კალმახის ვირუსული ჰემორაგიული სეპტიცემია

თევზის ინფექციური დაავადებებისაგან გამოწვეული პრობლემები მრავალ ქვეყანას აწუხებს. მათ შორის გამონაკლისს არც საქართველო წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნის მეკალმახეობის განვითარებას ხელს ის

Read more

გამოუყენებელი რეზერვები მეთევზეობაში

ცნობილია, რომ მეთევზეობის პრაქტიკაში მეცნიერული რეკომენდაციების ფართოდ დანერგვა საშუალებას იძლევა შევამციროთ თევზის დანაკარგები გამოზრდის პროცესში და ამით მისი წარმოება გავზარდოთ.

Read more

სატბორე თევზის მეურნეობები – პრობლემები, რისკები და რჩევები

სრულფასოვანი კვებით უზრუნველყოფაში მეთევზეობის წვლილი უმნიშვნელოვანესია. მსოფლიოში წარმოებული ხორცის საერთო ბალანსში თევზის ხვედრითი წილი 45%-ზე მეტია, რასაც საქართველოზე ვერ ვიტყვით.

Read more

კალმახის დაავადებები და მათი პროფილაქტიკა

მეკალმახეობის  განვითარება და მისი სამეწარმეო საფუძველზე გადასვლა  ინტენსიფიკაციის ხარისხობრივ ზრდას განაპირობებს. აუზების, თევზსადგომებისა და  ტბორების ერთეულ ფართზე სხვადასხვა ასაკის კალმახის

Read more