დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ვაზის წამლობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს მევენახეობის ზონების მიხედვით

მავნე ორგანიზმების მიმართ ვაზი მეტად მგრძნობიარე კულტურაა. იმისათვის, რომ დავიცვათ მცენარე და მაღალხარისხიანი და უხვი მოსავალი მივიღოთ, საჭიროა დაავადებებისა და მავნებლების წინააღმდეგ პროფესიული ბრძოლის ღონისძიებების გატარება.
აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს მევენახეობის ზონებში ვაზის ძირითადი  დაავადებებია:  „ჭრაქი“,  „ნაცარი“,  „ანთრაქნოზი“,  „წითურა“,  შავი  და რუხი  სიდამპლეები,  შავლაქიანობა.

მავნებლებიდან აღსანიშნავია:  კვირტის ჭია ანუ ბუკნა,  ვაზის ქეჩისებური და აბლაბუდიანი  ტკიპები, ვაზის ჭიჭინობელა,  ფქვილისებური და ბალიშა  ცრუფარიანები,  ყურძნის ჭია. 

აქვე გთავაზობთ ვაზის დაცვის სქემებს 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით მძიმე, საშუალო და მსუბუქი ზონებისათვის.

უნდა ავღნიშნოთ, რომ ასეთი დაყოფა ფრიად სქემატურია და გასათვალისწინებულია თითოეული ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, მისი ექსპოზიცია, ნიადაგის ტიპი, ნიადაგის მექანიკური შემადგენლობა, მისი წყალმართვი თვისებები და გრუნტის წყლის დგომის სიღმე, მიკროკლიმატური თავისებურებები. ყველა ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორი გავლენას ახდენს ვაზის წამლობის სქემის შერჩევაზე.

ვაზის წამლობის სქემა მძიმე კლიმატური პირობებისთვის (ზონები: ყვარელი, ქვედა ზონა – მდ. ალაზანთან მიახლოებული, გავაზი, ჭიკაანი, გურჯაანის, თელავის და სიღნაღის ნაწილი, ალაზნის ველი- არხს ქვემოდან)
ფენოლოგიური ფაზები წამლობის დრო
კვირტის დაბერვის ფაზა
ბი-58 ახალი 1,5 ლ
პირველი წამლობა პირველი ფოთლის გაშლა 5 მაისი
1 კუპრუმ მზ   3 კგ
2 კუმულუსი 6 კგ
მეორე წამლობა 3-5 ფოთოლი 13 მაისი
1 პოლირამ დფ 2,5 კგ
2 ვივანდო 0,2 კგ
მესამე წამლობა 6-9 ფოთოლი 22 მაისი
1 კაბრიო ტოპი 2 კგ
2 ფასტაკი 0,3 ლ
მეოთხე წამლობა ყვავილობის დასაწყისი 2 ივნისი
1 აკრობატ ტოპი 1 კგ
2 კოლისი 0,4 ლ
3 სპიდფოლ ბორი 1,5 kg
მეხუთე წამლობა ყვავილობის დასასრული 15 ივნისი
1 ორვეგო 1 ლ
2 კოლისი 0,4 ლ
მეექვსე წამლობა ნაყოფის ფორმირება 25 ივნისი
1 კაბრიო ტოპი 2 კგ
2 ფასტაკი 0,3 ლ
მეშვიდე წამლობა მტევნის შეკვრა 5 ივლისი
1 პოლირამი დფ 2,5 კგ
2 სერკადისი 0,2 ლ
3 ფერსტ სანი 3 ლ
მერვე წამლობა მტევნის შეთვალება 15 ივლისი
1 მანგრიფი 2,5 კგ
2 ვივანდო 0,2 ლ
3 ფასტაკი 0,3 ლ
მეცხრე წამლობა სიმწიფის დასაწყისი 25 ივლისი
1 პოლირამი დფ 2,5
2 სერკადისი 0,2 ლ
3 ფერსტ სანი 3
მეათე წამლობა   5 აგვისტო
1 კუპრუმ მზ 3 კგ
ვაზის წამლობის სქემა საშუალო კლიმატური პირობებისთვის (ზონები: ალაზნის ველი, გურნჯაანის, თელავის, ახმეტის და სიღნაღის ტერიტორიები არხს ზემოთ, ივრის ზეგაანი.
პრეპარატის დასახელება ხარჯვის ნორმა/ჰ-ზე ფენოლოგიური ფაზა
პირველი წამლობა   კვირტის გახსნა
1 ბლუ ბორდო 1%  ხსნარი 5 კგ
2 კუმულისი 5 კგ
მეორე წამლობა   4–6 ფოთოლი
1 პოლირამი დფ 2.5კგ
2 ვივანდო 0.2კგ
3 ბი–58 1.5ლ
მესამე წამლობა   ყვავილობის დასაწყისი
1 მანკოლაქსილი 2,5  
2 კოლისი 0,4ლ  
3 ფასტაკი 0,3ლ  
მეოთხე წამლობა   ყვავილობის დასასრული
1 მანკოლაქსილი 2,5  
2 ფასტაკი 0,3  
მეექვსე წამლობა   მტევნის შეთვალება
1 კუპროფიქსი 3.0კგ  
2 ვივანდო 0,2კგ  
  მეშვიდე წამლობა   სიმწიფის დასაწყისი
1 პოლირამი დფ 2.5 კგ  
2 კუმულისი 5 კგ  
 ვაზის წამლობის სქემა მსუბუქი კლიმატური პირობებისთვის (ზონები: ივრის ზეგანი,  ქართლი, იმერეთი, რაჭა, ლეჩხუმი)
  რეპარატის დასახელება ხარჯვის ნორმა/ჰა-ზე ფენოლოგიური ფაზა
  პირველი წამლობა 4–6 ფოთოლი
1 პოლირამი დფ 2.5კგ
2 კუმულუსი 5კგ
3 ბი–58 1.5ლ
მეორე წამლობა   ყვავილობის დასაწყისი
1 მანკოლაქსილი 2,5
2 კოლისი 0,4ლ
3 ფასტაკი 0,3ლ
მესამე წამლობა   ყვავილობის დასასრული
1 მანკოლაქსილი 2,5კგ  
2 კოლისი 0,4ლ  
მეოთხე წამლობა ნაყოფის ფორმირება
1 კაბრიო ტოპი 2 კგ
2 ფასტაკი 0,3ლ
მეხუთე წამლობა მტევნის შეთვალება
1 მანგრიფი 2,5კგ
2 ვივანდო 0,2კგ
მეექვსე წამლობა სიმწიფის დასაწყისი
1 პოლირამი დფ 2.5 კგ
2 კუმულისი 5 კგ