დაწვიმებით რწყვა

რწყვის ასეთმა წესმა ფართო მასშტაბი პოვა არამდგრადი ტენიანობით გამორჩეულ რეგიონებში, სადაც ხშირ გვალვებთან ერთად უხვი ნალექებიც მოდის. საქართველოს სუბტროპიკულ რაიონებში,

Read more

ეკონომიკური კანონები და კატეგორიები

ეკონომიკური ცოდნის მცირე საგანძურში, რომელიც ფერმერებისთვის მომზადდა, მოკლე, ლაკონური განმარტებების სახით ასახულია ეკონომიკური ცოდნის ძირითადი პრინციპები, პოზიციები, მოთხოვნები, მოტივაციები, დაკავშირებები,

Read more

თხილის ბაღში მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტაციის დაწყებამდე გასატარებელი აგრო-ღონიძიებები

 თხილისმ მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ჩვენს მეურნეებს მომავალი წლის მოსავლის რაოდენობის და მის ხარისხზე ზრუნვა უკვე სექტემბრის მეორე ნახევრიდან უწევს.

Read more

დანერგე მომავალი _ ბაღების გაშენების კომპონენტი /პირობები, მიმართვის ფორმის ნიმუში, წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა/

ბაღების კომპონენტი ითვალისწინებს მრავალწლიანი კულტურების ახალი ბაღების გასაშენებლად პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას. მრავალწლიანი კულტურების ბაღების პოტენციალი და

Read more

ფეტვის ბიოაგროწარმოება

ფეტვი (ლათ. Panicum miliaceum L) მარცვლოვანთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მისი ფესვთა სისტემის ფუნჯა გაღივების დროს თესლს გამოაქვს ერთი ფესვი.

Read more

სასაწყობო მურნეობის სწორი დაგეგმა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების თავიდან აცილება

 ფერმერები დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან. სხვადასხვა ორგანიზაციების მონაცემებით დღეს მილიარდზე მეტი ადამიანი შიმშილობს. ამასთან ყოველწლიურად 1.3 მილიარდი ტონა სურსათი ქრება

Read more

ნივრის აგროტექნოლოგია

ნიორი – A. Sativum L. ნივრის სამშობლოდ ცენტრალური აზია, ავღანეთი და ინდოეთი ითვლება. გარეული ნიორი საქართველოშიც არის გავრცელებული „გველის ნიორას“ სახელწოდებით. ნიორს

Read more

ეკონომიკის ცოდნის მცირე საგანძური (ფერმერებისთვის)

ეკონომიკური ცოდნის მცირე საგანძურში, რომელიც ფერმერებისთვის მომზადდა, მოკლე, ლაკონური განმარტებების სახით ასახულია ეკონომიკური ცოდნის ძირითადი პრინციპები, პოზიციები, მოთხოვნები, მოტივაციები, დაკავშირებები,

Read more

თესვა (თესლი, თესვის წესი, სიღრმე, ნორმა)

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

ვაშლი, სიმწიფე, კრეფა, პირველადი სასაქონლო დამუშავება და შენახვა

ვაშლი წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ხეხილოვან კულტურას, რომელიც ხასიათდება ადაპტაციის მაღალი ხარისხით სხვადასხვა ტიპის ნიადაგობრივი და კლიმატური პირობების მიმართ. მსოფლიოში

Read more