დარგებიმემცენარეობა

ინ­დუ­რი გვე­ლის სუ­რო (Catharantus roseum )

ინ­დუ­რი გვე­ლის სუ­რო, ანუ ვარ­დის­ფე­რი კა­ტა­რან­ტუ­სი ბო­ტა­ნი­კუ­რად მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა ქენ­დი­სებრ­თა ოჯ­ახს. მრა­ვალ­წლი­ა­­ნი ტრო­პი­კუ­ლი მცე­ნა­რეა. ჩვენ­ში სი­მაღ­ლით 50-70 სმ-მდე აღ­წევს. ის ტრო­პი­კებ­ში მა­რადმ­წვა­ნე, მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ნა­ხევ­რად ბუჩ­ქია: სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ჰა­ვის პი­რო­ბებ­ში კი ერ­თწლი­ან­ია. ვე­ლუ­რი სა­ხით ფარ­თოდ არ­ის გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი ტრო­პი­კულ ქვეყ­ნებ­ში, ინ­დო­ეთ­ში, ავ­სტრა­ლი­ის და სამ­ხრეთ აფ­რი­კის ქვეყ­ნებ­ში. 1958 წელს მი­სი თეს­ლი პირ­ვე­ლად ქო­ბუ­ლე­თის სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­თა საც­დელ სად­გურ­ში იქ­ნა შე­მო­ტა­ნი­ლი.

მას ინ­დო­ეთ­ის ხალ­ხურ მე­დი­ცი­ნა­ში იყ­ენ­ებ­ენ დი­აბ­ეტ­ის სამ­კურ­ნა­ლოდ და თვლი­ან, რომ მი­სი მოქ­მე­დე­ბა უფ­რო ეფ­ექ­ტუ­რია, ვიდ­რე ინ­სუ­ლი­ნი­სა. ას­ე­ვე იყ­ენ­ებ­ენ ნერ­ვულ და გულ-სისხლ­ძარ­ღვთა და­ავ­ად­ებ­ის­ას, სის­ხლის გა­თეთ­რე­ბის (ლე­იკ­ოზ­ის) და ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნის სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ალ­ებ­ად.

ვარ­დი­სებ­რი კა­ტა­რან­ტუ­სი ფარ­თოდ გა­მო­იყ­ენ­ე­ბა აგ­რეთ­ვე სა­დე­კო­რა­ციო ყვა­ვი­ლო­ვა­ნი გა­ფორ­მე­ბი­სათ­ვის, იგი ყვა­ვი­ლობს ხან­გრძლი­ვად, გა­ნუწ­ყვეტ­ლივ, ყვა­ვი­ლე­ბი ლა­მა­ზი და სხვა­დას­ხვაფ­რად შე­ფე­რი­ლია. რო­გორც დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ყვა­ვი­ლო­ვა­ნი მცე­ნა­რე, კა­ტა­რან­ტუ­სი ფარ­თო­დაა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ტრო­პი­კულ ქვეყ­ნებ­ში. მი­სი ღე­რო სწორ მდგო­მა­რე­ობ­აშ­ია, შიშ­ვე­ლი, ზოგ­ჯერ შე­ბუ­სუ­ლი., წაგრ­ძე­ლე­ბულ-ოვ­ალ­უ­რი, მოკ­ლე ყუნ­წით და პრი­ა­ლა ზე­და­პი­რით. ყვა­ვი­ლი-მსხვი­ლი, 5 სმ-მდე სიგრ­ძის, კი­დე­ე­ბი ოდ­ნავ ტალ­ღო­ვა­ნი, ჩვენს პი­რო­ბებ­ში ყვა­ვი­ლობს ივ­ნი­სი­დან ად­რე­უ­ლი ყინ­ვე­ბის დად­გო­მამ­დე. მცე­ნა­რის ვე­გე­ტა­ცია გრძელ­დე­ბა 210 დღეს. ის, რო­გორც ტრო­პი­კუ­ლი წარ­მო­შო­ბის მცე­ნა­რე, მე­ტად მგრძნო­ბი­არ­ეა და­ბა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რი­სად­მი. მი­სი ნორ­ჩი ნა­წი­ლე­ბი ზი­ან­დე­ბა 00-ზე, მი­წის­ზე­და მწვა­ნე მა­სა-3°C-ზე იღ­უპ­ე­ბა.

სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­ნი­ან სუბ­ტრო­პი­კებ­ში კა­ტა­რან­ტუ­სი ზრ­­დას იწ­ყებს ივ­ნი­სის მეორე დეკადიდან ან და აგრ­ძე­ლებს სექ­ტემ­ბრის შუა რიც­ხვე­ბამ­დე (90-95 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში). ის კარ­გად იზრ­დე­ბა კოლ­ხე­თის დაბ­ლო­ბის პი­რო­ბებ­ში, ას­ე­ვე წი­თელ­მი­წა ნი­ად­აგ­ებ­ზე PH 4-5,5 ფონ­ზე.

ვარ­დის­ფე­რი კა­ტა­რან­ტუ­სი მრავლ­დე­ბა, რო­გორც თეს­ლით, ისე ვე­გე­ტატი­ურ­ად, კალ­მე­ბის და­ფეს­ვი­ან­ებ­ით. წარ­მო­ებ­ა­ში უპ­ირ­ატ­ეს­ო­ბა ეძ­ლე­ვა თეს­ლით გამ­რავ­ლე­ბას. თეს­ლით გა­ღვი­ვე­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ტე­ნი. ღია გრუნ­ტში თეს­ლის და­თეს­ვი­სას, ჭი­ან­ურ­დე­ბა თეს­­ლის აღ­მო­ცე­ნე­ბა, ამ­იტ­ომ უმ­ჯო­ბე­სია სარ­გა­ვი მა­სა­ლის კვალ­სათ­ბუ­რებ­ში და სათ­ბუ­რებ­ში გა­მოყ­ვა­ნა. ას­ეთ პი­რო­ბებ­­ში ად­ვილ­დე­ბა და ჩქარ­დე­ბა თეს­ლის გა­ღვი­ვე­ბა და ჩი­თი­ლე­ბის გა­და­სარ­გა­ვად მომ­ზა­დე­ბა. 20-22°Cტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე თეს­ლის აღ­მო­ცე­ნე­ბა იწ­ყე­ბა მეშ­ვი­დე დღეს. აღ­მო­ცენ­დე­ბა 95-96%. 1 გრამ­ში 1300-1500 თეს­ლია.

თეს­ლი ით­ეს­ე­ბა წი­ნას­წარ მომ­ზა­დე­ბულ დე­ზი­ფენ­ქცი­რე­ბულ ნი­ად­აგ­ზე. 1 მ-ზე, 2-3 სმ სიღრ­მის კვლებ­ში უნ­და და­ით­ეს­ოს 0,5გ თეს­ლი. თეს­ვის სა­უკ­ეთ­ე­სო ვა­დაა მარ­ტის ბო­ლო და აპ­რი­ლის და­საწ­ყი­სი, კვალ­სათ­ბუ­რი სა­ჭი­რო­ებ­ის­ამ­ებრ უნ­და მორ­წყან და გა­ან­ი­ავ­ონ; რო­ცა ჩი­თი­ლე­ბი 12-15 სმ-ს მი­აღ­წევს, შე­იძ­ლე­ბა მა­თი ღია გრუნ­ტში დარ­გ­ვა. დარ­გვის წინ ჩი­თი­ლე­ბის ფეს­ვე­ბი უნ­და ამ­ო­ავ­ლონ თი­ხა­ნა­რევ წუ­ნწუხ­ში.

ვარ­დის­ფე­რი კა­ტა­რან­ტუ­სის გა­სა­შე­ნებ­ლად უმ­ჯო­ბე­სია, მსუ­ბუ­ქი მე­ქა­ნი­კუ­რი შედ­გე­ნი­ლო­ბის ნი­ად­აგ­ე­ბი, სუს­ტი მჟა­ვე ან ნე­იტ­რა­ლუ­რი რე­აქ­ცი­ით. ნი­ად­ა­გი 20-25 სმ სიღრ­მე­ზე თე­ბერ­ვალ­ში უნ­და და­ამ­უშ­ავ­ონ. ნი­ად­აგ­ის ძი­რი­თა­დი და­მუ­შა­ვე­ბი­სა­ს 1 ჰა-ზე უნ­და შე­იტ­ან­ონ 30 ტ ორ­გა­ნუ­ლი სა­სუ­ქე­ბი.

ფოს­ფო­რი­ა­ნი სა­სუ­ქი – 120 კგ, ხო­ლო კა­ლი­უმ­ი­ა­ნი _ 100 კგ. დარ­გვამ­დე ორი კვი­რით ად­რე, მახ­რი­სა და მუ­რა ხვატ­რის მატ­ლე­ბის წი­ნა­აღმ­დეგ უნ­და შე­იტ­ან­ონ 8-12%-იანი ჰექ­საქ­ლო­რა­ნი. დარ­გვა უნ­და ჩა­ტარ­დეს 70X30 სმ კვე­ბის არ­ით. დარ­გვის სა­უკ­ეთ­ე­სო ვა­დაა 20 მა­ის­იდ­ან 20 ივ­ნი­სამ­დე. სა­ვე­გე­ტა­ციო პე­რი­ოდ­ში სა­ჭი­როა 4-5 ჯერ კულ­ტი­ვა­ცია და ას­ე­ვე გა­მარ­გვლა. ამ წე­სით ჰექ­ტარ­ზე ირ­გ­ვე­ბა 47 ათ­ა­სი ნერ­გი.

სა­სუ­ქე­ბი შე­ტა­ნი­ლი უნ­და იქ­ნას შემ­დე­გი დო­ზით: 200 კგ აზ­ო­ტი შე­იტ­ან­ე­ბა კულ­ტი­ვა­ცი­ის წინ სამ­ჯე­რა­დი გა­მოკ­ვე­ბით: პირ­ვე­ლი დო­ზის 50 კგ/ჰა შე­იტ­ან­ე­ბა ნერ­გე­ბის გა­ხა­რე­ბის შემ­დეგ, მე­ო­რე _ 75 კგ/ჰა ყვა­ვი­ლო­ბის დაწ­ყე­ბი­სას, მე­სა­მე-75 კგ/ჰა მსხმო­ი­არ­ობ­ის ფა­ზა­ში. ორ­გა­ნუ­ლი სა­სუ­ქე­ბი _ 15-20 ტ შე­იტ­ან­ე­ბა სარ­გავ ორ­მო­ებ­ში. მჟა­ვე ნი­ად­აგ­ებ­ზე კარგ შე­დეგს იძ­ლე­ვა დე­ფე­კა­ცი­უ­რი ტა­ლა­ხის შე­ტა­ნა _ 6-12 ტ. ჰა-ზე.

ვარ­დის­ფე­რი კა­ტა­რან­ტუ­სის სამ­კურ­ნა­ლო ნედ­ლე­ულ­ია მი­წის­ზე­და მწვა­ნე მა­სა, ძი­რი­თა­დად ფოთ­ლე­ბი და ყლორ­ტე­ბი. ნედ­ლე­ულ­ის აღ­ებ­ის სა­უკ­ეთ­ე­სო ვა­დაა, რო­გორც მო­სავ­ლი­ან­ობ­ით, ას­ე­ვე ალ­კა­ლო­იდ­ებ­ის შემ­ცვე­ლო­ბით _ სექ­ტემ­ბრის თვე.

კა­ტა­რან­ტუ­სის მო­თი­ბუ­ლი მა­სა იჭ­რე­ბა სპე­ცი­ალ­უ­რი მან­ქა­ნით, 30 მმ სიგრ­ძის ნა­წი­ლე­ბად, სა­სა­ქონ­ლო ნედ­ლე­ულ­ად სტან­დარ­ტით ით­ვლე­ბა: ფოთ­ლე­ბი, ღე­რო­ე­ბი – 2 მმ-მდე სის­ქით, არ­ა­უმ­ეტ­ეს 15%-ისა. ნედ­ლე­უ­ლი იფ­უთ­ე­ბა პო­ლი­ეთ­ილ­ენ­ის პარ­კებ­ში და ინ­ახ­ე­ბა 1 წლამ­დე.

რეზო ჯაბნიძე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი