გარემო ფაქტორების გავლენა კაკლის კულტურაზე

კაკალი კარგად ხარობს ჰუმოსოვან, შედარებით საშუალო სიმკვრივის, ან მსუბუქ თიხნარ ნიადაგებზე, რომლებიც ხასიათდება ნაყოფიერებით. კაკლის ხე ასევე აქტიურად იზრდება მდინარეების

Read more

თხილის ბაღების გასაშენებლად ადგილის შერჩევა

ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ თხილი ნიადაგისადმი დიდი შეგუებით ხასიათდება, იგი კარგად ხარობს როგორც მჟავე, ისე ნეიტრალურ და ტუტე ნიადაგებზე. მისთვის

Read more

ხურმის მოსავლის აღება, შენახვა, ხურმის ჩირი

ხურმის ნაყოფის კრეფის დრო დამოკიდებულია როგორც ჯიშზე, ისე მათი გამოყენების პირობებზე. ხიაკუმეს ნაყოფის კრეფა დასაშვებია მათი სრული გაყვითლების შემდეგ. ფუიუს

Read more

თხილის ნერგების მომზადება და დარგვა

თხილის გამრავლების ყველაზე იოლი ხერხი ბუჩქის დაყოფით და ფესვის ამონაყრებით გამრავლებაა. მეტი ამონაყარი რომ მივიღოთ, საჭიროა ადრე გაზაფხულზე შერჩეული სადედე

Read more

კაკლის ბაღის გაშენების ოპტიმალური ვადები

კაკლის დარგვის საუკეთესო დროა ადრე გაზაფხული (მარტი-აპრილი). კაკალი სინათლის მოყვარული მცენარეა. იგი კარგად ხარობს ღრმა, ნოყიერ, თიხა-კირიან და თიხნარ ნიადაგებში.

Read more

სუბტროპიკული ხილის დაკონსერვება, მურაბების, ჯემების, ცუკატების, ჟელეს და კომპოტების დამზადება

სუბტროპიკული ხილის ახალი სახით შენახვასთან ერთად მნიშვნელოვანია გადამუშავებული, ე.წ. კონსერვირებული სახით მომხმარებლისათვის მიწოდება.  დაკონსერვება ფართო გაგებით გულისხმობს ნედლეულის სათანადო წესით მომზადებას, ჰერმეტულ ტარაში სტერილიზაციას მიკროორგანიზმების მოსპობის ან  უმოქმედო

Read more

კაკალი (Juglans Regia ) _ წარმოშობა, გავრცელება, ახალი ჯიშები

კაკალი, ნიგვზის ხე ერთ-ერთი გამორჩეული ძვირფას ნაყოფიანი კაკლოვანი კულტურაა. მისი დასახელება – კაკალი, Walnuts, Орех და სხვ. მრავალ ენაში წარმოადგენს

Read more

კაკლის მოსავლის აღება, შრობა, შენახვა

კაკლის მოსავლის აღება სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ, შესაბამისი მოვლისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში, 1 ჰა-დან შეიძლება მივიღოთ 3-7 ტონა

Read more

საქართველოში გავრცელებული მანდარინის სამრეწველო ჯიშები

საქართველოში მანდარინის რამდენიმე ჯიშია გავრცელებული, თუმცა ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი პერსპექტიული ჯიშების გამოცდა და დარაიონებაც. გაგაცნობთ მანდარინის რამდენიმე სამრეწველო ჯიშს და

Read more

ადგილობრივი ვაშლის ჯიშების გაშენება მესხეთში და რამდენიმე მათგანის დახასიათება

მესხეთი განთქმულია მაღალხარისხოვანი ხილით. ამ მიმართებით, საქართველო სამართლიანად დგას კონტინენტური მეხილეობის კლასიკური ქვეყნების გვერდით. მესხეთი, თავისი მაღალი მდებარეობის მიუხედავად, გამოირჩევა

Read more