სვია (Humulus lupulus)

სვია, როგორც სამკურნალო მიზნებისათვის ძვირფას, ფარ­მა­კოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა წყაროს უკანასკ­ნელ წლებში დიდი ყურადღება ექცევა. სვია ბოტანიკურად მიეკუთვნება თუთისებრთა ოჯახს, წარ­მო­ად­გენს

Read more

ზამ­ბა­ხი (Iris)

 ზამ­ბა­ხის ეთ­ერ­ოვ­ა­ნი ზე­თის მი­ღე­ბის წყა­როს ფე­სუ­რე­ბი წარ­მო­ად­გენს. ზამ­ბა­ხის არ­სე­ბუ­ლი სა­ხე­ობ­ებ­იდ­ან ეთ­ერ­ზე­თის მი­ღე­ბის მიზ­ნით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია 3 სა­ხე­ო­ბა: 1) ფლო­­რენ­ცი­ის ზამ­ბა­ხი, რო­მე­ლიც

Read more

მსხვილ­ყვა­ვი­ლა ჟას­მი­ნი – (Jasminum grandiflorum)

ჟას­მი­ნი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, მა­რადმ­წვა­ნე ბუჩ­ქია, ზე­თი­სებრ­თა Oleaceae-ს ოჯ­ახ­იდ­ან. ჟას­მი­ნის გვარ­ში ორ­ას­ამ­დე სა­ხე­ობ­აა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, მათ შო­რის, რო­გორც ეთ­ერ­ზე­თო­ვა­ნმა, უფ­რო მე­ტი გავრ­ცე­ლე­ბა ტრო­პი­კუ­ლი

Read more

„ხორბლის გამოცანა” _ ქართველების გზა კავკასიისაკენ

„ხორბლის გამოცანის” ერთ-ერთი შესაძლო ახსნა ისაა, რომ პროტოქართველურ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები, მას შემდეგ რაც გადმოვიდნენ აფრიკიდან არაბეთის ნახევარკუნძულზე და გამოცალკევდნენ

Read more

იონჯის თანამედროვე ჯიშები,  წარმოების აგროტქნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ზოგადი აღწერილობა. იონჯა მოჰყავთ ზომიერი სარტყლის თითქმის ყველა ქვეყანაში. მისი ნათესების დიდფართობებს ვხვდებით ამერიკის შეერთებულ

Read more

მეტი ყურადღება შვრიის კულტურას

 შვრია ეკუთვნის ძველი კულტურების რიცხვს, მაგრამ მისი მოყვანა ხორბალთან, ქერთან და ფეტვთან შედარებით გვიან დაიწყო. შვრია ევროპული ქვეყნებისათვის უფრო ადრე

Read more

ლობიოს კულტურის სარეველები

ლობიო  (Phaseolus) პარკოსანთა ოჯახის მცენარეა. იგი კულტივირდება მთელ მსოფლიოში. მისი სამშობლოა ცენტრალური და სამხრეთი ამერიკა. ჩვეულებრივი ლობიო (Phaseolus vulgaris) ამერიკიდან

Read more

ცხიმზეთოვანი ტექნიკური კულტურები _ მე­ლია – Melia azedarach L

მე­ლია თით­ქმის ყველ­გა­ნაა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი – აზ­ი­ის, ამ­ერ­იკ­ის და აფ­რი­კის სუბ­ტრო­­პი­კულ და ნა­წი­ლობ­რივ ტრო­პი­კულ რა­ი­ონ­ებ­ში. მცე­ნა­რე გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გად ხა­რობს აღ­მო­სავ­ლეთ ინ­დო­ეთ­ში,

Read more

მწვანე აგურა ჩაის ტექნოლოგია

მწვანე აგურა ჩაი წარმოადგენს მზა ჩაის ერთ-ერთ სახეობას, რომელიც განსხვავდება შავი და მწვანე ჩაისაგან ნედლეულის ხარისხით და გადამუშავების ტექნოლოგიით. პროდუქციის

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლ მცე­ნა­რე­თა წარ­მო­შო­ბის ცენ­ტრე­ბი,  ინ­ტრო­დუქ­ცი­ი­ს და აკ­ლი­მა­ტი­ზა­ცი­ის მოკ­ლე მი­მო­ხილ­ვა

თუ ცნო­ბი­ლი იქნება, სად წარმოიშვა ეს თუ ის მცენარე და რო­მელ ქვე­ყა­ნა­შია გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, ნა­თელი წარ­მოდ­გე­ნა გვეძ­ლევა იმ­ის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ

Read more