აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებების გამოყენების სქემა ჟოლოს კულტურისთვის

ჟოლოს მოვლა-მოყვანის სქემა BASF-ის სპეციალისტების მიერ შემუშავებული ბიოსერტიფიკატის მქონე ევროპული ბიოლოგიური პრეპარატებით მცენარის განვითარების ფაზების შესაბამისად.

დაახლოებით, ანალოგიურ სქემით ხელმძღვანელობენ (ადგილობრივი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით), ევროპელი ფერმერები.