სელენი და მისი მნიშვნელობა ცოცხალი ორგანიზმისთვის

სელენის ქიმიური ნიშანია შე (Selenium). დ. მენდელეევის პერიოდულ სისტემაში სელენი VI ჯგუფის მთავარ ქვეჯგუფშია, მისი რიგითი ნომერია 34, ხოლო ატომური

Read more

ეკონომიკური კანონები და კატეგორიები

ეკონომიკური ცოდნის მცირე საგანძურში, რომელიც ფერმერებისთვის მომზადდა, მოკლე, ლაკონური განმარტებების სახით ასახულია ეკონომიკური ცოდნის ძირითადი პრინციპები, პოზიციები, მოთხოვნები, მოტივაციები, დაკავშირებები,

Read more

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, პირველადი წარმოების კომპონენტი და თანადაფინანსების პირობები

პროგრამა ხორციელდება „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტის“ (AMMAR) ფარგლებში. პროგრამა ფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD)

Read more

თხილის ბაღში მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტაციის დაწყებამდე გასატარებელი აგრო-ღონიძიებები

 თხილისმ მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ჩვენს მეურნეებს მომავალი წლის მოსავლის რაოდენობის და მის ხარისხზე ზრუნვა უკვე სექტემბრის მეორე ნახევრიდან უწევს.

Read more

„დანერგე მომავლის“ პროგრამა ბაღის გაშენების კონპონენტში მონაწილე ფერმერებისთვის

1. მიწის ნაკვეთი, სადაც იგეგმება ბაღის გაშენება, უნდა იყოს დამუშავებული არანაკლებ 40 სანტიმეტრზე. 2. მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პერმანენტული წყლის

Read more

საქართველოს მთავრობის №127 დადგენილება სახელმწიფო პროგრამის _ „დანერგე მომავალი“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს მთავრობის  №127  დადგენილება „დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 1 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

Read more

დანერგე მომავალი _ ბაღების გაშენების კომპონენტი /პირობები, მიმართვის ფორმის ნიმუში, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა/

ბაღების კომპონენტი ითვალისწინებს მრავალწლიანი კულტურების ახალი ბაღების გასაშენებლად პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას. მრავალწლიანი კულტურების ბაღების პოტენციალი და

Read more

„გმირობის” დასასრული… ანუ „კოლხური ბზის მცველის“ გულში ნაფიქრი

როგორც იქნა გავბედე და ვწერ, ვწერ იმას, რაც არ მეგონა თუ ოდესმე დასაწერი მექნებოდა. ეს ალბათ ჩემი იმდროინდელი ასაკისა და

Read more

ჟოლოს წარმოება და ვაჭრობა მსოფლიოში

ჟოლო არის მსოფლიოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი და ფინანსურად მომგებიანი კენკროვანი კულტურა( N. Kljajić1, 2013).  კარგად ცნობილია ჟოლოს გემოვნური და სამკურნალო თვისებები

Read more

ეკონომიკის ცოდნის მცირე საგანძური (ფერმერებისთვის)

ეკონომიკური ცოდნის მცირე საგანძურში, რომელიც ფერმერებისთვის მომზადდა, მოკლე, ლაკონური განმარტებების სახით ასახულია ეკონომიკური ცოდნის ძირითადი პრინციპები, პოზიციები, მოთხოვნები, მოტივაციები, დაკავშირებები,

Read more