აგროსიახლეები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქართული ხორბლის კულტურა – რიტუალები და გამოყენების უწყვეტი ტრადიცია International Scientific Conference GEORGIAN WHEAT – CONTINUOUS TRADITION OF USE AND RITUALS

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

International Scientific Conference

ქართული ხორბლის კულტურა – რიტუალები და გამოყენების უწყვეტი ტრადიცია

 GEORGIAN WHEAT – CONTINUOUS TRADITION OF USE AND RITUALS

 05-06 თებერვალი, 2024 წელი, თბილისი, საქართველო

February 05-06, 2024, Tbilisi, Georgia

  ძვირფასო კოლეგებო,

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო – კვლევითი ცენტრი  

 2024 წლის 05-06 თებერვალს (თბილისი, საქართველო) ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას  

 ქართული ხორბლის კულტურა – რიტუალები და გამოყენების უწყვეტი ტრადიცია                          

კონფერენცია ტარდება საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით

 კონფერენციის სამუშაო ენები:  ქართული, ინგლისური

ელ.ფოსტა: conference.2024@yahoo.com

ვებგვერდი: www.gaas.dsl.ge

აბსტრაქტის წარმოდგენის წესი:

 • აბსტრაქტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 სიტყვას, ფორმატი A4 , ტექსტში შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0.   ველები: ზედა  2,0  სმ, ქვედა  2,0 სმ,  მარცხენა 3,0  სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.
 • შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის – Sylfaen, ინგლისურისთვის – Times New Roman.

ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

 • ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 გვერდს, ფორმატი A4, ტექსტში შრიფტის ზომა 11, ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ, ქვედა 2,0 სმ, მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.
 • შრიფტი: ქართული ტექსტისთვის Sylfaen, ინგლისურისთვის – Times New Roman;
 • ცხრილები, ნახაზები და ა. შ. უნდა შესრულდეს TIFF 300dpi; 600dpi ფორმატში; ფორმულები – Microsoft equation 2.0.

 ნაშრომის სტრუქტურა: 

UDC (უაკ)

გამოტოვება

სტატიის დასახელება (შრიფტი 13)

გამოტოვება

ავტორის (ების) გვარი, სახელი

ორგანიზაციის, ქალაქის, ქვეყნის დასახელება, ელექტრონული ფოსტა

გამოტოვება

აბსტრაქტი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) (არ უნდა აღემატებოდეს 300 sityvaს)

საკვანძო სიტყვები (არანაკლებ 5 სიტყვისა)

 ძირითადი ტექსტი (ინგლისურ ენაზე)

გამოტოვება

გამოყენებული  ლიტერატურა

 გამოტოვება

სტატიის დასახელება ქართულად (შრიფტი 13)

გამოტოვება

ავტორის (ების) გვარი, სახელი

ორგანიზაციის, ქალაქის, ქვეყნის დასახელება, (ქართულად) ელექტრონული ფოსტა

გამოტოვება

 აბსტრაქტი ქართულ ენაზე (არ უნდა აღემატებოდეს 300 sityvaს)

საკვანძო სიტყვები ქართულად (არანაკლებ 5 სიტყვისა)

 მნიშვნელოვანი თარიღები:

20 იანვარი –  სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის ბოლო დღე.

 საკონტაქტო პირები სტატიასთან დაკავშირებით:

 ანატოლი გიორგაძე – conference.2024@yahoo.com

მარინე ბარვენაშვილი conference.2024@yahoo.com

თინათინ ეპიტაშვილი conference.2024@yahoo.com

 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელ-ვერსიის სახით  ელექტრონული ფოსტის მისამართზეconference.2024@yahoo.com

 

        შენიშვნა: 

 სარედაქციო კოლეგია უფლებას იტოვებს არ დაბეჭდოს ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებს და თემატიკას;

 • ერთი და იგივე ავტორისაგან ორზე მეტი სტატია არ მიიღება;
 • თუ სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი რიგი მიზეზით კონფერენციის მუშაობაში ვერ მიიღებს მონაწილეობას, საორგანიზაციო კომიტეტი მისთვის  უზრუნველყოფს შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსიის გადაგზავნას;
 • კონფერენციის შრომათა კრებული განთავსდება FAO-AGRIS-ის (FAO-AGRIS სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ინფორმაციისა და ციფრული მონაცემთა ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის ბაზა) მონაცემთა ბაზის საიტზე;
 • სარედაქციო კოლეგია პასუხიმგებელია კონფერენციის მასალების თემატიკაზე; სტატიების შინაარსზე, მათში მოყვანილ შედეგებზე და დასკვნებზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ავტორებს.

საორგანიზაციო კომიტეტ   

  

International Scientific Conference

GEORGIAN WHEAT – CONTINUOUS TRADITION OF USE AND RITUALS

 February 05-06, 2024, Tbilisi, Georgia

   Dear Colleagues,

Georgian Academy of Agricultural Sciences

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Ministry of Environmental Protection and Agriculture

 holds an International Scientific Conference:  

 GEORGIAN WHEAT – CONTINUOUS TRADITION OF USE AND RITUALS

 Date of the Conference: February 05-06, 2024, Tbilisi, Georgia

The conference is held with the support of Agrarian Affairs Committee of the Parliament of Georgia, Ministry of Education and Science of Georgia, Ministry of Environmental Protection and Agriculture and Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia

 Working languages of the Conference: Georgian and English

 Address: 1 Ilia Tchavtchavadze Avenue, Academic Building I, 0179 Tbilisi, Georgia.

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

E-mail: conference.2024@yahoo.com
Webpage:
www.gaas.dsl.ge

 Contact persons on the scientific paper issues:

Anatoli Giorgadze – conference.2024@yahoo.com

Marine Barvenashvili – conference.2024@yahoo.com

Tinatin Epitashvili – conference.2024@yahoo.com

Procedure for submission of abstract and full paper: 

 • The abstract should be presented in Georgian and English languages. The volume should not exceed 300 words, format A4, font size 11 in the text, spacing 1.0. Margins: top 2.0 cm, bottom 2.0 cm, left 3.0 cm. Right 2.0 cm. Font: for Georgian text – Sylfaen, for English – Times New Roman.
 • Paper should be presented in English language only. The length of the scientific paper should be 6 pages, A4 format, font size 11, line spacing 1.0; Margins: left-3.0 cm,  Top- 2.0 cm, bottom- 2.0 cm, right -2.0 cm. Font for text in the Georgian language – Sylfaen; English language must be – Times New Roman; (Abstract should be submitted in Georgian and English languages).
 • Tables, drawings, etc. in the TIFF format, 300 dpi; 600 dpi; formula – Microsoft equation 2.0.

 Proceedings of the structure:

UDC
Spacing
Title of full paper (Font size 13)

Font Size must be 13.  Main headings  should be centered, bold and all letters capitalized

Spacing

Author (s) Name (Font size 12)

Full name of organization, city, country, E-mail (Font size 12)

Spacing

                                                       Abstract (in Georgian and English) (Font size 11)

Keywords (Font size 11)

Spacing

Main text (only in English) (Font size 11)

Spacing

References (prepared in the APA format)

The paper should be submitted in electronic version by E-mail: conference.2024@yahoo.com

 Key dates: 

 • Full paper submission – 20 January, 2024 

Note:

 • The Editorial Board reserves all rights not to publish the paper which does not correspond to the theme and direction of the present conference;
 • More than two articles from one author would not be accepted;
 • Conference organizers will send to the Conference participants an electronic version of the Conference Proceedings and Certificate;
 • Proceedings of the Conference will be placed on the FAO-AGRIS (FAO-AGRIS Food and Agriculture Scientific Information and Digital Data Access Promotion Database) open access website;
 • The Editorial Board is in charge of the theme/subject of the conference paper. The author is fully responsible for the contents, results and conclusions provided in the article.

  Organizing Committee