აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობა

მწვა­ნე ჩა­ის გადამუშავების ტექ­ნო­ლო­გია

მწვა­ნე ბა­იხ­ის ჩა­ი ძვირ­ფა­სი პრო­დუქ­ტია. თა­ვი­სი არ­ომ­ატ­უ­ლი და გე­მუ­რი თვი­სე­ბე­ბით ის მკვეთ­რად გან­სხვავ­დე­ბა შა­ვი ჩა­ის­აგ­ან. ნედ­ლე­ულს მწვა­ნე ჩა­ის­თვის, ის­ე­ვე რო­გორც შა­ვი ჩა­ის­თვის, წარ­მო­ად­გენს ნა­ზი დუ­ყე­ბი. მწვა­ნე ბა­იხ­ის ჩაი ქი­მი­უ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბით ახ­ლოს დგას მწვა­ნე ფო­თოლ­თან. იმ­ის გა­მო, რომ ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის და­საწ­ყის­ში­ვე წარ­მო­ებს ნედ­ლე­ულ­ის თბუ­რი და­მუ­შა­ვე­ბა დამ­ჟან­გვე­ლი ფერ­მენ­ტე­ბის ინ­აქ­ტი­ვა­ცი­ის მიზ­ნით, რის გა­მოც ჟან­გვა-აღ­დგე­ნი­თი პრო­ცე­სე­ბი შეწყვეტილია. თით­ქმის მთლი­ან­ადაა (90 %-მდე) შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი ყვე­ლა კა­ტე­ქი­ნე­ბი და სხვა ბი­ოლ­ოგ­ი­ურ­ად აქ­ტი­უ­რი ნივ­თი­ერ­ებ­ე­ბი (მათ შო­რის ვი­ტა­მი­ნი C), ამ­იტ­ომ ბი­ოლ­ოგ­ი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სით მწვა­ნე ჩაი შე­და­რე­ბით ძვირ­ფა­სი პრო­დუქ­ტია, ვიდ­რე შა­ვი ჩაი.

ამ­ჟა­მად ჩვენ­ში მი­ღე­ბუ­ლია მწვა­ნე ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის შემ­დე­გი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სქე­მა: ფოთ­ლის ფიქ­სა­ცია, შრო­ბა, და­ყოვ­ნე­ბა, გრე­ხა და შრო­ბა.

.  მწვა­ნე ჩა­ის მიღების დროს აუც­ილ­ებ­ე­ლი პრო­ცე­სია ფოთ­ლის თერ­მუ­ლი და­მუ­შა­ვე­ბა ფერ­მენ­ტე­ბის ინ­აქ­ტი­ვა­ცი­ის მიზ­ნით. და­ორ­თქვლის დროს ად­გი­ლი აქვს არა მხო­ლოდ ფერ­მენ­ტე­ბის ინ­აქ­ტი­ვა­ცი­ას, არ­ამ­ედ ჩა­ის ხა­რისხ­ზე უარ­ყო­ფი­თად მოქ­მე­დი ნივ­თი­ერ­ებ­ებ­ის დაშ­ლა­საც.

ქრე­ბა სიმ­წვა­ნის სუ­ნი, ფო­თო­ლი ხდე­ბა ელ­ას­ტი­უ­რი, რაც აად­ვი­ლებს გრე­ხის პრო­ცესს. და­ორ­თქვლის შემ­დეგ შე­აშ­რო­ბენ 61-62% ტე­ნი­ან­ობ­ამ­დე.

შ რ ო ბ ა.  მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სია. სვე­ლი ფო­თო­ლი ცუ­დად იგ­რი­ხე­ბა და მის­გან მი­იღ­ე­ბა დი­დი რა­ოდ­ენ­ობ­ით გა­მო­ნა­ცე­რი, ნამ­ცე­ცები და მტვე­რი. შრო­ბის დროს დუ­ყის სხვა­დას­ხვა ნა­წი­ლი სხვა­დას­ხვა­ნა­ირ­ად კარ­გავს ტენს. ტე­ნის მა­სა­ში გა­და­ნა­წი­ლე­ბის მიზ­ნით მას აყ­ოვ­ნე­ბენ, ამ დროს ფო­თო­ლი იძ­ენს ელ­ას­ტი­ურ­ობ­ას, ქლო­რო­ფი­ლი იშ­ლე­ბა. ფიქ­სა­ცი­ის პრო­ცე­სის პირ­ველ პე­რი­ოდ­ში მასის ტე­ნოიან­ო­ბა ტემ­პე­რა­ტუ­რის ცვლი­ლე­ბის გა­რე­შე ხდე­ბა, შემ­დეგ ფოთ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა სწრა­ფად მაღლ­დე­ბა ორ­თქლჰა­ერ­ის ნა­რე­ვით. მცირ­დე­ბა ფოთ­ლის ტენ­შემ­ცვე­ლო­ბა, შრო­ბის სიჩ­ქა­რე მა­ტუ­ლობს და აღ­წევს მაქ­სი­მუმს. აქ­ედ­ან იწ­ყე­ბა მე­სა­მე შრო­ბის მუდ­მი­ვი სიჩ­ქა­რის პე­რი­ო­დი. ფოთ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა თან­და­თან იზრ­დე­ბა ხო­ლო ტენ­შემ­ცვე­ლო­ბა ეც­ე­მა. შემ­დეგ იწ­ყე­ბა მე­ოთ­ხე პე­ს გრე­ხი­სას ცალ­კე­უ­ლი ნა­წი­ლი ერ­თმა­ნეთს ეკ­ვრის და წარრი­ო­დი, რო­დე­საც მასის ტენ­შემ­ცვე­ლო­ბის შემ­ცი­რე­ბის ხარ­ჯზე თან­და­თან იზრ­დე­ბა მი­სი ტემ­პე­რა­ტუ­რა.

.  მწვა­ნე ჩა­ის მიღებისას გრე­ხის მი­ზა­ნია უჯ­რე­დე­ბის დაშ­ლა და წვე­ნის გამოდევნა, დუ­ყის და­ნა­წევ­რე­ბა და მის­თვის გრე­ხი­ლი ფორ­მის მი­ცე­მა. გრე­ხის დროს ჰა­ერ­აც­ი­ის პი­რო­ბებ­ში ყა­ლიბ­დე­ბა მწვა­ნე ჩა­ის არ­ომ­ა­ტი. მწვა­ნე ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის­ას საკ­მა­რი­სია ორ­ჯე­რა­დი გრე­ხა. დაშ­ლი­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ოდ­ენ­ობ­ას დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, რად­გა­ნაც ავ­სებს პრო­დუქ­ტის ხა­რის­ხის მაჩ­ვე­ნებ­ლებს. მწვა­ნე ჩა­ის შემ­თხვე­ვა­ში საკ­მა­რი­სია 45-55% – ით დაშ­ლი­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ოდ­ენ­ო­ბა. დაშ­ლი­ლი უჯ­რე­დე­ბის ზედ­მე­ტად გაზრ­და იწ­ვევს ხა­რის­ხის გა­უ­არ­ეს­ებ­ას. მწვა­ნე ჩა­ი­მო­იქ­მნე­ბა კოშ­ტე­ბი, რაც ხელს უშ­ლის გრე­ხას და შრო­ბას. კოშ­ტე­ბი პირ­ვე­ლი გრე­ხის დროს ნაკ­ლე­ბად წარ­მო­იქ­მნე­ბა, მე­ო­რე გრე­ხის დროს კი შე­და­რე­ბით მე­ტი, ასეთი კოშ­ტე­ბის დაშ­ლა ხდე­ბა დამ­ხა­რის­ხე­ბელ მან­ქა­ნა­ზე სპე­ცი­ალ­უ­რი კოშ­ტდამ­შლე­ლი მოწ­ყო­ბი­ლო­ბით. მწვა­ნე ჩაი გრე­ხის შემ­დეგ ფრაქ­ცი­ებ­ად არ იყ­ო­ფა და მა­შინ­ვე გა­და­ეც­ე­მა გა­საშ­რო­ბ სამანქანე დანადგარებს.

მწვა­ნე ჩა­ის დამ­ზა­დე­ბის დროს შრო­ბა წარ­მო­ებს იგ­ი­ვე საშ­რობ მან­ქა­ნა­ზე და იგ­ი­ვე რე­ჟი­მით, რო­გორც შა­ვი ჩა­ის შემ­თხვე­ვა­ში 3-5% მშრა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ის შემ­ცვე­ლო­ბამ­დე. გამ­შრალ ნა­ხევ­რად­ფაბ­რი­კატს აქვს მომ­წვა­ნო ზე­თის­ხი­ლის ფე­რი.

ხსნა­დი ჩა­ის წარ­მო­­ბა.  უკ­ან­ას­კნელ წლებ­ში მოხ­მა­რე­ბის სი­მარ­ტი­ვი­სა და მო­ხერ­ხე­ბუ­ლო­ბის გა­მო საზ­ღვარ­გა­რე­თის ქვეყ­ნებ­ში და ჩვენ­თანაც ფარ­თოვდება ხსნა­დი ჩა­ის წარ­მო­ე­ბის მოცულობა.

ხსნა­დი ჩა­ის მიღებისათვის ნედ­ლე­ულ­ად შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნას და­ბა­ლი ხა­რის­ხის ჩა­ის ფო­თო­ლი, ბა­იხ­ის ჩა­ის წარ­მო­ებ­ის­ათ­ვის არ­აკ­ონ­დი­ცი­უ­რი ნედ­ლე­უ­ლი და შე­მოდ­გო­მა­ზე მოკ­რე­ფი­ლი უხ­ე­ში ფო­თო­ლი. იგი მი­იღ­ე­ბა აგ­რეთ­ვე ბა­იხ­ის ჩა­ის შე­და­რე­ბით და­ბა­ლი ხა­რის­ხის, ნა­ხევ­რად­ფაბ­რი­კა­ტე­ბი­და­ნაც. ხსნა­დი ჩაი წარ­მო­ად­გენს ჩა­ის ექს­ტრაქტს (მშრა­ლი ნივ­თი­ერ­ებ­ის შემ­ცვე­ლო­ბა 96-97%). იგი შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს შა­ვი და მწვა­ნე.

შა­ვი ხსნა­დი ჩა­ის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სქე­მა შედ­გე­ბა შემ­დე­გი პრო­ცე­სი­სა­გან: ღნო­ბა, ერ­თჯე­რა­დი გრე­ხა, მჭრელ­რი­ფე­ბი­ან რო­ლერ­ში, ფერ­მენ­ტა­ცი­უ­ლი შრო­ბა, ექს­ტრაქ­ცია გა­ნუწ­ყვე­ტე­ლი ქმე­დე­ბის ექს­ტრაქ­ტორ­ში, ექს­ტრაქ­ტის ფილ­ტრა­ცია და გაფრ­ქვე­ვი­თი შრო­ბა.

მწვა­ნე ხსნა­დი ჩა­ის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სქე­მა კი მო­იც­ავს შემ­დეგ პრო­ცე­სებს: ფიქ­სა­ცია ან და­ორ­თქვლა, გრე­ხა, შრო­ბა, ექს­ტრაქ­ცია, ფილ­ტრა­ცია და გაფრ­ქვე­ვი­თი შრო­ბა.

რეზო ჯაბანიძე,

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი