აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობა

შა­ვი ჩა­ის მიღების ტექ­ნო­ლო­გია

  ჩა­ის­აგ­ან მსოფ­ლი­ო­ში 60-ზე მე­ტი და­სა­ხე­ლე­ბის პრო­დუქ­ცია მზად­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ჭი­როა სხვა­დას­ხვა ნედ­ლე­ულ­ის აღ­ე­ბა და მა­თი გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სის გავ­ლა, რომ­ლის პოპულარობასა და კვებით ღი­რე­ბუ­ლე­ბას გან­საზ­ღვრავს ჩა­ის ძი­რი­თა­დი ქი­მი­უ­რი შედ­გე­ნი­ლო­ბა: წყა­ლი და მშრა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ე­ბი. წყლის შემ­ცვე­ლო­ბა ფოთ­ლის მა­სის 76-78 %-ს შე­ად­გენს, და­ნარ­ჩე­ნი კი მშრა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­აა, რო­მე­ლიც ორი სა­ხე­ობ­ის­აა – ხსნა­დი და უხ­სნა­დი.

ჩა­ის ფო­თო­ლი და მზა პრო­დუქ­ცია შედ­გე­ბა მრა­ვა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ებ­ი­სა და ნივ­თი­ერ­ებ­ა­თა ჯგუ­ფე­ბი­სა­გან. მშრა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ე­ბის 40-50 % ექს­ტრაქ­ტუ­ლია, 20-22 % ცი­ლო­ვა­ნია და 20-26 % კი მთრიმ­ლა­ვი, და­ნარ­ჩენს უმ­ნიშ­ვნე­ლო ად­გი­ლი უკ­ავ­ი­ათ, მაგ­რამ დიდ როლს ას­რუ­ლე­ბენ ჩა­ის ბი­ოლ­ოგ­ი­ურ და ხა­რის­ხობ­რივი მაჩვენებლის ფორმირებაში. ჩა­ის ფო­თოლ­ის ყვე­ლა სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბა მისი გა­და­მუ­შა­ვე­ბის შემდეგ ვლინ­დე­ბა, რაც ბევრად დამოკიდებულია მისი გადამუშავების ტექნოლოგიასთან.

მრეწ­ვე­ლო­ბა ძი­რი­თა­დად ამ­ზა­დებს სხვა­დას­ხვა ფე­რის და ფორ­მის ჩა­ის. მთა­ვა­რი განმსაზღვრელი იმ­ა­შია, თუ რო­გორ ამ­უშ­ავ­ებ­ენ მოკ­რე­ფილ ფო­თოლს. გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ით მზა ჩა­ის ნა­წარ­მი ოთხ ძი­რი­თად ტი­პად იყოფა – შა­ვი, მწვა­ნე, წი­თე­ლი და ყვი­თე­ლი (აგ­რეთ­ვე თეთ­რი). აქ არ იგულისხმება ჩა­ის გარეგნული სახე ან მისი ნაყენის ფერი, არ­ამ­ედ ბი­ოქ­იმ­ი­ური პრო­ცე­სებ­ი, რო­მე­ლსაც ნედლეული განიცდის სხვა­დას­ხვა ტექ­ნო­ლო­გი­ური პროცესების გავლენისას, რაც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში გან­საზ­ღვრა­ვს ქი­მი­ურ შე­მად­გენ­ლო­ბას და შე­სა­ბა­მი­სად ჩა­ის ყო­ვე­ლი ტი­პის გე­მოს, არ­ომ­ატს და ფერს.

შა­ვი ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის­ას მოკ­რე­ფი­ლი ფო­თო­ლი გა­დის გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ის­ეთ სტა­დი­ებს, რო­გო­რი­ცაა ღნო­ბა, გრე­ხა, ფერ­მენ­ტა­ცია და შრო­ბა. მწვა­ნე ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის­ათ­ვის სა­ჭი­როა მხო­ლოდ ორი სტა­დია – გრე­ხა და შრო­ბა. წი­თელ, აგ­რეთ­ვე ყვი­თელ და თეთრ ჩა­ის შე­იძ­ლე­ბა ვუ­წო­დოთ შუ­ალ­ედ­უ­რი შავ­სა და მწვა­ნეს შო­რის. ის­ინ­იც გა­დი­ან ფერ­მენ­ტა­ცი­ას მხო­ლოდ ნა­წი­ლობ­რი­ვ და ამ­იტ­ომ მათ უწ­ოდ­ებ­ენ ნა­ხევ­რად ფერ­მენ­ტი­რე­ბულს.

რაც შე­ეხ­ე­ბა ჩა­ის სა­ხეს­ხვა­ობ­ებს ფორ­მის მი­ხედ­ვით, შა­ვი და მწვა­ნე შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს ფხვნი­ლი, გრა­ნუ­ლი­რე­ბუ­ლი, პა­კე­ტი­რე­ბუ­ლი, ექს­ტრა­გი­რე­ბუ­ლი, წნე­ხი­ლი.

მზა ჩა­ის თვი­სობ­რი­ვი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია მცე­ნა­რის ჯიშ­ზე, ნედ­ლე­ულ­ის ხა­რისხ­ზე, გა­რე­მო ფაქ­ტო­რებ­ზე, მოვ­ლა-მოყ­ვა­ნი­სა და გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ნორ­მე­ბის დაც­ვა­ზე.

გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ნედ­ლე­ულ­ისა და გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ის მი­ხედ­ვით მსოფ­ლი­ოს ბა­ზარ­ზე ჩა­ის პრო­დუქ­ცია იყ­ო­ფა სამ ჯგუ­ფად: თხე­ვა­დი, დაწ­ნე­ხი­ლი და ხსნა­დი. თხე­ვადს მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა შავი ბა­იხ­ის ჩაი, დაწ­ნე­ხილს მწვა­ნე აგ­უ­რა და შა­ვი ფი­ლა ჩაი და სხვა, ხსნადს – ჩა­ის კონ­ცენ­ტრა­ტი.

შა­ვი ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის ტექ­ნო­ლო­გია მო­იც­ავს შემ­დეგ ძი­რი­თად ტექ­ნო­ლო­გი­ურ პროცესებს: ღნო­ბა, გრე­ხა, ფერ­მენ­ტა­ცია, შრო­ბა. შრო­ბის შემ­დეგ ნა­ხევ­რად­ფაბ­რი­კა­ტი გა­და­ეც­ე­მა მზა პრო­დუქ­ცი­ის სა­ამ­ქროს, სა­დაც მას ახ­არ­ის­ხე­ბენ, უტ­არ­ებ­ენ კუ­პაჟირებას და აფ­ას­ო­ებ­ენ მსხვილ ტა­რა­ში – მუ­ყა­ოს ან ფა­ნე­რის ყუ­თებ­ში, პო­ლი­ეთ­ილ­ენ­ის ტომ­რებ­ში.

ღ ნ ო ბ ა

  ღნო­ბა შა­ვი ბა­იხ­ის ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის პირ­ვე­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სია, რომ­ლის დრო­საც წარ­მო­ებს ფოთ­ლის ფი­ზი­კურ-მე­ქა­ნი­კუ­რი და ბი­ოქ­იმ­ი­უ­რი მომ­ზა­დე­ბა. ღნო­ბის მი­ზა­ნია შეც­ვა­ლოს დუყ­ში მიმ­დი­ნა­რე სუნ­თქვის და სხვა ბი­ოლ­ოგ­ი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბა და ინ­ტენ­სი­ვო­ბა. ღნო­ბის პრო­ცეს­ში ჟან­გვი­თი პრო­ცე­სე­ბი ჭარ­ბო­ბენ აღ­დგე­ნით პრო­ცე­სებს და ად­გი­ლი აქვს ახ­ა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ის წარ­მოქ­მნას, რომ­ლე­ბიც შემ­დგომ­ში გან­საზ­ღვრა­ვენ ჩა­ის გე­მოს და არ­ომ­ატს. ამ დროს ფო­თოლ­ში წყლის შემ­ცვე­ლო­ბა 76-78%-დან ეც­ე­მა 62-64%-მდე. წყა­ლი ორ­თქლდე­ბა ფოთ­ლის ბა­გეე­ბი­დან. ნორ­მა­ლუ­რი ღნო­ბის დროს წყლის აორ­თქლე­ბის სიჩ­ქა­რე უნ­და შე­ეს­აბ­ამ­ებ­ოდ­ეს ტე­ნის ნორ­მა­ლურ გა­და­ად­გი­ლე­ბას. მკაც­რი რე­ჟი­მის შემ­თხვე­ვა­ში ად­გი­ლი აქვს ნა­ზი ფოთ­ლე­ბის და კვირ­ტის გა­დახ­მო­ბას. აორ­თქლე­ბის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ფარ­თის ერ­თე­ულ­ზე, ბა­გე­ებ­ის რა­ოდ­ენ­ობ­ა­სა და ფოთ­ლის ნივ­თი­ერ­ებ­ებ­ის კო­ლო­იდ­ურ თვი­სე­ბა­ზე.

გ რ ე ხ ა

  ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის მე­ო­რე ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სი გრე­ხაა. გრე­ხის მი­ზა­ნია მის­ცეს ფო­თოლს დაგ­რე­ხი­ლი ფორ­მა, და­ან­აწ­ილ­ოს დუ­ყი, და­შა­ლოს უჯ­რე­დე­ბი და გა­მო­ყო­ფი­ლი წვე­ნი თა­ნაბ­რად გა­და­ან­აწ­ილ­ოს ფოთ­ლის ზე­და­პირ­ზე.

გრე­ხა სპე­ცი­ალ­ურ მან­ქა­ნებ­ში

რო­ლე­რებ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს. გრე­ხის პრო­ცეს­ში დამღნა­რი ფოთ­ლის უჯ­რე­დე­ბი იშ­ლე­ბა და იწ­ყე­ბა ჟან­გვა-აღ­დგე­ნი­თი პრო­ცე­სე­ბი – ფერ­მენ­ტა­ცია.

გრე­ხა და ფერ­მენ­ტა­ცია ეს ერ­თი პრო­ცე­სია, რო­მელ­შიც გრე­ხა წარ­მო­ად­გენს პირ­ველ ფა­ზას. უჯ­რე­დუ­ლი სტრუქ­ტუ­რის დაშ­ლის გა­მო წარ­მო­ებს ჟან­გბა­დის გაძ­ლი­ერ­ებ­უ­ლი შთან­­თქმა, ამ­ის გა­მო ფოთ­ლის ფე­რი თან­და­თან იც­ვლე­ბა მწვა­ნე­დან – სპი­ლენ­ძის­ფერ-წით­ლამ­დე და წარ­მო­იქ­მნე­ბა სა­სი­ამ­ოვ­ნო სპე­ცი­ფი­კუ­რი არ­ომ­ა­ტი.

გრე­ხის დროს დამ­ღნა­რი ფო­თო­ლი იყ­რე­ბა რო­ლე­რის ცი­ლინ­დრში და იგ­რი­ხე­ბა მა­გი­დის და ცი­ლინ­დრის ურ­თი­ერ­თსა­წი­ნა­აღმ­დე­გო წრი­უ­ლი მოძ­რა­ობ­ით. ფო­თო­ლი მარ­ტი­ვად კი არ იჭ­ყლი­ტე­ბა, არ­ამ­ედ იგ­რი­ხე­ბა მთა­ვა­რი ღე­როს გარ­შე­მო. გრე­ხის პრო­ცე­სი შა­ვი ჩა­ის­ათ­ვის დამ­თავ­რე­ბუ­ლად ით­ვლე­ბა, რო­ცა დაშ­ლი­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ოდ­ენ­ო­ბა შე­ად­გენს 78-80%-ს. შა­ვი ჩა­ის­თვის მი­ღე­ბუ­ლია სამ­ჯე­რა­დი გრე­ხა შუ­ალ­ედ­უ­რი და­ხა­რის­ხე­ბით. ნედ­ლე­ულ­ის მე­ქა­ნი­კუ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბის და ღნო­ბის ხა­რის­ხის მი­ხედ­ვით თი­თო­ე­უ­ლი გრე­ხის ხან­გრძლი­ვო­ბა 20-45 წუ­თია. შა­ვი ჩა­ის­თვის პი­რ­ვე­ლი გრე­ხის შემ­დეგ დაშ­ლი­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ოდ­ენ­ო­ბა შე­ად­გენს 30-35%, მე­ო­რე გრე­ხის შემ­დეგ 40-70% და მე­სა­მე გრე­ხის შემ­დეგ 78-80%.

ფ ე რ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

 შა­ვი ჩა­ის წარ­მო­ებ­ა­ში ფერ­მენ­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ­ლის დრო­საც მიმ­დი­ნა­რე­ობს ღრმა თვი­სობ­რი­ვი და რა­ოდ­ენ­ობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბი და ყა­ლიბ­დე­ბა ახ­ა­ლი გე­მუ­რი და არ­ომ­ატ­უ­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ე­ბი. არ­ჩე­ვენ ფერ­მენ­ტა­ცი­ის ორ ფა­ზას: ერ­თი წარ­მო­ებ­ს გრე­ხის დროს, მე­ო­რე კი სპე­ცი­ალ­ურ სა­ამ­ქრო­ში, სპე­ცი­ალ­ურ მოწ­ყო­ბი­ლობებ­ში ან ხის ყუ­თებ­ში ჰა­ერ­ის მა­ღა­ლი ფარ­დო­ბი­თი ტე­ნი­ან­ობ­ის პი­რო­ბებ­ში. ე. ი. ფერ­მენ­ტა­ცი­ის პრო­ცეს­ში ყა­ლიბ­დე­ბა შა­ვი ჩა­ის თით­ქმის ყვე­ლა სპე­ცი­ფი­კუ­რი თვი­სე­ბა. სა­ფერ­მენ­ტა­ციო გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში დაცული უნდა იყოს სი­სუფ­თა­ვე და კარ­გი ჰა­ერ­აც­ია. ფერ­მენ­ტა­ცი­ის დროს ად­გი­ლი აქვს ჟან­გბა­დის შთან­თქვას და ნახ­ში­რორ­ჟან­გის გა­მო­ყო­ფას.

შ რ ო ბ ა

  შრო­ბა ჩა­ის ფოთ­ლის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გა­და­მუ­შა­ვე­ბის ბო­ლო პრო­ცე­სია. შრო­ბის დროს ფო­თოლ­ში ფი­ზი­კუ­რი და ქი­მი­უ­რი ხა­სი­ათ­ის ცვლი­ლე­ბე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მი­სი მი­ზა­ნია მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის ზე­მოქ­მე­დე­ბით შეწ­ყვი­ტოს ფერ­მენ­ტე­ბის მოქ­მე­დე­ბა და და­აფ­იქ­სი­როს ფერ­მენ­ტა­ცი­ის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი. შრო­ბის პრო­ცეს­ში ჩაი პრო­დუქტს შორ­დე­ბა ზედ­მე­ტი ტე­ნი, ამ­ას­თან ერ­თად ორ­თქლდე­ბა მო­ფერ­მენ­ტი­რე ფოთ­ლის არ­ომ­ატ­უ­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ებ­ის 80%, თუმ­ცა წარ­მო­იქ­მნე­ბა ახ­ა­ლი კომ­პო­ნენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც გან­საზ­ღვრა­ვენ მზა ჩა­ის არ­ომ­ატს. შრო­ბის პრო­ცეს­ში იგი კარ­გავს სპი­ლენ­ძის­ფერ წი­თელ შეფერილობას და ღე­ბუ­ლობს შავ ფერს.

გამ­შრა­ლი ჩაი წარ­მო­ად­გენს ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კატს. ახ­ალ­გამ­შრა­ლი ჩაი შე­იც­ავს 3-5% ტენს, მაგ­რამ რად­გან ჩაი ჰიგ­როს­კო­პუ­ლია, სწრა­ფად ითვისებს ტენს და სა­ამ­ქრო­ში­ვე მი­სი ტე­ნი­ან­ო­ბა 7%-მდე მატულობს.

რეზო ჯაბნიძე,

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი