აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობა

ტუბერიანი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

წინამდებარე რეკომენდაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ტუბერიანი ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის დროს განსახორციელებელი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.

 

 კარტოფილიБез названия (2)

 

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
საჩითილე კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
სარგავი მასალის იაროვიზაცია II
დარგვა   III-IV
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X

be540469

ბატატი

სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო
მოხვნა X-XII ან II-III
დადისკვა   III-IV
კულტივაცია III-IV
სათესი კვლების გაკეთება   II-V
კომპლექსური სასუქის შეტანა X-XII ან II-III
რიგთაშორისების კულტივაცია და აზოტოვანი სასუქების შეტანა V-VII
ჩითილების წარმოება ტუბერებიდან II-III
დარგვა   III-IV
ჰერბიციდების, პესტიციდებისა და მიკროელემენტების შეტანა III-VI
მორწყვა   IV-VI
მოსავლის აღება VII-X