ნიადაგის დამუშავების No Till ტექნოლოგია

საქართველოში, სოფლის მეურნეობის სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიებს ნაკლებად იყენებენ. ბოლო პერიოდში, აგრო საკონსულტაციო კომპანიებმა აქტიურად დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ მეტი ინვესტიციით

Read more

„უკვდავი“ ცხოველები და მცენარეები

ცხოველთა უმეტესობა რაღაც ეტაპზე ბერდება და საბოლოოდ კვდება. თუმცა ზოგიერთ იღბლიან სახეობაზე დროის მსვლელობა გავლენას არ ახდენს და არსებობას ჩვეულებრივად

Read more

რა არის საჭირო საიმისოდ, რომ ქვეყანაში ხარისხიანი, უვნებელი რძისა და ხორცის პროდუქტი ვაწარმოოთ

მოსახლეობის ჯანსაღი რძისა და ხორცის პროდუქტებით უწყვეტად უზრუნველყოფისთვის მერძეული და მესაქონლეობის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ქვეყანაში დარგის ხელშეწყობისთვის გარკვეული

Read more

აგრარული ცოდნის მიღების შესაძლებლობა საქართველოში

აგრარული განათლება თანამედროვე ტექნოლოგიურ ეპოქაში სულ უფრო დიდ დატვირთავს იძენს. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, სხვადასხვა კულტურების წარმოების სამანქანო ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად

Read more

ბიომეცხოველეობა _ უნიკალური რესურსი რასაც ქვეყანა ვერ იყენებს

ბიომეცხოველეობა, რა რესურსი და პოტენციალი აქვს საქართველოს ბიოლოგიურად სუფთა მეცხოველეობის პროდუქციის საწარმოებლად, რომ ჯანსაღი რძით, რძემჟავა პროდუქტებით, ხორცით და ხორცპროდუქტებით უზრუნველყოს ადგილობრივი ბაზრის

Read more

აგრომედიის როლი და მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში

ქვეყანაში სადაც სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა და მის განვითარებაზე, მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფის გარდა, ქვეყნის ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი ბიძგის მიცემა შეუძლია.

Read more

საქართველოს სამკურნალო, არომატული, საღებარი, თაფლოვანი, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების ბიომრავლფეროვნება

ჩვენი ქვეყანა მდიდარი და უნიკალურია თავის ფიტოგენოფონდის ბუნებრივი სიმდიდრით, რომელსაც მუდმივად დაცვა გაფრთხილება და აღდგენა სჭირდება, რადგან ის სხვადასხვა სტიქიური თუ ანთროპოლოგიური ზემოქმედებით

Read more

რა უპირატესობა აქვს ნიადაგის ნულოვან და მინიმალურ დამუშავების მეთოდს

ქვეყანაში მარცვლეული, განსაკუთრებით საშემოდგომო თავთავიანი კულტურებით მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ყველა სახელმწიფოს უპირველესი საზრუნავია, განსაკუთრებით, მაშინ თუ ქვეყანას ამის რესურსი საკმარისი აქვს.

Read more

„ქართული  მეკვერნე“ _  უნიკალური  თვისებების  მონადირე  ძაღლი

„ქართული მეკვერნე“, გამორჩეული თვისებების სანადირო ძაღლია, რომელსაც შეუძლია ხეზე საკმაოდ დიდ სიმაღლეზე აჰყვეს კვერნას, ჩვენთან გავრცელებულ კატისებრთა ოჯახის   მტაცებლებს და

Read more

მონტოლოგია, ანუ მთათმცოდნეობა

ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი მთიანია და მთის ეკოლოგიური, ურბანული, ეკონომიკური თუ სხვა პრობლემების შესწავლისა და მოგვარებისკენ გადადგმული ყოველი ნაბიჯი

Read more