„კადრები წყვეტენ ყველაფერს“ _ ქართული სოფლის განვითარებას მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები სჭირდება

       ეკონომიკის ორი მთავარი საყრდენის – სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ახალ მოთხოვნათა შესაბამისად განვითარების აუცილებლობა სულ უფრო მწვავედ დგება დღის

Read more

ნიადაგი და მისი ნაყოფიერება

 ბუნების საწარმოო ძალთა შორის, რომელსაც კავშირი აქვს მიწათმოქმედებასთან, ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ადგილი მიეკუთვნება ნიადაგს. იგი სოფლის მეურნეობის ძირითადი საწარმოო

Read more

სუბტროპიკული ხურმა  (Diospiros kaki), ბაღის გაშენება, მოვლა

ბოლო წლებში გლობალური კლიმატური ცვლილებებისა და მავნებელ-დაავადებათა ინტესიური გავრცელების ფონზე ბევრი სასოფლო-სამეურნეო კულტურა დაზიანდა და მათი სამრეწველო გავრცელება ეჭვის ქვეშ

Read more

ცხოველთა მოვლა-მოშენების ტრადიციები საქართველოში

ბარის მეცხოველეობამ საქართველოში განვითარების მრავლეტაპიანი გზა განვლო. მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, თან­დათან  ბარის ადგილების ახლო მდებარე მთის ფერ­დობებს იკავებდა. ეს პროცესი

Read more

მესაქონლეობის ტრადიციული  ფორმები საქართველოში

სამეცნიერო ლიტერატურაში დახასიათებულია საქართველოს პირობებში არსებული მესაქონლეობის ძირითადი ფორმები _ მთური, მთაბარული, ბარული და მომთაბარე, ასე­თი დაყოფის საფუძველია იმ ძირითადი

Read more

შინაურ ფრინველთა კვების ტრადიციები საქართველოში

საინტერესო მასალებია მოპოვებული ფრინველთა კვებისა და მოვლის ხალხური წესებისა და ხერხების შესახებ. არსებული მასალებიდან ჩანს, რომ ჩვენი წინაპრები კარგად ერკვეოდნენ

Read more

შინაურ ცხოველთა კვების ტრადიციები საქართველოში

საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებას  ხელს უწყობ­და შესანიშნავი ბუნებრივი პირობები: ზომიერი ჰავა, საუკეთე­სო სას­მელი წყლები, ზომიერი ტენიანობა, ბუნებრივი, მრავალ­ფე­­რო­ვანი ბალახით სავსე მდელოები

Read more

ვაზის ჯიშების სამეურნეო კლასიფიკაცია

საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ვაზის ჯიშები შეიძლება 5 ჯგუფად დაიყოს: 1. სასუფრე ყურძნის ჯიშები; 2. საღვინე ჯიშები; 3. საქიშმიშე ჯიშები; 4. ჯიშები

Read more

საკვები ელემენტების მოხმარების განსაზღვრა მცენარეების გარეგანი ნიშნებით

რომელიმე საკვები ელემენტის სიჭარბე, ნაკლებობა ან მისი არარსებობა მცენარეებში იწვევს ბიოქიმიური პროცესების დარღვევას, რომელიც შესაბამისად აისახება მცენარეთა შესახედაობაზე (შეფერილობა, ზომები,

Read more

ხალხური რიტუალები და წეს-ჩვეულებები

ჩვენი აზრით, ღრმა შესწავლას მოითხოვს მეცხოველე­ობას­თან დაკავშირებული ის ხალხური ტრადიციები, რომლებიც ათეული საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა და იხვეწებოდა  ჩვენი წინაპრების მიერ

Read more