აგრარული განათლებადარგებიმეფუტკრეობა

საფუტკრეში რა სამუშაოა ჩასატარებელი ივლისში?

ივლისი ბარში კოლხეთის დაბლობზე ყვავილობას იწყებს ძიძო და სხვა მინდვრის ყვავილები, მთაში კი წაბლის შემდეგ ცაცხვი და ალპური ყვავილები. უკვე თაკარა სიცხეებიც აჭერს, ფუტკარს +33ºC ზევით ნექტარზე მუშაობა უჭირს.
ივლისის თვეში ჩასატარებელი ღონისძიებები:

_ მთაში ყურადღებას ვაქცევთ ფუტკრის მუშაობას ღალაზე, საკონტროლო სკის მეშვეობით;

_ ვემზადებით დაწურვისათვის;

_ ვაკვირდებით ოჯახებს სხვადასხვა დაავადებებზე (ამერიკული და ევროპული სიდამპლე) და საჭიროების შემთხვევაში ვმკურნალობთ;

_ ვემზადებით დაწურვის შემდგომ ფუტკრის ოჯახების ბარში ტრანსპორტირებისათვის;

_ ფიჭებს ვასუფთავებინებთ (ვამშრალებინებთ) ფუტკარს;

_ ვამცირებთ ბუდეს.