აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ფურის მოთხოვნილება საკვებსა და საყუათო ნივთიერებებზე

სრულფასოვანი კვების გარეშე მეცხოველეობაში  მაღალპროდუქტიულობა არ მიიღწევა, ამიტომ  სრულფასოვან კვებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც წარმოებული პროდუქციის ზრდაში და ხარისხის უზრუნველყოფაში, ისე საკვების დანახარჯებისა და თვითღირებულების შემცირებაში. მეცხოველეობის საოჯახო და ფერმერული მეურნეობის განვათარებაში საკვებს უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია.
ძროხის სრულფასოვანი კვებისათვის აუცილებელია ულუფის შედგენა. ამისათვის კი საჭიროა ვიცოდეთ: ფურის ცოცხალი წონა, დღეღამური მონაწველი, კვების ნორმები და რეალურად არსებული საკვების რაოდენობა და ყუათიანობა.

ამ პარამეტრების ცოდნისას სპეციალური ცნობარების დახმარებით შეგვიძლია შევადგინოთ ულუფა. ცხოველის წონა შეგვიძლია გავიგოთ აწონვით ან განაზომებით. 20-25 კგ-ის ფარგლებში სხვაობა დასშვებია. ცხიმიანობის განსაზღვრა თუ არაა შესაძლებელი, ავღებთ ჯიშის მონაცემებს საკვების ნორმებს და ყუათიანობას ავიღებთ ცნობარებიდან . ქვემოთ ცხრილში მოტანილია 400კგ. ცოცხალი მასის, 10კგ. დღიური მონაწველის და 3,8% რძის ცხიმიანობის მქონე ფურის სამაგალითო ულუფა.

სხვადასხვა პროდუქტიულობის ფურის მოთხოვნილება საკვებსა და საყუათო ნივთიერებებზე
ზამთრის პერიოდი
საკვების დასახელება ზამთრის პერიოდი
ულუფის სტრუქ.% საკვების რაოდ. კგ საკვები ერთ. კგ. მონელებ. პროტეინი გრ კალცი უმი გრ ფოსფ. გრ. სუფ. მარ. გრ. კარო ტინი მ/გრ
მდელოს თივა 25 5,4 2,25 254 32,4 11,3 81,0
ხორბლის ნამჯა 10 4 0.90 40 17,6 3,1 22
სიმინდის სილოსი 44 20 3,96 280 30 10 300
ხორბლის ქატო 15 1,9 1,35 239 3,4 16,9 5
კოპტონი მზესუმზირის 6   0,6 0,54 238 2,0 6,0
ულუფა შეიცავს 100 9 85,4 1051 48,0 408
ნორმით ეკუთვნის 9 961 60,0 40,2 60 370
სიჭარბე 91 25,4 8,4 38
ზაფხულის პერიოდი
საკვების დასახელება ზაფხულის პერიოდი
სტრუქტ. ულუფის % საკვებ ის რაოდ კგ საკვ. ერთ. კგ მონელ ებადი პროტ. გრ კალციუმ გრ ფოსფორი გრ სუფრის მარილი გრ კარო ტინი მგ
მწვანე მასა მდელოსი 79 30 7,11 750 90 21 900
ქატო ხორბლის 15 1,9 1,35 239 3,4 16,9 5,0
კოპტონი მზესუმზირი 6 0,6 0,54 238 2,0 6,0 6,0
ულუფა შეიცავს 100 9 1227 95,4 43,9 911
ნორმით ეკუთვნის 961 60 40,1 60 370
სიჭარბე 266 35,4 3,7 551

წყარო: აგროსევისცენტრი