ფეტვის ბიოაგროწარმოება

ფეტვი (ლათ. Panicum miliaceum L) მარცვლოვანთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მისი ფესვთა სისტემის ფუნჯა გაღივების დროს თესლს გამოაქვს ერთი ფესვი.

Read more

თესვა (თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

ეთერზეთოვანი მცენარეები _ ვარდისებრი გერანი

ამ ჯგუფში თავმოყრილია ისეთი მცენარეები, რომელთა კულტურის მიზანს წარმოადგენს სურნელოვანი, ეთეროვანი ზეთის მიღება. მოჰყავთ 20-მდე სახის ეთერზეთოვანი მცენარე, როგორიცაა: ქინძი,

Read more

ჭვავი, ანუ სვილა (Secale cereale) _ საშემოდგომო ჭვავი

ჭვავი, ანუ სვილა (Secale cereale) — ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ძირითადად პურეულს წარმოადგენდა იმ რაიონებში, სადაც ხორბლის კულტურა ჯერ კიდევ ნაკლებად იყო გავრცელებული. უკიდურეს ჩრდილოეთში მას ანაცვლებდა ქერი, რომელსაც სავეგეტაციო

Read more

მცენარეები, რომელთა მოყვანა და გამრავლება საქართველოში აკრძალულია

შეიძლება არც იცოდეთ, რომ არსებობს მცენარეები, რომელთა დათესვას, მოყვანას, კულტივირებას, შენახვას, შეძენასა და გაყიდვას საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს. ეს მცენარეები მოქცეულია

Read more

თესლისა და სარგავი მასალის წარმოება, შენახვა და მომზადება დასათესად და დასარგავად

თესლისა და სარგავი მასალის წარმოებაში ნებისმიერი მინდვრის კულტურის სათეს მასალას თესლს უწოდებენ. საჭიროა განვასხვავოთ ბოტანიკური ცნებები ,,თესლი” და ,,ნაყოფი”. თესლი

Read more

ქართული ხორბლის სერტიფიცირებული თესლი

ხორბლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია ჯიშის პოტენციური შესაძლებლობის მაქსიმალურ გამოყენებას ითვალისწინებს. ეს კი შესაძლებელია მაშინ, როცა აგროტექნოლოგიის ყველა ფაქტორი, წინამორბედის შერჩევიდან მოსავლის აღებით დამთავრებული,

Read more

კახეთში წინასწარი მონაცემებით 230 ათას ტონა ხორბალს ელოდებიან

კახეთში თავთავიანი კულტურის, მათ შორის, ხორბლის მოსავლის აღება აქტიურ ფაზაშია. რეგიონში 67 ათას ჰექტრამდე ნათეს ფართობზე, წინასწარი მონაცემებით, 230 ათას

Read more

სიმინდის ნათესის მოვლა _ კულტივაცია, მორწყვა, სარეველებთან ბრძოლა

ნათესის მოვლითი ღონისძიების ადრე დაწყების და მცენარეების დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, მით უფრო, თუ ნიადაგი თესვის დროს თესლის ჩათესვის სიღრმეზე

Read more

ხორბლის ელიტური თესლის მიღების დაჩქარებული მეთოდი და მოსავლიანობის გაზრდის პერსპექტივები

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა მაღალმოსავლიანი ჯიშებისა და ჰიბრიდების გამოყვანა, წარმოებაში დანერგვა, მათი წარმოების თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიების შესწავლა-შემუშავება რეგიონების

Read more