დარგებიმემცენარეობა

ხი­სებ­რი ალ­ოე – (Aloe arborescens Mill)

ალ­ოე მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა შრო­შა­ნი­სებრ­თა ოჯ­ახს და ალ­ო­ეს გვარს, რო­მე­ლიც 250-მდე სა­ხე­ობ­ას ით­ვლი­ს, მათ­გან უმ­ეტ­ეს­ობ­ას დე­კო­რა­ცი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში სამ­კურ­ნა­ლო წამ­ლის პრე­პა­რა­ტის მი­სა­ღე­ბად გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლია ხი­სებ­რი ალ­ო­ეს სა­ხე­ო­ბა, რომ­ლის ხალ­ხუ­რი სა­ხელ­წო­დე­ბაა „ას­წლო­ვა­ნა”. ჩვენს პი­რო­ბებ­ში აწ­არ­მო­ებ­ენ ბა­ღის ალ­ო­ეს ვე­გე­ტა­ცი­ურ შთა­მო­მავ­ლო­ბას, რო­მე­ლიც ინ­ტრო­დუ­ცი­რე­ბუ­ლი იყო ჩვე­ნში 1928-30 წლებ­ში. ალ­ო­ეს ფესვ­­­თა სის­ტე­მა ფუნ­ჯაა, ღე­რო სწორ­მდ­გო­მი, ჩა­მოც­ვე­ნი­ლი ფოთ­ლის ნაჭ­დე­ვე­ბით.

თა­ვის სამ­შობ­ლო­ში, აფ­რი­კა­ში, ხი­სებ­რი ალ­ოე 2 მეტ­რამ­­დე სი­მაღ­ლეს აღ­წევს ოთ­ახ­ის პი­რო­ბებ­ში ყვა­ვის იან­ვარ-თე­ბერ­ვალ­ში. ნა­ყო­ფი არ მწიფ­დე­ბა. სამ­კურ­ნა­ლოდ გა­მო­იყ­ენ­ე­ბა ნედ­ლი ფოთ­ლე­ბი და წვე­ნი, 3-5 წლი­დან.

ფოთ­ლე­ბი შე­იც­ავს ან­ტი­გუ­კო­ზი­დებს, სხვა­დას­ხვა ფერ­მენ­ტებს, ეთ­ერ­ზე­თებს, ფი­ტო­ცი­დებს, მდი­და­რია ვი­ტა­მი­ნე­ბით. ფი­ტო­თე­რა­პი­ა­ში გა­მო­იყ­ენ­ე­ბა, რო­გორც ან­ტი­მიკ­რო­ბუ­ლი, სუს­ტი ჭრი­ლო­ბე­ბის შე­მა­ხორ­ცე­ბე­ლი, აწ­ეს­რი­გებს ნერ­ვულ სის­ტე­მას.

ალ­ო­ეს პრე­პა­რა­ტე­ბი გა­მო­იყ­ენ­ე­ბა: გას­ტრი­ტის, კო­ლი­ტის, კუ­ჭი­სა და თორ­მეტ­გო­ჯა ნაწ­ლა­ვის წყლუ­ლო­ვა­ნი და­ა­ვ­ად­ებ­ებ­ის, ბრონ­ქალური ას­თმის, ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზის, ტრო­­პი­კუ­ლი წყლუ­ლე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ.

გა­რე­გა­ნი გა­მო­ყე­ნე­ბი­სათ­ვის, ალ­ო­ეს წვე­ნს იყ­ენ­ებ­ენ სა­ფე­ნის სა­ხით, რო­მელ­საც აქვს ბაქ­ტე­რი­ოც­იდ­უ­ლი მოქ­მე­დე­ბა, მო­მაკვ­დი­ნებ­ლად მოქ­მე­დებს სხვა­დას­ხვა და­ავ­ად­ებ­ის გა­მომ­წვევ მრა­ვალ მიკ­რო­ბ­ზე.

ალ­ო­ეს წვნი­ა­ნი ფოთ­ლე­ბი ზოგ­ჯერ 3º-მდე ტემ­პე­რა­ტუ­რის და­წე­ვას უძ­ლე­ბენ. ამ­იტ­ომ, სა­ქარ­თვე­ლოს სუბ­ტრო­პი­კულ ზო­ნა­ში ზამ­თარ­ში ნერ­გებ­სა და ფოთ­ლებ­საკ­რეფ მცე­ნა­რე­ებს ინ­ახ­ავ­ენ და­ცულ გრუნ­ტში – ცივ კვალ­სათ­ბუ­რებ­ში ან შე­მი­ნულ ფარ­დუ­ლებ­ში. ალ­ოე თუ და­ხუ­რულ გრუნ­ტ­ში მოჰ­ყავთ, მას ახ­ას­ი­ათ­ებს ზრდის სა­მი ტალ­ღა: მა­ი­სი-აგ­ვის­ტო, აგ­ვის­ტო-ოქ­ტომ­ბე­რი და ოქ­ტომ­ბერ-აპ­რი­ლი.

ალ­ო­ეს­ათ­ვის სა­უკ­ეთ­ეს­ოა მსუ­ბუ­ქი და სა­შუ­ა­ლო მე­ქა­ნი­კუ­რი შედ­გე­ნი­ლო­ბის თიხ­ნა­რი ნი­ად­ა­გი, სუს­ტი მჟა­ვე, ნე­იტ­რა­ლუ­რი ან სუს­ტი ტუ­ტე რე­აქ­ცი­ის. ძლი­ერ მჟა­ვე ნი­ად­აგ­ებ­ზე ალ­ო­ეს ზრდა ფერ­ხდე­ბა, ამ­იტ­ომ ას­ე­თი ნი­ად­აგ­ებ­ის მო­კი­რი­ან­ე­ბა კარგ შე­დეგს იძ­ლე­ვა.

გამ­რავ­ლე­ბა და სარ­გა­ვი მა­სა­ლის გა­მოყ­ვა­ნა. ალ­ო­ეს გამ­რავ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა თეს­ლით და ვე­გე­ტატი­ურ­ად. რად­გა­ნაც ის თესლს იშ­ვი­ათ­ად ივ­ით­არ­ებს, ამ­იტ­ომ თეს­ლით გამ­­რავ­ლე­ბას პრაქ­ტი­კუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არა აქვს, გარ­და ამ­ი­­­სა, ნა­თე­სა­რე­ბი მე­ტად ნე­ლი ზრდით ხა­სი­ათ­დე­ბა.

ვე­გე­ტა­ტი­ურ გამ­რავ­ლე­ბას ახ­ალ­გაზრ­და გვერ­დი­თი ყლო­რ­­­ტე­ბის და­ფეს­ვი­ან­ებ­ით იწ­ყე­ბენ.

მი­სი ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ბი­ოლ­ოგ­ი­უ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბაა და­კარ­გუ­ლი ორ­გა­ნო­ებ­ის _ ფოთ­ლე­ბის და ღე­რო­ებ­ის სწრა­ფი რე­გე­ნე­რა­ცი­ის უნ­ა­რი – ფეს­ვე­ბის წარ­მოქ­მნა.

ალ­ო­ეს ტექ­ნო­ლო­გია სამ­კურ­ნა­ლო ნედ­ლე­ულ­ის მი­სა­ღე­ბად ით­ვა­ლის­წი­ნებს ორ ეტ­აპს. პირ­ვე­ლი – სარ­გა­ვი მა­სა­ლის მი­ღე­ბა ღია გრუნ­ტში, რო­გორც გა­და­სარ­გა­ვი კულ­ტუ­რა შემ­დე­გი სქე­მით – მინ­დორ­ში დარ­გვით (ივ­ნი­სი-ოქ­ტომ­ბე­რი), ხო­ლო შემ­დეგ და­ცულ გრუნ­ტში გა­და­ტა­ნით (ოქ­ტომ­ბე­რი-აპრილი) ან სარ­გა­ვი მა­სა­ლის გა­მო­ყვანა და­ცულ გრუნ­ტში და შემ­დგომ ღია გრუნ­ტში დარ­გვა და ნედ­­­­ლე­ულ­ის მი­ღე­ბა.

სათ­ბუ­რე­ბის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში შვი­ლე­ულ­ებ­ის და­ფეს­­ვი­ან­ე­ბა შე­იძ­ლე­ბა აწ­არ­მო­ონ მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. და­ფეს­ვი­ან­ებ­ას და­ახ­ლო­ებ­ით 1 თვე სჭირ­დე­ბა. კვალ­სათ­ბუ­რის ჩარ­ჩოს ქვეშ შე­იძ­ლე­ბა დარ­გონ 500-დან 700-მდე კა­ლა­მი. ჩარ­ჩო­ე­ბი უნ­და და­იხ­ურ­ოს და პე­რი­ოდ­ულ­ად შიგ­ნით მი­წა გაფ­ხვი­ერ­დეს და მო­ირ­წყას. ღია კვლებ­ზე მი­ღე­ბუ­ლი (და­ფეს­ვი­ან­ებ­უ­ლი) კალ­მე­ბი გა­მო­სა­ზამ­თრებ­­ლად კვალ­სათ­ბუ­რებ­ში უნ­და გა­დარ­გან.

ალ­ო­ეს ერ­თწლი­ა­ნი კულ­ტუ­რის სა­ხით მოყ­ვა­ნი­სას, სტან­­დარ­ტულ სარ­გავ მა­სა­ლად ით­ვლე­ბა ნერ­გე­ბი, რო­მელ­თა სი­მაღ­ლე 8-12 სმ-ია, რო­მელ­საც გა­აჩ­ნია კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ფესვ­თა სის­ტე­მა. ას­ე­თი მა­სა­ლა მი­იღ­ე­ბა და­კალ­მე­ბი­დან 1 წლის შემ­დეგ.

პლან­ტა­ცი­ის გა­სა­შე­ნებ­ლად ნი­ად­აგ­ის ძი­რი­თა­დი და­მუ­შა­ვე­ბა ტარ­დე­ბა ად­რე გა­ზაფ­ხულ­ზე – მარ­ტში, 25 სმ სიღრ­მე­ზე. დარ­გვამ­დე 1-2 კვი­რით ად­რე სა­ჭი­როა ნაკ­ვე­თის გა­დახ­ვნა 12-15 სმ-ის სიღრ­­მე­ზე.

და­ფარ­ცხვის შემ­დეგ ამ­ზა­დე­ბენ და­სარ­გავ ორ­მო­ებს. ღია გრუნ­ტში ნერ­გე­ბის დარ­გვა ტარ­დე­ბა აპ­რი­ლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში – მა­ის­ის და­საწ­ყის­ში, ალ­ო­ეს მცე­ნა­რეს, დარ­გვი­სას უნ­და ჰქონ­დეს ოთ­ხი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ფო­თო­ლი და ას­ე­ვე, კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ფესვ­თა სის­ტე­მა. დარ­გვი­სას მწკრი­ვებს შო­რის მან­ძი­ლი 70 სმ-ს რიგ­ში, მცე­ნა­რე­თა შო­რის 15 სმ-ს უნდა შეადგენდეს (100 ათ­ა­სი მცე­ნა­რე ჰა-ზე) 2-5 წლი­ა­ნი კულ­ტუ­რის წარ­მო­ებ­ის­ა­ს 25X15 სმ კვე­ბის არ­ით ირ­გვე­ბა, ე.ი. 60 ათ­ა­სი მცე­ნა­რე ჰა-ზე.

ალ­ოე ძალ­ზე მგრძნო­ბი­არ­ეა სა­სუ­ქე­ბის მი­მართ, რაც გა­მოწ­ვე­ულ­ია იმ­ით, რომ მცე­ნა­რის მი­ერ მო­სა­ვალ­თან ერ­თად (ფოთ­ლე­ბის სა­ხით), გა­მო­იტ­ან­ე­ბა დი­დი რა­ოდ­ენ­ობ­ით საკ­ვე­ბი ელ­ემ­ენ­ტე­ბი.

ალ­ო­ეს პლან­ტა­ცი­ა­ში შე­აქვთ 40-60 ტ/ჰა ორ­გა­ნუ­ლი სა­სუ­ქე­ბი, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ნორ­მა სამ­ჯერ ნაკ­ლე­ბია, მა­თი შე­ტა­ნა ხდე­ბა სარ­გავ ორ­მო­ებ­ში.

ალ­ო­ეს მცე­ნა­რის სა­მი წლის ას­აკ­ამ­დე პლან­ტა­ცი­ა­ში შე­აქვთ 150 კგ. აზოტი უფ­რო ხნი­ერ პლან­ტა­ცი­ა­ში 200 კგ/ჰა-ზე. აზ­ოტ­ი­ა­ნი სა­სუ­ქი შე­იტ­ან­ე­ბა ვე­გე­ტა­ცი­ის პე­რი­ოდ­ში 3-ჯერ, დარ­გვი­დან 20-25 დღის შემ­დეგ. აზ­ოტ­ის ნორ­მე­ბი ორ­ჯე­რა­დი გა­მოკ­ვე­ბი­სას 50-100 კგ/ჰა-ზე, სამ­ჯე­რა­დი გა­მოკ­ვე­ბი­სას _ 50-80 კგ/ჰა-ზე.

ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლოს, ცი­ვი პე­რი­ოდ­ის დად­გო­მი­სას, ალ­ო­ეს მცე­ნა­რე გა­და­ტა­ნილი უნ­და იქ­ნას და­ცულ გრუნ­ტში გა­მო­სა­ზამ­თრებ­ლად. და­ცულ გრუნ­ტში ახ­ალ­გაზრ­და ნერ­გე­ბი ირ­გვე­ბა 5X5 სმ კვე­ბის არ­ით, ე.ი. 400 მცე­ნა­რე 1 მ2-ზე. 2-3 წლი­ა­ნ მცე­ნა­რე­თა და­სარ­­გა­ვად სა­ჭი­როა 600-900 მ2 და­­ცუ­ლი სათ­ბუ­რი.

ალ­ო­ეს მო­სავ­ლის აღ­ებ­ის­ას, მცე­ნა­რე­ებს შერ­ჩე­ვით უნ­და შე­აც­ალ­ონ ქვე­და და სა­შუ­ა­ლო იარ­უს­ის ფოთ­ლე­ბი, რომ­ლე­­ბიც არ­ან­აკ­ლებ 15 სმ სიგრ­ძის არ­ი­ან. მინ­დვრის პი­რო­ბებ­ში, სე­ზო­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ფო­თო­ლი შე­იძ­ლე­ბა 5-ჯერ მოკ­რი­ფონ, და­ცულ გრუნ­ტში კი მო­სავ­ლის აღ­ებ­ას ზამ­თარ­­­ში და გა­ზაფ­ხულ­ზეც მი­მარ­თა­ვენ.

ღია გრუნ­ტში ფოთ­ლე­ბი უკ­ან­ას­კნე­ლად უნ­და შე­აც­ალ­ონ სა­ზაფ­ხუ­ლო ვე­გე­ტა­ცი­ის ბო­ლოს, ანუ მცე­ნა­რე­თა პლან­ტა­ცი­იდ­ან და­ცულ გრუნ­ტში გა­და­ტა­ნის წინ. ახ­ლად დაკ­რე­ფი­ლი ფოთ­ლე­ბი აღ­ებ­ის­თა­ნა­ვე 15-20 კგ-ის რა­ოდ­ენ­ობ­ით მჭიდ­როდ უნ­და ჩა­აწ­ყონ ნახ­ვრე­ტე­ბი­ან ყუთ­ში და და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ გა­იგ­ზავ­ნოს და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ად­გი­ლას. ალ­ო­ეს წვენს ღე­ბუ­ლო­ბენ ახ­ლად დაკ­რე­ფი­ლი, და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ფოთ­ლე­ბის გა­მო­წურ­ვით, შემ­დეგ უკ­ეთ­ებ­ენ სტე­რი­ლი­ზა­ცი­ას და აკ­ონ­სერ­ვე­ბენ სპირ­ტით.

ალ­ო­ეს გა­და­სარ­გა­ვი ერ­თწლი­ა­ნი კულ­ტუ­რის ფოთ­ლის მო­სავ­ლი­ან­ო­ბა, ნერ­გე­ბის ას­აკ­ი­სა და მოვ­ლა-მოყ­ვა­ნის პი­რო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, ჰექ­ტარ­ზე შე­იძ­ლე­ბა მი­იღ­ონ 5-დან 20 ტო­ნამ­დე. გა­და­ურ­გვე­ლად კულ­ტუ­რის წარ­მო­ებ­ის­ას (და­ცულ გრუნ­ტში), შე­საძ­ლე­ბე­ლია მი­იღ­ონ 50-100 ტო­ნამ­დე ნედ­­ლე­უ­ლი ჰექ­ტარ­ზე,  მცე­ნა­რის ხნო­ვა­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

ახ­ა­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით დად­გე­ნი­ლია, რომ ღვი­ნოს­თან ან ძმარ­­თან შე­რე­უ­ლი ალ­ო­ეს წვე­ნი გა­მო­იყ­ენ­ე­ბა თმის ცვე­ნის სა­წი­­ნა­აღმ­დე­გოდ.

რეზო ჯაბნიძე,

სსმმა აკადემიკოსი