ფუტკრის პესტიციდებით მოწამვლა _ კლინიკური ნიშნები, დიაგნოზი, პროფილაქტიკური ღონისძიებები.

 ფუტკრის მოწავლა დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებს მეფუტკრეობას. ხშირ შემთხვევაში რეალურ მიზეზს პესტიციდების, სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატების არაწესიერი ხმარება და კერძო პირების მიერ

Read more

ფუტკრის არაგადამდები დაავადებები _ მანანით მოწამვლა

 დიაგნოზი , პროფილაქტიკა არახელსაყრელი კლიმატური პირობების გამო გვალვიან ამინდში თაფლოვანი მცენარეები ამცირებენ, ან წყვეტენ ნექტრის გამოყოფას სანექტრეების საშუალებით და ტკბილ

Read more

ფუტკრის მავნებლები _ ცვილის ჩრჩილი (Galleria mollo-nella)

ცვილის ჩრჩილი (Galleria mollo-nella) ფუტკრის დაავადებათა კლასიფიკაციით ცვილის ჩრჩილი მიეკუთვნება ფუტკრის მავნებელთა ჯგუფს. არსებობს ცვილის დიდი და პატარა ჩრჩილი. ისინი

Read more

ფუტკრის ოჯახების ხელოვნურად გამრავლების მეთოდები

 მეფუტკრეობის განვითარება შეუძლებელია ფუტკრის ოჯახის ხელოვნური გამრავლების გარეშე. ნოვატორი მეფუტკრეები ამ მხრივ მუდმივად გვთავაზობენ სიახლეებს ან სრულყოფის გზებს. ფუტკრის ხელოვნური

Read more

მუშა ფუტკარი _ ოჯახის მთავარი მოქმედი ძალა

 მუშა ფუტკარი ზომით დედა და მამალ ფუტკარზე პატარაა. სიგრძით 12-14 მმ. იწონის 100 მგ. თუ მათი ჩიჩახვი თაფლით არ არის

Read more

რა აფერხებს ქართული თაფლის ევროპის ბაზარზე გატანას

ქართველი მეფუტკრეები ევროპულ ბაზარს ბოლომდე ვერ იყენებენ, რადგან ქართველი მეწარმეები ევროპის ბაზრის ხარისხის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ, პრობლემაა თაფლის მაღალი თვითღირებულებაც.

Read more

ევროკავშირის თაფლის ბაზრის მიმოხილვა

ევოკავშირის თაფლის ბაზარი უმსხვილესია და მოსალოდნელია, რომ თაფლის მოხმარების დონე კვლავ მაღალი იქნება. ევროკავშირის ბაზარი ბევრ შესაძლებლობებს სთავაზობს ექსპორტიორ კომპანიებს

Read more

თაფლის ბალანსის დადგენა და მისი მნიშვნელობა

იმისთვის , რომ დადგინდეს საფუტკრის განთავსების ნაკვეთზე თაფლოვანი მცენარეების  ნექტრის საერთო მარაგი , აუცილებელია თაფლ – პროდუქტიულობის ნორმები (იხ .

Read more

რომელ მცენარეებს აქვს შხამიანი ნექტარი და მტვერი

საქართველოს ფლორაში არის ისეთი მცენარეები, რომლებიც ფუტკრისათვის უსაფრთხო, მაგრამ ადამიანისათვის მომწამვლელ ნექტარს გამოჰყოფენ, ასეთ მცენარეებს ეკუთვნიან იელი, შქერი, რომლებიც დასავლეთ

Read more

რა უნდა გითვალისწინოთ ფუტკრის ოჯახის შეძენის დროს

ქართული ფუტკრის  ნიშან-თვისებები და  პოპულაციები   საქართველოს ტერიტორიაზე ბინადრობს აბორიგენული ჯიშის – მთის რუხი ქართული ფუტკარი. მისი ძირითადი დამახასიათებელი ნაიშანია: შეფერილობა _

Read more