ხუთშაბათი, მაისი 23, 2024
ახალი:
დარგებიმებაღეობაფერმერი ფერმერს

„დანერგე მომავლის“ პროგრამა ბაღის გაშენების კონპონენტში მონაწილე ფერმერებისთვის

1. მიწის ნაკვეთი, სადაც იგეგმება ბაღის გაშენება, უნდა იყოს დამუშავებული არანაკლებ 40 სანტიმეტრზე.
2. მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი პერმანენტული წყლის წყაროთი, რაც გამოიხატება მიწის ნაკვეთის გარე პერიმეტრიდან მაქსიმუმ 500 მეტრის დაშორებით ტბის, მდინარის არხის ან მიწის ნაკვეთის ტერიტორიაზე ჭის ან ჭაბურღილის არსებობით.
3. მიწის ნაკვეთს, სადაც იგეგმება ბაღის გაშენება, არ უნდა ედოს ყადაღა.
4. განაცხადით გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი კულტურის ნერგების 1 ჰა -ზე დასარგავი მინიმალური რაოდენობა:

მცენარეების დასაშვები მინიმალური სიხშირე 1 ჰა-ზე ინტენსიური და ნახევრად ინტენსიური ტიპის 
ბაღების გაშენების მიზნით და თანადაფინანსების ლიმიტები

დანერგე მომავალი