს და აკ­ლი­მა­ტი­ზა­ცი­ის მოკ­ლე მი­მო­ხილ­ვა

თუ ცნო­ბი­ლი იქნება, სად წარმოიშვა ეს თუ ის მცენარე და რო­მელ ქვე­ყა­ნა­შია გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, ნა­თელი წარ­მოდ­გე­ნა გვეძ­ლევა იმ­ის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ

Read more

ჩაის მცენარის დახასიათება

ჩაის მცენარე მიეკუთვნება Theaceae-ს ოჯახს, Thea-ს გვარს. ანსხვავებენ ორ ძირითად სახეობას: Thea sinensis სუბტროპიკული მცენარე, ბუჩქი, მისი ყინვაგამძლეობა აღწევს _

Read more

რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში

სოფლის მეურნეობა სამანქანო ტექნოლოგიების  განვითარების დონით სახალხო მეურნეობის არცერთ დარგს არ ჩამორჩება, შეიძლება ითქვას, მოწინავე პოზიციებიც კი უჭირავს. მძიმე სასოფლო-სამეურნეო

Read more

ჩაის კულტურის გავრცელება და წარმოება საქართველოში

ჩაის სასმელი საქართველოში მე-18 საუკუნიდან არის ცნობილი. ისტორიული წყაროებით 1770 წ. რუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინემ მეფე ერეკლეს საჩუქრად გამოუგზავნა `სამოვარი~ და

Read more

ჩაის პლანტაციების არსებული ფართობით საქართველო პოტენციურად ჩაის მწარმოებელ ქვეყნად რჩება

ქართული მეჩაიეობა უახლოეს წარსულში ქვეყნის აგრარული სექტორის ერთ-ერთ უმთავრეს დარგს წარმოადგენდა. შედარებით ხანმოკლე პერიოდში, ქართველი მეცნიერების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების

Read more

ინ­დუ­რი გვე­ლის სუ­რო (Catharantus roseum )

ინ­დუ­რი გვე­ლის სუ­რო, ანუ ვარ­დის­ფე­რი კა­ტა­რან­ტუ­სი ბო­ტა­ნი­კუ­რად მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა ქენ­დი­სებრ­თა ოჯ­ახს. მრა­ვალ­წლი­ა­­ნი ტრო­პი­კუ­ლი მცე­ნა­რეა. ჩვენ­ში სი­მაღ­ლით 50-70 სმ-მდე აღ­წევს. ის ტრო­პი­კებ­ში

Read more

პა­სიფ­ლო­რა – (Passiflora incarnata)

პა­სიფ­ლო­რა მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა პა­სიფ­ლო­რას ოჯ­ახს, რო­მე­ლიც აერ­თი­ან­ებს 12 გვარ­სა და 300-ზე მეტ სა­ხე­ობ­ას. წარ­მო­ად­გენს ბუჩ­ქო­ვან ან ბა­ლა­ხო­ვან მცე­ნა­რეს, რო­მე­ლიც ულ­ვა­შე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით

Read more

 ჯიშიანი და მაღალხარისხიანი თესლის გარეშე, უხვი მოსავლის მიღება შეუძლებელია 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა თანამედროვე, უხვმოსავლიანი ჯიშების და ჰიბრიდების გამოყვანას და წარმოებაში დანერგვას სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის და ხარისხის გაზრდაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. 

Read more