ცვილის ხარისხის შეფასების ხერხები

 ცვილის ხარისხს ამოწმებენ ორგანოლეპტიკური, ფიზიკური და ქიმიური მეთოდებით. ორგანოლეპტიკური შეფასებისას მხედველობაში მიიღება სიმაგრე, სიმყიფე, გადანატეხის სტრუქტურა, გემო,სუნი და სხვა. კერძოდ:

Read more

ფიჭის დაძველების გავლენა ფუტკრის ოჯახზე

 ფიჭა ძველდება უჯრედებში ბარტყის გამოზრდის შედეგად, ბარტყი ტოვებს მასში პერანგს და ექსკრემენტებს,  დარჩენილი ნივთიერებები რეაგირებენ ცვილთან, რომელიც თანდათან მუქდება. დადან-ბლატის სკის

Read more

თაფლის დაკრისტალების უნარი

დაკრისტალების უნარი მეტ-ნაკლებად ყველა თაფლს ახასიათებს, მაგრამ უფრო სწრაფად ღია ფერის თაფლი კრისტალდება (გარდა აკაციის თაფლისა). კრისტალების ზომები მერყეობს 0,04

Read more

მრავალკორპუსიან სკებში ფუტკრის გამარტივებული ტექნოლოგიით მოვლა

მრავალკორპუსიანი სკებში მოთავსებული ფუტკრის ოჯახების მოვლისას ძირითადი შრომა, როგორც ზემოთ ვნახეთ, კორპუსების გადაადგილებაში იხარჯება. ფუტკრის ოჯახების მრავალკორპუსიან სკებში მოვლის შემდგომი

Read more

ფუტკრის მოვლა მრავალკორპუსიან სკებში

 მრავალკორპუსიანი სკა შედარებით უკეთ პასუხობს სამრეწველო მეფუტკრეობის მოთხოვნებს. საერთოდ, სკა უნდა აკმაყოფილებდეს სამ ძირითად მოთხოვნას: 1. მინიმალურად ვარგისი უნდა იყოს

Read more

როჟე დელონის  თუ დადანის რვაჩარჩოიანი სკა?

უკანასკნელი 20-30- წელია სხვადასხვა გამოცემაში ძალიან გარეკლამებულია როჟე დელონის ალპური სკა. ამ სკას მიაწერენ არაჩვეულებრივ თვისებებს, რომ იგი ხის ფუღუროს

Read more

ფუტკრის ოჯახების გაფართოება

 სანამ ფუტკრის ოჯახის გაფართოებას შევუდგებოდეთ, უნდა შევამოწმოთ მისი მდგომარეობა, ხომ არ დაუწყიათ სანაყარე სადედეების მშენებლობა. ზაფხულის მთავარი ღალიანობის წინ სკის

Read more

დაზამთრებისწინა სამუშაოები საფუტკრეში

შემოდგომაზე უნდა ვეცადოთ, შევინარჩუნოთ ზაფხულის ბოლოს დაგროვებული ფუტკრის დიდი მასა.  დაზამთრებისწინა სამუშაოების სწორად შესრულებას სამეწარმეო მეფუტკრეობაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. მომავალი წლის მოსავალს სფუძველი ზაფხულის ბოლოს

Read more

ძირითადი სეზონური სამუშაოები საფუტკრეში

გაგაცნობთ იმ ძირითად სამუშაოებს, რომლებიც სასურველია,  საფუტკრეში მთელი წლის განმავლობაში შესრულდეს. მეფუტკრეობის აქტიური სეზონი  ზათარის ან გაზაფხულის პირველი გამომღერებიდან ბოლო

Read more

ფუტკრის მოვლა წოლელა სკაში

ჩვენი ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში მეფუტკრეები ამჯობინებენ წოლელა ტიპის სკებს (საქართველოში ძირითადად გამოიყენება 16, 20 და 24-ჩარჩოიანი წოლელა სკები). მათი გამოყენების

Read more