სატბორე თევზის მეურნეობები – პრობლემები, რისკები და რჩევები

სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფაში მეთევზეობის წვლილი უმნიშვნელოვანესია. მსოფლიოში წარმოებული ხორცის საერთო ბალანსში თევზის ხვედრითი წილი 45%-ზე მეტია, რასაც საქართველოზე ვერ ვიტყვით.

Read more

კალმახის დაავადებები და მათი პროფილაქტიკა

მეკალმახეობის  განვითარება და მისი სამეწარმეო საფუძველზე გადასვლა  ინტენსიფიკაციის ხარისხობრივ ზრდას განაპირობებს. აუზების, თევზსადგომებისა და  ტბორების ერთეულ ფართზე სხვადასხვა ასაკის კალმახის

Read more