შაქრის ჭარხლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

შაქრის ჭარხლის თესლის გაღვივება იწყება 4-5ºC-ზე და აღმონაცენი ჩნდება დათესვიდან 10-20 დღის შემდეგ. მისი ნორმალური ზრდისა და ფოტოსინთეზისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა

Read more

განვითარების ფაზები და ბუნებრივი ფაქტორების გავლენა ვაზზე

  ვაზის განვითარება წლის განმავლობაში შეიძლება ორ პერიოდად დავყოთ: პასიურად და აქტიურად. პასიური, ანუ მოსვენების ხანა ვაზის ფოთლების გაცვენით იწყება

Read more

ხი­სებ­რი ალ­ოე – (Aloe arborescens Mill)

ალ­ოე მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა შრო­შა­ნი­სებრ­თა ოჯ­ახს და ალ­ო­ეს გვარს, რო­მე­ლიც 250-მდე სა­ხე­ობ­ას ით­ვლი­ს, მათ­გან უმ­ეტ­ეს­ობ­ას დე­კო­რა­ცი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში სამ­კურ­ნა­ლო წამ­ლის პრე­პა­რა­ტის

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ზო­ნის სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი

ნედ­ლე­ულ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბის მი­ხედ­ვით და კულ­ტუ­რის წარ­მო­ებ­ის ხა­სი­ათ­ით, სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი შე­ად­გე­ნენ ტექ­ნი­კურ მცე­ნა­რე­თა გან­სა­კუთ­რე­ბულ ჯგუფს, რო­მელ­თა მოვ­ლა-მო­შე­ნე­ბის მი­ზა­ნია, ად­ამ­ი­ან­თა და ცხო­ველ­თა

Read more

ქვევრის  საშენი  თიხის   მოპოვება და კაზმის  მომზადება

ქართულ ყოფაში ძველთაგანვე კერამიკის წარმოების ხუთი მიმართულებაა ცნობილი: საყოფაცხოვრებო ჭურჭლის, ქვევრის, აგურის, კეცისა და კრამიტის დამზადება. თიხის ყველა ეს ნამზადი

Read more

ტირიფისებრი ევკალიპტი

ტირიფისებრი ევკალიპტი – ერთ–ერთი ყინვა­გამძ­ლე და სწრაფმზარდი მცენარეა 15-20 წლის მცენარე 20-25 მეტრი სიმაღლისაა, და საქართ­ვე­ლოს სუბტრო­პი­კულ რაიონებში ყველაზე ფარ­თოდ

Read more

ჩაის ბუჩქების ბრტყლად გასხვლის უპირატესობა და მანქანის ტექნოლოგიური სქემა    

საქართველოში ჩაის კულტურა ძირითადად ცილინდრული ზედაპირის მქონე უწყვეტი შპალერების სახით მოიყვანება, რომლის ფოთოლსაკრეფი ზედაპირის ფორმირებაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მოკრეფილი ფოთლისა

Read more

ოზონის გამოყენება მეღვინეობაში

მეღვინეებო და ღვინის დაყენებით დაკავებულო თანამემამულენო, თუ არა თქვენ, სხვამ ვინ იცის გოგირდის მნიშვნელობაზე ღვინის დაავადებათა პროფილაქტიკა-მკურნალობის საქმეში? ასევე, თქვენზე

Read more

ბარაქას რჩევები სიმინდის სწორი თესვისა და მოვლა-მოყვანის შესახებ

საქართველოში სიმინდის მოყვანის კულტურა მრავალწლიან ისტორიას ითვლის, მოგეხსენებათ, აღმოსავლეთ საქართველოში ნიადაგის დამუშავებას დასავლეთისგან განსხვავებული თავისებურებები ახლავს, დღეს გიამბობთ ბარაქას აგრონომის

Read more

დრა­ცე­ნა (Cordyline australis)

დრა­ცე­ნა მა­რადმ­წვა­ნე ხემ­ცე­ნა­რეა, სი­მაღ­ლით 6-9 მეტ­რამ­დე იზრ­დე­ბა, ღე­როს დი­ამ­ეტ­რი 20-30 სმ-მდეა. დრა­ცე­ნა ეკ­უთ­ვნის აგ­ავ­ის­ებრ­თა ოჯ­ახს და კორ­დი­ლი­ნეს გვარს. ეს გვა­რი

Read more