აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობამედია ფერმერებისთვის TV

წიწაკის მოთხოვნები კლიმატური პირობების და ნიადაგის მიმართ

 წიწაკის დარგვის დროის შესარჩევად კლიმატური პირობები ყველაზე მნიშვნელოვანია. როცა ტემპერატურა +10-12°C გრადუსამდე ეცემა, მცენარე წყვეტს განვითარებას, ხოლო +6°C გრადუსზე მცენარის ფოთლები და ყვავილები ზიანდება. იგივე ხდება, როცა ტემპერატურა +38°C გრადუსს აჭარბებს.
ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება მოსავლის შემცირებას და ნაყოფის ხარისხის გაუარესებას იწვევს. მცენარის განვითარებისათვის ოპტიმალური დღიური ტემპერატურა დღისით +20-25°C, ხოლო ღამით +16-18°C გრადუსია.

 ცხრილში მოცემულია მინიმალური, მაქსიმალური და ოპტიმალური ტემპერატურა მცენარის განვითარების სხვადასხვა ეტაპისათვის. თუ ტემპერატურა +16°Cგრადუსზე დაბლა ჩამოდის, ნაყოფი დეფორმირდება. ღამით 100 პროცენტიიანი ტენიანობისას ხშირად ნაყოფი სკდება.

ტემპერატურის მინიმალური, ოპტიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები წიწაკის კულტურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპისათვის
მცენარის განვითარების საფეხურები

ტემპერატურა (0C)

მინიმალური ოპტიმალური მაქსიმალური
აღმოცენება

13

20-25

40

ვეგეტაციური ზრდა  

15

20-25 (დღე)

16-18 (ღამე)

32

ყვავილობა და ნაყოფის ფორმირება

18

16-28 (დღე)

18-20 (ღამე)

35

წიწაკის კულტურის მოთხოვნა ნიადაგის მიმართ წიწაკის კულტურის ზრდა-განვითარებისათვის საუკეთესოა კარგი დრენაჟის და წყალტევადობის 5.8-6.6 არის-რეაქციის მქონე ნიადაგი. წიწაკა საშუალოდ მგრძნობიარეა ნიადაგის მარილიანობის მიმართ – მოსავლის დანაკარგი იწყება, თუ ნიადაგის მარილიანობის მაჩვენებელი 1.5 მმოლ/სმ-ზე მაღალია.

ნიადაგის მარილიანობის გავლენა წიწაკის მოსავლიანობაზე

წიწაკა

მოსავლის შემცირება4 პროცენტი
0 10 25

50

1.5 მმოლ/სმ

2.2 მმოლ/სმ 3.3 მმოლ/სმ

5.1 მმოლ/სმ

წიწაკის კულტურის კარგი წინამორბედებია: პარკოსანი კულტურები, ძირხვენები, კომბოსტოსებრნი.

ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წინამორბედების შემდეგ იმავე ნაკვეთზე წიწაკის მოყვანა, სულ მცირე  სამი წლის განმავლობაში,  რეკომენდებული არ არის. 

ბოსტნეულის (პომიდორი, წიწაკა, კომბოსტო, ბროკოლი)
მოყვანის სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა