საკვები ბალახების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

მეცხოველეობისათვის საჭირო ყუათიანი და ვიტამინებით მდიდარი საკვები ბაზის შესაქმნელად ნათეს საკვებ ბალახებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. საკვებ კულტურათა შორის ბალახები ყველაზე

Read more

ოლეანდრე _ შხამიანი მცენარე

ოლეანდრე (Nerium oleander) ევრაზიის სუბტროპიკული ზონის მარადმწვანე, ხეშეშფოთლიანი დიდი ბუჩქი ან პატარა ხეა. ბუნებრივად მისი ყვავილი ვარდისფერია, ზოგჯერ თეთრი. ოლეანდრე 

Read more

„უკვდავი“ ცხოველები და მცენარეები

ცხოველთა უმეტესობა რაღაც ეტაპზე ბერდება და საბოლოოდ კვდება. თუმცა ზოგიერთ იღბლიან სახეობაზე დროის მსვლელობა გავლენას არ ახდენს და არსებობას ჩვეულებრივად

Read more

სუბტროპიკულ ზონაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა შეთანაწყობის პრინციპები

უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში ქვეყანაში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო სტიქიურად განადგურდა სუბტროპიკული მემცენარეობის ისეთი მნიშვნელოვანი დარგები, როგორიცაა

Read more

მომავალი გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს ეკუთვნის

 თანამედროვე მსოფლიო მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სურსათით უზრუნველყოფა და უსაფრთხოებაა.   XX საუკუნის განმავლობაში დედამიწის მოსახლეობა

Read more

ზრდის სტიმულატორის გამოყენება ჩითილების, ნერგებისა და ხნიერი ხეების გრუნტში გადატანის დროს

მრავალწლიან მცენარეთა ნარგაობების, აგრეთვე ქარსაცავი ზოლების გაშენების დროს ხშირად საჭირო ხდება მოზრდილ მცენარეთა გადარგვა. ჩითილები, ნერგები და ხნიერი ხეები მუდმივ

Read more

შაქრის ჭარხლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

შაქრის ჭარხლის თესლის გაღვივება იწყება 4-5ºC-ზე და აღმონაცენი ჩნდება დათესვიდან 10-20 დღის შემდეგ. მისი ნორმალური ზრდისა და ფოტოსინთეზისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა

Read more

ხი­სებ­რი ალ­ოე – (Aloe arborescens Mill)

ალ­ოე მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა შრო­შა­ნი­სებრ­თა ოჯ­ახს და ალ­ო­ეს გვარს, რო­მე­ლიც 250-მდე სა­ხე­ობ­ას ით­ვლი­ს, მათ­გან უმ­ეტ­ეს­ობ­ას დე­კო­რა­ცი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში სამ­კურ­ნა­ლო წამ­ლის პრე­პა­რა­ტის

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ზო­ნის სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი

ნედ­ლე­ულ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბის მი­ხედ­ვით და კულ­ტუ­რის წარ­მო­ებ­ის ხა­სი­ათ­ით, სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი შე­ად­გე­ნენ ტექ­ნი­კურ მცე­ნა­რე­თა გან­სა­კუთ­რე­ბულ ჯგუფს, რო­მელ­თა მოვ­ლა-მო­შე­ნე­ბის მი­ზა­ნია, ად­ამ­ი­ან­თა და ცხო­ველ­თა

Read more

ტირიფისებრი ევკალიპტი

ტირიფისებრი ევკალიპტი – ერთ–ერთი ყინვა­გამძ­ლე და სწრაფმზარდი მცენარეა 15-20 წლის მცენარე 20-25 მეტრი სიმაღლისაა, და საქართ­ვე­ლოს სუბტრო­პი­კულ რაიონებში ყველაზე ფარ­თოდ

Read more