შაქრის ჭარხლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

შაქრის ჭარხლის თესლის გაღვივება იწყება 4-5ºC-ზე და აღმონაცენი ჩნდება დათესვიდან 10-20 დღის შემდეგ. მისი ნორმალური ზრდისა და ფოტოსინთეზისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა

Read more

ხი­სებ­რი ალ­ოე – (Aloe arborescens Mill)

ალ­ოე მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა შრო­შა­ნი­სებრ­თა ოჯ­ახს და ალ­ო­ეს გვარს, რო­მე­ლიც 250-მდე სა­ხე­ობ­ას ით­ვლი­ს, მათ­გან უმ­ეტ­ეს­ობ­ას დე­კო­რა­ცი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში სამ­კურ­ნა­ლო წამ­ლის პრე­პა­რა­ტის

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ზო­ნის სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი

ნედ­ლე­ულ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბის მი­ხედ­ვით და კულ­ტუ­რის წარ­მო­ებ­ის ხა­სი­ათ­ით, სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი შე­ად­გე­ნენ ტექ­ნი­კურ მცე­ნა­რე­თა გან­სა­კუთ­რე­ბულ ჯგუფს, რო­მელ­თა მოვ­ლა-მო­შე­ნე­ბის მი­ზა­ნია, ად­ამ­ი­ან­თა და ცხო­ველ­თა

Read more

ტირიფისებრი ევკალიპტი

ტირიფისებრი ევკალიპტი – ერთ–ერთი ყინვა­გამძ­ლე და სწრაფმზარდი მცენარეა 15-20 წლის მცენარე 20-25 მეტრი სიმაღლისაა, და საქართ­ვე­ლოს სუბტრო­პი­კულ რაიონებში ყველაზე ფარ­თოდ

Read more

ჩაის ბუჩქების ბრტყლად გასხვლის უპირატესობა და მანქანის ტექნოლოგიური სქემა    

საქართველოში ჩაის კულტურა ძირითადად ცილინდრული ზედაპირის მქონე უწყვეტი შპალერების სახით მოიყვანება, რომლის ფოთოლსაკრეფი ზედაპირის ფორმირებაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მოკრეფილი ფოთლისა

Read more

დრა­ცე­ნა (Cordyline australis)

დრა­ცე­ნა მა­რადმ­წვა­ნე ხემ­ცე­ნა­რეა, სი­მაღ­ლით 6-9 მეტ­რამ­დე იზრ­დე­ბა, ღე­როს დი­ამ­ეტ­რი 20-30 სმ-მდეა. დრა­ცე­ნა ეკ­უთ­ვნის აგ­ავ­ის­ებრ­თა ოჯ­ახს და კორ­დი­ლი­ნეს გვარს. ეს გვა­რი

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი სარ­თავ-ბოჭ­კო­ვა­ნი მცე­ნა­რე­ე­ბი

სარ­თავ მცე­ნა­რე­თა ჯგუფ­ში გა­ერ­თი­ან­ებ­ულ­ია ის­ე­თი კულ­­ტუ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ფე­იქ­რო მრეწ­ვე­ლო­ბი­სათ­ვის იძ­ლე­ვ­ა ნა­ტუ­რა­ლურ ბოჭ­კოს. ქი­მი­უ­რი მრეწ­ვე­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, ფარ­თოდ გა­იზ­არ­და ხე­ლოვ­ნუ­რი ბოჭ­კოს

Read more

უცუნა (Colchicum)

ლეგენდის თანახმად, გაბრაზებული ზევსის ბრძანებით, კავკასიონის ერთ-ერთ კლდეზე მიჯაჭვულ პრომეთესთან ყოველდღე მიფრინდებოდა არწივი და გოლიათ გმირს ღვიძლს უძიძგნიდა. პრომეთეს სისხლის

Read more

ზღმარტლი და მისი სასარგებლო თვისებები

ზღმარტლი (ლათ. Mespilus) — ვარდისებრთა ოჯახის ფოთოლმცვივან მცენარეების გვარს მიეკუთვნება. მისი ერთადერთი სახეობა — ჩვეულებრივი ზღმარტლი (ლათ. Mespilus germanuca) ტანდაბალი (3-6 მ-მდე სიმაღლის) ეკლიანი ხე ან ბუჩქია. აქვს ლანცეტა

Read more

 ბუნებრივი საკვები სავარგულების მცენარეები

ამ თემის გაცნობისას ყურადღება უნდა მიექცეს მდელოს მცენარეების საკვებ თვისებებს, როგორიცაა: ქიმიური შედგენილობა, საკვების ყუათიანობა, სხვადასხვა პირუტყვის მიერ ძოვნადობა, მონელობადობა,

Read more