აგროტექნოლოგიებიდარგები

რაჭული ლორი და მისი დამზადების ტრადიციული მეთოდი

რა­ჭუ­ლი ლორი მარ­თლაც უნი­კა­ლუ­რია, რად­გან მის დამ­ზა­დე­ბას დიდი დრო და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პი­რო­ბე­ბი სჭირ­დე­ბა. თუ გა­რე­მომ, ამინდმა ხელი არ შე­უ­წყო, მა­შინ შე­იძ­ლე­ბა ის შე­დე­გი ვერც მი­ი­ღონ, რა­საც ნამ­დვი­ლი რა­ჭუ­ლი ლორი ჰქვია.

მისი დამ­ზა­დე­ბის სპე­ცი­ფი­კი­დან გა­მომ­დი­ნარ­ე­რა­ჭუ­ლი ლო­რის შე­ძე­ნა/შე­ნახ­ვი­სა­სა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­მო­ვი­ჩი­ნოთ და გარ­კვე­უ­ლი რჩე­ვე­ბი გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ. მო­თხოვ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, დღეს ტრა­დი­ცი­ულ რა­ჭულ ლორს დიდი სა­წარ­მო­ე­ბიც, მათ შო­რის, “ნი­კო­რაც” ამ­ზა­დებს. თუ სა­წარ­მო­ში ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტი ტრა­დი­ცი­უ­ლი მე­თო­დი­თაა დამ­ზა­დე­ბუ­ლი, მა­შინ მას ოჯა­ხურ პი­რო­ბებ­ში დამ­ზა­დე­ბულ პრო­დუქტთან შე­და­რე­ბით, გარ­კვე­უ­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბიც კი გა­აჩ­ნია.

უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია ის ფაქ­ტო­რიც, თუ რამ­დე­ნად ზედ­მი­წევ­ნი­თაა და­ცუ­ლი პრო­დუქ­ტის დამ­ზა­დე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბი.

ნანა პერ­ტე­ნა­ვა, “ნი­კო­რას” მთა­ვარ ტექ­ნო­ლო­გი:

“რა­ჭუ­ლი ლო­რის დამ­ზა­დე­ბა ხანგრძლივი პრო­ცე­სია. სა­ბო­ლოო პრო­დუქ­ტის მი­ღე­ბას 3 თვემ­დე დრო სჭირ­დე­ბა. ჩვენს სა­წარ­მო­ში ამ პრო­დუქ­ტის მო­სამ­ზა­დებ­ლად ავი­ღეთ ძვე­ლი მე­თო­დი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც რა­ჭულ ლორს ჩვე­ნი მამა-პაპა ამ­ზა­დებ­და. უბ­რა­ლოდ, ჩვენ დან­და­გა­რე­ბი გვეხ­მა­რე­ბა, რომ ტემ­პე­რა­ტუ­რა და ტე­ნი­ა­ნო­ბა იყოს და­ცუ­ლი. ამ პი­რო­ბე­ბის არარ­სე­ბო­ბის გამო რა­ჭა­ში ლორს მხო­ლოდ ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში ამ­ზა­დე­ბენ. ჩვენ მა­ცივ­რე­ბი და საშ­რო­ბი კა­მე­რე­ბიც გვაქვს. შე­დე­გად ჩვენ­თან ხა­რის­ხი და გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბი უფრო გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლია, რად­გან გა­რე­მო პი­რო­ბებ­ზე არ ვართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

ჩვენ ხორცს მხო­ლოდ მა­რილს ვუ­მა­ტებთ, რო­გორც ამას რა­ჭა­ში აკე­თე­ბენ. მსგავს ლორს, სვა­ნეთ­შიც აკე­თე­ბენ, მაგ­რამ იქ სუ­ნე­ლე­ბიც ემა­ტე­ბა. და­მა­რი­ლე­ბუ­ლი ხორ­ცი შე­სა­ბა­მის ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე 3-4 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინა­ხე­ბა. მერე უკვე ხორ­ცი კლი­მატ-კა­მე­რებ­ში იკი­დე­ბა, სა­დაც დრო­დად­რო იბო­ლე­ბა. სა­ერ­თო ჯამ­ში 3 თვემ­დე დროა სა­ჭი­რო, რომ კარ­გი კონ­სის­ტენ­ცი­ის მასა მი­ვი­ღოთ.”

გა­მოყ­ვა­ნი­ლი რა­ჭუ­ლი ლორი სა­სურ­ვე­ლია და­იჭ­რას თხელ ნაჭ­რე­ბად და ასე მი­ირ­თვათ ან მო­ხარ­შოთ. მო­ხარ­შვის წინ, თუ გსურთ, რომ პრო­დუქ­ტი ნაკ­ლებ მა­რი­ლი­ა­ნი იყოს პრო­დუქ­ტი უნდა გა­რე­ცხოთ.

რა­ჭუ­ლი ლორი იდე­ა­ლუ­რია ლო­ბი­ო­სა და ლო­ბი­ან­ში. წვრი­ლად დაჭ­რი­ლი ლორი უნდა ჩა­ვა­ხარ­შოთ ლო­ბი­ოს, რო­მელ­საც სა­ო­ცარ არო­მატს აძ­ლევს.

წყარო: www.ambebi.ge