აგრარული განათლებააგროსიახლეებიაგროტექნოლოგიები

საქპატენტის მიერ დარეგისტრირებული ჯიშები

პომიდორი ,,ვარდისფერი ჭოპორტულა” Licopersicum esculentum L

რეგისტრაციის ნომერი: 012;

რეგისტრაციის თარიღი: 2011 07 15

სელექციონერები:

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,

ალექსანდრე სარალიძე, ნატო კაკაბაძე

ახალი ჯიშის მოკლე აღწერილობა:

ჯიში ,,ვარდისფერი ჭოპორტულა” სამეურნეო და ბიოლოგიური თვისებების მიხედვით

არის საშუალო საგვიანო, სიცივის ამტანი და მოსავალს იძლევა ოქტომბრის ბოლომდე.

მცენარე არის ინდეტერმინანტი. ღერო ძლიერ დატოტვილი, საშუალოდ შეფოთლილი.

მუხლთაშორისების სიგრძე 5-8 სმ, შებუსული. ფოთოლი – საშუალოდ დაკბილული,

მწვანე შეფერილობის. ყვავილედი – რთული, 3-5 ყვავილით. ნაყოფი – მრგვალი, გლუვი

ზედაპირით, ვარდისფერი შეფერილობით, პრიალა კანით, 4-5 ბუდით. მწიფე ნაყოფის

საშუალო წონა 140 გრ. 1000 ცალი თესლის წონა – 3,58 გრ. საყრდენზე მცენარის

სიმაღლე 135 სმ, უსაყრდენოდ – 124 სმ. სასაქონლო მოსავლიანობა საყრდენის შემ-

თხვევაში 50 ტ/ჰა. უსაყრდენოდ – 36 ტ/ჰა. აღმოცენებიდან სიმწიფის დაწყებამდე

მცენარეს სჭირდება 120 დღე. ბიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით მწიფე ნაყოფში

არის: მშრალი ნივთიერება – 5,48%, საერთო შაქარი – 3,68%, ასკორბინის მჟავა – 26,2%,

საერთო მჟავიანობა – 0,40%.

სიმინდის  ჰიბრიდი ,,ლომთაგორა 1”

რეგისტრაციის ნომერი: 005;

რეგისტრაციის თარიღი: 2011 05 16

გვარი და სახეობა: სიმინდი Zea mays L.

სელექციონერები:

შპს აგრო-სამეცნიერო ჯგუფი ,,ლომთაგორა”,

ზურაბ ჯინჯიხაძე, კახა ლაშხი,

ზაურ ჯულუხიძე, თემურ ჯაფარიძე,

ნანა ლაშხი

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე აღწერილობა:

გამოყვანილია ინბრედ ხაზის B 73 LG-ს შეჯვარებით შვილეულ ჰიბრიდთან –

MO17XMO17-510-თან. მარცვლის ტიპი შუალედური, კბილასთან ახლო, მარცვალი

ყვითელი. 1000 მარცვლის მასა – 341 გრ, ტაროზე მარცვლის რიგების რიცხვი – 16.

ტაროს ფორმა – სუსტი კონუსური. ნაქუჩის შეფერილობა – ვარდისფერი. მცენარის

სიმაღლე (ქოჩოჩის ჩათვლით) შეადგენს 277 სმ, ფოთლების რაოდენობა მთავარ

ღეროზე – 17-19, მიწისზედა მუხლების რაოდენობა – 16-17. ერთ მცენარეზე ვითარდება

ერთი ტარო. ღერო და ფესვთა სისტემა გამძლეა ჩაწოლის მიმართ. საგვიანო ვე-

გეტაციისაა, აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე საჭიროებს 128 დღეს. მარცვლის

მოსავლიანობა შეადგენს 7-10 ტ/ჰა-ზე.

რეკომენდებულია აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი რაიონებისთვის, სადაც ჰაერის

აქტიურ ტემეპერატურათა ჯამი არის 3000-4500ºC, და დასავლეთ საქართველოს რაიო-

ნების II, III, X, XIV, XVII აგროკლიმატური ზონებისთვის.

კალმახი ,,მარადიდი”

გვარი და სახეობა: კალმახი სალმო ფარიო Salmo Fario

რეგისტრაციის ნომერი: 01;

რეგისტრაციის თარიღი: 2012 08 03;
სელექციონერები: ახმედ დიასამიძე, იბრაიმ დიდმანიძე, ზურაბ მეგრელიშვილი
 ჯიშის მოკლე აღწერილობა:

კალმახის ჯიში ,,მარადიდი” გამოყვანილია კალმახის ჯიშის ,,პალია” (მამრი) და საქართველოს მდინარის კ ალმახის (მდედრი) შეჯვარების და თაობებში გამორჩევის გზით. გამოზრდა წარმოებს აუზის პირობებში, წყლის ტემპერატურაა 25ºC-მდე. კვება წარმოებს ჩვეულებრივი თევზების საკვებით. სამომხმარებლო დონემდე იზრდება საშუალოდ 7-8 თვეში. აუზის პირობებში მრავლდება ხელოვნურად. მდინარეში – თვითგამრავლებით. გამოირჩევა ღია ყავისფერი შეფერილობით, გვერდებზე გააჩნია მოყვითალო და მოწითალო მკაფიოდ გამოხატული წინწკლები, გენური მახასიათებლებით იდენტურია ადგილობრივი მდინარის კალმახისა, ახასიათებს ადგილობრივი პირობების მიმართ შემგუებლობა

წყარო: sakpatenti.org.ge