დარგებიმცენარეთა დაცვა

ხორბლის მავნებლები დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა

საქართველოში წარმოებულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ხორბალს.
საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა, ევროპის წამყვანი ქვეყნების მსგავსად, სადაც მოსავლის საჰექტარო მაჩვენებელი 7-8 ტონის ტოლია, აქ ყურადღება ინტენსიური ტექნოლოგიებით ხორბლის უხვ მოსავალზე უნდა იყოს გამახვილებული.

მისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა ნათესების
ეფექტური დაცვა მავნებელ-დაავადებებისაგან და სარეველებთან ბრძოლა.

ამისათვის კი საჭიროა დაავადებების სიმპტომების, მავნე მწერების თავისებურებების, ბრძოლის თანამედროვე, უსაფრთხო მეთოდების ცოდნა.

მასალის ვრცლად გასაცნობად გადადით ბმულზეhttp://srca.gov.ge/files/ხორბლის_მავნებლები.pdf