დარგებიმეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატების ნუსხა, მეფუტკრე ფერმერთა და თაფლის მწარმოებელთა ვალდებულება

მეფუტკრე ფერმერი და თაფლის მწარმოებელი ვალდებულია:

დარეგისტრირდეს სურსათის მწარმოებელ ბიზნესოპერატორად;

დაიცვას „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით“ განსაზღვრული მოთხოვნები;

დანერგოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მიკვლვევადობის პრინციპები და ფუტკრის დაავადების შემთხვევაში, გამოიყენოს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული ვეტერინარული პრეპარატები.

კანონმდებლობით დაშვებული და მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატების ნუსხა;
ვეტერინარული პრეპარატი მოქმედი ნივთიერება
1 ბაივაროლი ფლუმეტრინი
2 ვაროსტოპი ფლუმეტრინი
3 ბივაროოლი ფლუმეტრინი
4 ფლუვალიდეზი ფლუვალინატი, ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთები
5 ვეტფორი ფლუვალინატი, ამიტრაზი
6 მანჰაო ტაუ-ფლუვალინატი
7 ფუმისანი ფლუვალინატი
8 ვაროკომი ფლუვალინატი
9 ასკოვარი ფლუვალინატი, ბრომუკონაზოლი
10 აკვა-ფლო ფლუვალინატი
11 ბიპინი – T ამიტრაზი, თიმოლი
12 აპიტაკი ამიტრაზი და ბეგქონდარას ეთერზეთი
13 პოლისანი ამიტრაზინი, კალიუმის ნიტრატი
14 ამიპოლი T ამიტრაზი, თიმოლი
15 ბიპინი ამიტრაზი
16 ეკოპოლი ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთები
17 მურავინკა ჭიანჭველმჟავა
18 თიმოლი-ვ თიმოლი
19 ეკოსტოპი თიმოლი
20 ნოზესტატი იოდი, ჭიანჭველმჟავა
21 აპიდეზი თიმოლი, პიხტის ზეთი
22 ბისანარი თიმოლი, მჟაუნმჟავა
23 ასკოვეტი კლოტრიმაზოლი
24 ბაქტოციდი-V ნორსულფაზოლ-ნატრიუმი, ოქსიტეტრაციკლინი
25 ოქსივიტი ჰიდროქლორიდი, ციანოკობალამინი
26 ვესტ ბიოვიტი:  ქლორტეტრაციკლინი, ოქსიტეტრაციკლინი
27 ბალზამი აპიმაქსი წიწვისექსტრაქტი, ახალი ნივრის ექსტრაქტი, მინდვრის შვიტას ბალახის ექსტრაქტი და ა. შ
28 ვირუსანი ამინომჟავები,მიკროელემენტები ა.შ
29 აპისტიმი კალიუმის ფოსფატი, მაგნიუმი სულფატი და ა.შ.