ჟოლო – მარკეტინგული სტანდარტები

ყველა მეწარმემ, რომელთაც სურთ სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, უნდა გაითვალისწინოს საექსპორტო ქვეყნის მარკეტინგული სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და

Read more

სმარტ-ფერმები და ციფრული აგროტექნოლოგიები

ინოვაციური ტექნოლოგიების ერაში განვითარებული ქვეყნები სულ უფრო და უფრო დიდ როლს ანიჭებენ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ფერმერულ მეურნეობებში. მაგალითად, გერმანიაში საკმაოდ

Read more

ქათმის ძირითადი ჯიშები

თანამედროვე ფრინველი 18 რიგშია გაერთიანებული: ქათამი, ინდაური, ციცარი, ხოხობი, მწყერი მიეკუთვნება ქათმისნაირთა რიგს, ხოხბისნაირთა ოჯახს; ქათმის, ინდაურის და ა.შ. სახეობას.

Read more

იწყება სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა 

პროგრამის პირობები და შესაბამისობის კრიტერიუმები: 1. შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა – სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორი, ხელის ტრაქტორი (მოტობლოკი), ტრაქტორზე მისაბმელი (იმპლემენტი), სასოფლო-სამეურნეო

Read more

წიწაკის მოვლა-მოყვანის მოკლე ცნობარი დამწყები ფერმერებისთვის

წიწაკა (Capsicum) — მცენარეთა გვარის, ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის, მრავალწლოვანი ბუჩქბალახია, კულტურული ფორმით  ერთწლოვანი ბოსტნის მცენარეა. აქვს განტოტვილი, 30-130 სმ სიმაღლის ღერო. წიწაკის უამრავი ჯიში არსებობს

Read more

ძროხის შენახვის სისტემები _ სადგომების შიდა მოწყობილობები და ზოოჰიგიენური პარამეტრები

ძროხის შენახვის სისტემები ძროხის შენახვის ექსტენსიური სისტემა ჩვენში ეფუძნება საუკუნეების მანძილზე დამკვიდრებულ ტრადიციებს. სასაქონლო პროდუქციის წარმოების ინტენსიფიკაციის დონით განასხვავებენ ძროხის

Read more

სუბტროპიკული ხილის დაკონსერვება, მურაბების, ჯემების, ცუკატების, ჟელეს და კომპოტების დამზადება

სუბტროპიკული ხილის ახალი სახით შენახვასთან ერთად მნიშვნელოვანია გადამუშავებული,  ე.წ.  კონსერვირებული  სახით მომხმარებლისათვის მიწოდება.  დაკონსერვება ფართო გაგებით გულისხმობს ნედლეულის სათანადო წესით

Read more

მაღალპროდუქტიულ ფურებში დაუბალანსებელი რაციონით გამოწვეული დაავადებები

მერძეული პირუტყვის ჯიშების გაუმჯობესებასა და პროდუქტიულობის გაზრდასთან ერთად მკვეთრად შეიცვალა მეცხოველეობის წარმართვასთან დაკავშირებული მიდგომები და დარგის ინტენსიფიკაციის ფონზე, მსხვილ მეცხოველეობის

Read more

მედაფნეობის განვითარებისა და რენტაბელობის ასამაღლებლად

 სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების, განსაკუთრებით მემცენარეობის, შემდგომი განვითარებისთვის საჭიროა მაღალხარისხიანი და უხვმოსავლიანი კულტურების გამოყენება, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის დანერგვა, რაც

Read more

მომშენებლობა და სანაშენო საქმე მებოცვრეობაში

საქართველოს მებოცვრეობის ფერმებში ჩატარებულმა კვლევითმა სამუაშოებმა  გვიჩვენა, რომ მებოცვრეობის მეურნეობაში თითქმის ყველგან შესუსტებულია სამუშაოები ბოცვრების ბეწვოვანი საფარის სიხშირის, ცოცხალი მასისა

Read more