ციტრუსოვანი კულტურების სარგავი მასალის გამოყვანა პოლიეთილენის პარკებში

ციტრუსოვანთა ნერგების გამოყვანის ტექნოლოგია პოლიეთილენის პარკებში გრუნტში გამოყვანასთან შედარებით შემდეგი უპირატესობით ხასიათდება:  ნერგების რეალიზაცია და დარგვა მუდმივ ადგილზე შეიძლება ჩატარდეს

Read more

ბუნებრივი სათიბებისა და საძოვრების ძირეული გაუმჯობესების სისტემა _ მეთოდური რჩევა-დარიგება

უნდა იცოდეთ, რომ ფერმის ინვენტარიზაციის მასალების საფუძველზე განისაზღვრება მდელოს ნაკვეთები, რომლებიც საჭიროებს ძირეულ გაუმჯობესებასა და მათზე მაღალმოსავლიანი სათიბებისა და საძოვრების

Read more

ხორბლის ნათესში შესატანი ორგანული და მინერალური სასუქების ფორმები, შეტანის ხერხები, წესები და ვადები

საქართველოში ხორბალი ორგანული და მინერალური სასუქების გამოყენების გარეშე მინიმალურ 8-12 ც. მარცვალს იძლევა. ამასთან ერთად ძალზე დაბალი და არასტანდარტულია მიღებული

Read more

ენდემური სახეობების და ხალხური ჯიშების გადასარჩენად

რა საფრთხეს უქმნის, ან შეიძლება მომავალში შეუქმნას, თესლის სერტიფიცირების არსებული სისტემამ ენდემური სახეობების და ხალხური ჯიშების გადარჩენას? თესლის სერტიფიცირება ჯიშების გენეტიკური იდენტურობის დადგენისა და

Read more

ეთერზეთოვან მცენარეთა სამეურნეო მნიშვნელობა

ეთერზეთოვანი ეწოდება ისეთ მცენარეებს, რომელთა მოვლა-მოყვანის ძირითადი მიზანია ნატურალური ეთეროვანი ზეთების მიღება. ეთეროვნები მცენარეული წარმოშობის სურნელოვანი, ადვილად აქროლადი თხევადი ნივთიერებების

Read more

ევკალიპტის (Eucalyptus) მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

     ევკალიპტი მიეკუთვნება ტვიასებრთა (Myrtsceae) დიდ ოჯახს, წვრილთესლოვანთა (Leptospermae) ქვეოჯახს და ევკალიპტის (Eucalyptus) გვარს. მის გვარ­ში ით­ვლი­ან 380 სა­ხე­ობ­ას და

Read more

ახალშენი ნუშის ხის სხვლა-ფორმირება

ახალშენი ნუშის ხეების ფორმირება ტარდება პირველ წლებში, იმისთვის რომ მცენარეს მივცეთ სასურველი ფორმა, რომელიც შემდგომ განაპირობებს მცენარის მაქსიმალურ ზრდასა და

Read more

ფეიჰოას გამრავლება მწვანე კალმების დაფესვიანებით

არსებობს ფეიჰოას გამრავლების ორი წესი: გენერაციული (თესლით) და ვეგეტატიური (კალმებით, გადაწვენით). გამრავლების ყველაზე ადვილ წესად მიჩნეულია თესლით გამრავლება. თესლით გამრავლებისას

Read more

აგროტექნიკური ღონისძიებების ეფექტიანობა ტოპინმზესუმზირაში (მიწავაშლა)

როგორც ქართლის სარწყავ პირობებში მრავალრიცხოვანმა გამოკვლევებმა აჩვენა, ტოპინამზესუმზირს კულტურის უნიკალურობა იშვიათი ორგანული ნივთიერება _ ინულინის წარმოქნის  უნარში მდგომარეობს.  ბოლქვების თითქმის

Read more

 კოლხეთის დაბლობზე მინდვრის კულტურების აგროტექნიკური ღონისძიებების აღდგენისათვის

კოლხეთის დაბლობის ბუნებრივი პირობები სპეციფიკურია და მას ანალოგი არ მოეპოვება მსოფლიოში. ამიტომ ამ პირობებში სოფლის მეურნეობის გაძღოლის სისტემა და სასოფლო-სამეურნეო

Read more