აგროტექნოლოგიებიდარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

დაუჟანგავი ღვინოების წარმოება

საქართველოს კულტურული მეღვინეობის სამშობლოდ აღიარებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მეღვინეობის წამყვან ქვეყნებში დაინტერესება ქართული ტიპის ღვინოების მიმართ. სამწუხაროდ, როგორც ბოლო წლე-ბის გამოხმაურებების გაცნობამ გვიჩვენა, არსებული (კახური) ტექნოლოგიით თეთრი ყურძნის გადამუშავება არაპერსპექტიულია, რადგანაც, უცხოელი ექსპერტების  დასკვნის შესაბამისად, ამ ტექნოლოგიით მიიღება ნაკლებად საინტერესო  დაჟანგული, ე.წ. „ბრტყელი“ ღვინოები, რომლებიც ვერ  წარმოაჩენენ ყურძნის ჯიშო-ბრივ თავისებურებებს.

ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად მიგვაჩნია ქართული ტიპის დაუჟანგავი ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიებზე გადასვლა, რომელიც ცნობილი და აღიარებული იყო მსოფლიოში ჩვენი წ.ა. მე-10 საუკუნეში.

დაუჟანგავი ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა:                       

ღვინოკჯალჯდლფჯასდფჯასდჯფასკლდ

 1 _ ყურძნის საჭყლეტ-კლერტგამცლელი აპარატი; 2 – სადუღარი ჭურჭელი;  3 – უკუსარქველი; 4 _ თვითნადენი და პირველი ფრაქციის ღვინის დასავარგებელი ჭურჭელი;  5 _ წნეხი;  6 –ნაწნეხი ფრაქციის გამოსახდელი აპარატი; 7 _ ღვინის დისტილატის დასავარგებელი კასრები

დაუჟანგავი თეთრი ღვინოები განეკუთვნება სუფრის უმაღლესი  კატეგორიის ძვირადღირებულ  ღვინოებს.

მიზანშეწონილია საქართველოში ფართოდ დაინერგოს საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის მიერ მოდიფიცირებული კოლხური დაუჟანგავი თეთრი ღვინოების წარმოების ტექნოლოგია, რომელსაც მსოფლიო მეღვიეობის პრაქტიკაში ანალოგი არ გააჩნია. ტექნოლოგია რეალიზდება როგორც ქვევრში, ასევე მიწისზედა სადუღარ ჭურჭელში.

ჩვენ მიერ ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად, პირველად მსოფლიო  მეღვინეობის პრაქტიკაში  შემოთავაზებულ იქნა  წითელი და თეთრი ყურძნების გადამუშავების მეთოდი, რომელიც ითვლისწინებს მადუღარი არედან წიპწის სრულ მოშორებას და დურდოს დადუღებას ანაერობულ (თეთრი ყურძნის დურდო) და აერობულ (წითელი ყურძნის დურდო) პირობებში,  როგორც მიწაში ჩაფლულ, ასევე მიწისზედა ქვევრებში.

           მოსალოდნელი შემოსავალი

ამ ახალი ტიპის   ქართული ღვინოების (თეთრი და წითელის) სარეალიზაციო ფასი საშუალოდ შეადგენს 10-12 აშშ დოლარს. თუ ახალი ტექნოლოგიებით გადავამუშავებთ  რეალურად არსებულ 300 ათას ტონა ყურძნის ნახევარს მაინც,  მხოლოდ მეღვინეობის დარგის შემოსავალი მიაღწევს 1,2  მლრდ აშშ დოლარს.

ნუგზარ ბაღათურია,

კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი