ბოცვრის ხორცის წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

ბოცვრის ხორცის წარმოების ეს ტექნოლოგიური რუქა შედგენილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მებოცვრეობის კოოპერატივ “ახალი გურიანთა”-სთვის გამოსაყენებლად. რუქა ემყარება ამ კოოპერატივის მონიტორინგების მასალებს,

Read more

კალმახა სოკოს წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

ტექნოლოგიური რუკა შედგენილია აბაშის კოოპერატივ “სოკოს სახლისათვის” და ემყარება გასულ წლებში ჩატარებული სამუშაოების მასალებს და განსაზღვრულია მიმდინარე და მომავალი წლის საკულტივაციო პერიოდის

Read more

ნიადაგში მობინადრე ორგანიზმები

ნიადაგში მობინადრე ორგანიზმები _ ერთმანეთთან აკავშირებენ არაორგანულ და ორგანულ ნივთიერებებს და ქმნიან ახალ ერთობლიობას, რომელსაც ნოყიერი ნიადაგი ეწოდება. ამდენად ნიადაგი

Read more

ნიადაგის ტიპები, ნიადაგის სტრუქტურა

ჰუმუსი უფრო ნაყოფიერების პატიოსანი მოწმეა, ვიდრე მის მიზანი… თავად ჰუმუსი ნაყოფიერების მთავარი ფატორი არ არის, თუმცა მის ზრდის ხელსაყრელი პირობაა

Read more

ნიადაგის ნაყოფიერება

ნიადაგის ნაყოფიერება გახლავთ მცენარეების და მიკროორგანიზმების სიმიბიოზის რეალიზება ნივთიერებათა ციკლურ მიმოქცევაში (ნ, კუდრიუმოვი, ო. ტარხანოვი)  რით იკვებება მცენარეები     

Read more

კლონურ საძირეთა სადედეები და საკალმე სადედე ბაღი (რეკომენდაციები)

სანერგე მეურნეობის სათესლე მასალით, საძირეთა თესლით გამრავლებისა და მყნობისათვის საჭირო საკვირტე მასალით უზრუნველყოფას სადედე განყოფილება ახორციელებს, რომელიც თავის მხრივ შედგება

Read more

მრავალფეროვნება ბუნების არსებობის ძირითადი კანონზომიერებაა

ჩვენს ირგვლივ სამყარო მრავალფეროვანია. რატომ  არის ასე და რა როლს ასრულებს მრავალფეროვნება ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში? მრავალფეროვნება არის პროგრესი რაიმე ახალი

Read more

ნიადაგის დამუშავება საშემოდგომო თავთავიანი კულტურებისთვის

თავთავიანი კულტურებისსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის დროულად სწორად დამუშავებას და დასათესად მომზადებას. თავთავიანი კულტურებისთვის მოსავლის აღებისთანავე ხდება ნაწვერალის აჩეჩვა ბრტყლადმჭრელი

Read more

რამდენ წელიწადს ცოცხლობს ჩვენში გავრცელებული ხეხილოვანი და კენკროვანი კულტურები

ცნობილია რომ ხილი ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლო პროდუქტია, რომელიც ჩვენ ორგანიზმს ძვირფასი სასარგებლო ნივნთიერებებით ამარაგებს, ამიტომ ამ კულტურებისადმი ინტერესი მუდმივად არსებობდა

Read more

რა არის ბიომეურნეობა

საღ გარემოში ჯანსაღი მცენარეები, ცხოველები და ადამიანები ცხოვრობენ. მკურნალობა მხოლოდ მაშინ ხდება გარდაუვალი, როდესაც ადამიანები ქმნიან არაჯანსაღ გარემოს („ერთი ღერი

Read more