აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

სუფრის ყურძენი _ ხილისა და ბოსტნეულის მარკეტინგული სტანდარტები

მეწარმემ, რომელთაც სურს სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, უნდა გაითვალისწინოს საექსპორტო  ქვეყნის მარკეტინგული სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და განსაზღვრავს სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის მინიმალური ხარისხის, შეფუთვის, ზომისა თუ აღნიშვნის წესებსა და მოთხოვნებს.

ზემოაღნიშნული სტანდარტები მომხმარებელს იცავს უხარისხო სურსათისგან, ხელს უწყობს მსოფლიოში მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას და ამარტივებს ვაჭრობაში ჩართული პირების კომუნიკაციას მკაფიო და ჩამოყალიბებული მოთხოვნების/სტანდარტების საშუალებით.

წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მარკეტინგული სტანდარტები, ასევე გაერთიანებული ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE), ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD), ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისა და კოდექს ალიმეტარიუსის სტანდარტები.

სუფრის ყურძენი უნდა იყოს:

მთელი, დაუზიანებელი სუფრის ყურძენს არ უნდა ჰქონდეს რამე დეფექტი ან დაზიანება, რომელიც არღვევს მის მთლიანობას. საღი, საკვებად ვარგისი, არ უნდა იყოს დაავადებული, დამპალი და არ უნდა ჰქონდეს სხვა სახის ნაკლოვანება, რომელიც არასასურველს ხდის მის საკვებად გამოყენებას.

ბროშურა სრულად იხილეთ ბმულზე: https://drive.google.com/file/d/1mBxvO2-8sgcVkY_4b4W8MzoNpVLviAK8/view?fbclid=IwAR2F0TWykEK5HJIo-J-NQdZ40Otfj9j7bYE95ETgLBPhb6Cwr8Bj54KW1AI