ვენახის მოვლის ღონისძიებები, კომპანია „აგროვიტას“ სქემის მიხედვით

მევენახეობა საქართველოს სოფლის-მეურნეობის უძველესი და  ტრადიციული დარგია. ვენახში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ, ხარისხიან ჩატარებასა და მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო საშუალებების სწორად გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.

გასხვლა. ვაზის ზომიერი დატვირთვა ხელს უწყობს უხვი მოსავლის მიღებას. გასხვლისას ვაზზე ტოვებენ სამამულე და სანაყოფე რქებს. ვაზის ჯიშისა და სიძლიერის მიხედვით სამამულეს — 2-3, ხოლო სანაყოფეს — 7-12 კვირტზე.

შეყელვა. მოსავლის რეგულირების მიზნით გაზაფხულზე, მარტ-აპრილში, გასხვლას მოსდევს შეყელვა. შეყელვა შემდეგნაირად მიმდინარეობს: პირველ მავთულზე ვაზის ძირი მაგრდება, შემდეგ კი — 7-12 კვირტიანი სანაყოფედ დატოვებული გრძელი რქები.

მწვანე ოპერაცია (გაფურჩვნა). მწვანე ოპერაციების ჩატარება ვაზის ნორმალური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ვაზის ძირზე უნდა შევაცალოთ გამონაყარი. ნამხარის შეცლა 3-ჯერ მაინც ტარდება, ამას ყლორტების ახვევასთან ერთად ვაკეთებთ.

ცის გახსნა. ივლისის მეორე ნახევარში, ზედა მავთულის შემდეგ 3-4 მუხლზე ვაზის წვერების წაწყვეტის ოპერაცია ტარდება. პრაქტიკაში ხშირია ვაზის მტევნის დამწვრობის შემთხვევები, ამიტომ გაფურჩვნისას სიფრთხილე უნდა  გამოვიჩინოთ, რათა ვაზის მტევანი ზომაზე მეტად არ გავაშიშვლოთ და მზის სხივებისგან დაუცველი არ დავტოვოთ.

სარეველების მოსპობა.  კულტივაციის გარდა სარეველების მოსასპობად ჰერბიციდები გამოიყენება. ვენახში იყენებენ, როგორც — კონტაქტურ, ასევე — სისტემურ ჰერბიციდებს.

ჰერბიციდების გამოყენებისას განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, რათა იგი მწვანე მასაზე არ მიესხას, რამაც შეიძლება მცენარე დააზიანოს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სისტემურ ჰერბიციდებს. ვენახში შეიძლება წარმატებით გამოვიყენოთ  ჰერბიციდი – „სვიპი”. ხარჯვის ნორმა 3.0-4.0 ლ/ჰა-ზე.

ნიადაგის განოყიერება და დამუშავება. ვენახს ვამუშავებთ მოსავლის  აღების შემდეგ. ხვნის წინ შეგვაქვს ორგანულ-მინერალური სასუქი (დამწვარი ნაკელი, მინერალური -NPK ან თანამედროვე თხევადი ორგანულ-მინერალური სასუქი „აგროვიტა” და სხვ.).

ქვეყნები, სადაც მევენახეობა-მეღვინეობის დარგი განვითარებულია, ვენახში  ძირითადად თანამედროვე მიკრო და მაკროელემენტებით გამდიდრებული სასუქები გამოიყენება. მათ შორის უპირატესობა ეკოლოგიურად უსაფრთხო ორგანულ-მინერალურ სასუქებს ენიჭება. ეს პრეპარატები თავსებადია ვაზის მოვლის აგროტექნიკაში ფართოდ გამოყენებულ ფუნგიციდებთან, ინსექტიციდებთან და ჰერბიციდებთან. საქართველოს ბაზარზე ბოლო პერიოდში გამოჩნდა თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამზადებული ორგანულ-მინერალური სასუქი „აგროვიტა” და მისი ანალოგები. პრეპარატი „აგროვიტას” გამოყენებით მიიღწევა მოსავლიანობის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, ჩქარდება მომწიფება, ხელი ეწყობა პროდუქტში შაქრიანობის მომატებას, ამასთან მცენარე იღებს საჭირო საკვებს — მაკრო და მიკროელემენტებს. „აგროვიტას” საჰექტარო ნორმა 4-5 ლიტრს არ აღემატება (1ლიტრი სასუქი იხსნება 100-200 ლ. წყალში).

რთველი. მოსავლის აღება ტარდება სხვადასხვა პერიოდში, ჯიშებისდა მიხედვით. მოკრეფიდან დაწურვამდე სასურველია ტექნოლოგიური ვადების დაცვა. ვადების დარღვევა და ყურძნის დაგვიანებით დაწურვა ღვინის ხარისხის გაუარესებას იწვევს.

ვაზის ძირითადი დაავადებები და მავნებლები:

ჭრაქი.  დაავადება გავრცელებულია  პრაქტიკულად ყველა იმ რეგიონის ვენახებში, სადაც ჰაერის ტენიანობა მომატებულია. ინფექცია აზიანებს ვაზის ყველა მწვანე ორგანოს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოსავლის ნაწილობრივი, ან მთლიანი განადგურება.

ჭრაქისთვის დამახასიათებელია ინფექციის სწრაფი გავრცელება. ხშირ შემთხვევაში დაავადების გავრცელებისათვის ხელსაყრელი პირობების არსებობისას რამდენიმე საათში შეიძლება ვენახის დიდი ფართობები დააზიანოს. ვაზი განსაკუთრებით ადვილად ავადდება ყვავილობის წინ და მარცვლის ჩამოყალიბების პერიოდში.

მკურნალობა: ჭრაქის წინააღმდეგ გამოიყენება კონტაქტური და სისტემური ფუნგიციდები, ვეგეტაციის დასაწყისში და ბოლოს ვიყენებთ კონტაქტურ ფუნგიციდებს: „კაურიტილი” 3.0 კგ/ჰა, „პოლირამ დფ”  2.0-2.5 კგ/ჰა, „დელანი” 0.7 კგ/ჰა., ხოლო შუალედ წამლობაში 3-4 ჯერ გამოიყენება სისტემური ფუნგიციდები, როგორიცაა: „კაბრიო ტოპი” 2კგ/ჰა, „აკრობატ მც” 2კგ/ჰა, „აკრობატ ტოპი” 2კგ/ჰა. ფოთლოვანი გამოკვებისათვის სამუშაო ხსნარში რეკომენდებულია თხევადი ორგანულ-მინერალური სასუქი “აგროვიტას” ან მისი ანალოგების გამოყენება.

ნაცარი. გავრცელებულია იმ რეგიონებში, სადაც თბილი და მშრალი კლიმატია. დაავადება მნიშვნელოვნად ამცირებს მოსავლიანობას. ნაცრით მტევნების დაზიანების შემთხვევაში ღვინის ხარისხი უარესდება.

ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ პირველადი ინფექცია თვალით შეუმჩნეველია და იგი ჯერ კიდევ ყვავილობის დაწყებამდე ვრცელდება, ამიტომ ნაცრის წინააღმდეგ კონტაქტური ან სისტემური ფუნგიციდების შესხურება 3-6 ფოთლის ფაზაში უნდა დაიწყოს. ოპერაციებს შორის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 10-12 დღეს.

მკურნალობა: ნაცრის წინააღმდეგ კონტაქტური და სისტემური ფუნგიციდები გამოიყენება. ვეგეტაციის დასაწყისსა და ბოლოს გამოიყენება კონტაქტური ფუნგიციდები: „კუმულუს დფ”- 4-6 კგ/ჰა., ხოლო შუალედური წამლობისას  — სისტემური ფუნგიციდები: „კაბრიო ტოპი” – 2კგ/ჰა, „ვივანდო”-0.2ლ/ჰა, „კოლისი”- 0.3ლ/ჰა, „სტრობი” – 0.2 კგ/ჰა.

ანთრაქნოზი. ანთრაქნოზი აავადებს ვაზის ყველა ორგანოს: რქას, ფოთლებს, მტევნებს, ნაყოფებს და ა.შ.

ავადმყოფობის ყველაზე დამახასიათებელი ნიშანია რქაზე გაჩენილი მომრგვალო პატარა ლაქები. ანთრაქნოზი ფოთლის ფირფიტაზე ქმნის წვრილ მონაცისფრო-მოწითალო არშიით შემოვლებულ ლაქებს. დაძველებული ლაქის გამხმარი ნაწილი იფშვნება და ცვივა.

ნაყოფების დაავადების დროს, მარცვლის ზედაპირზე მომრგვალო, მოწითალო ან შავი არშიით შემოვლებული ლაქები ჩნდება. ანთრაქნოზი თავს იჩენს ადრე გაზაფხულზე, დაავადებისათვის ყველაზე ხელსაყრელ პერიოდად ითვლება   13-140C  და 75-85% ტენის პირობები, რაც ახალგაზრდა ყლორტების დაავადებას იწვევს.

მკურნალობა:  დაავადების გამოჩენისთანავე საჭიროა გამოვიყენოთ კონტაქტური ფუნგიციდი: „პოლირამი” – 2.5 კგ/ჰა, „კაურიტილი” – 3.0 კგ/ჰა, შემდეგი წამლობისას კი სისტემური ფუნგიციდი, როგორიცაა: „აკრობატ მც” – 2.0 კგ/ჰა, „კაბრიო ტოპი” – 2.0 კგ/ჰა, „სტრობი” – 0.2 კგ/ჰა.

ყურძნის  ნაცრისფერი სიდამპლე. ვაზი ყურძნის ნაცრისფერი სიდამპლით თითქმის ყველა სტადიაში ავადდება. ფოთლის დაავადებისას მასზე ჩნდება სხვადასხვა მოშავო ლაქა, რომელიც ხელშემწყობ პირობებში მთელ ფოთოლს ფარავს. დაავადებული ფოთოლი ხმება და მიწაზე  ცვივა. იგი მეტად უარყოფით შედეგს იძლევა მაშინ, როდესაც მარცვალი ზრდის პერიოდშია.

ნაცრისფერ სიდამპლეს ყველაზე დიდი ზიანის მოტანა ყურძნის სიმწიფის პერიოდში შეუძლია. მის განვითარებას აგრეთვე ხელს უწყობს უხვი ნალექები სიმწიფის პერიოდში, სეტყვა, მავნებლები და სხვა ავადმყოფობები: ყურძნის ჭია, ნაცარი, ჭრაქი და სხვა.

მკურნალობა: პირველი წამლობა ტარდება ყვავილობის წინ სისტემური  ფუნგიციდით, როგორიცაა: „კოლისი” – 0.4ლ/ჰა, ხოლო მეორე წამლობა – შეთვალების, ან სიმწიფის დაწყებისას სისტემური ფუნგიციდით — „კანტუსი” – 1,0-1.2 კგ/ჰა.

შავი ლაქიანობა, ანუ ფომოფსისი. შავი ლაქიანობა საქართველოში ყველგანაა გავრცელებული, იგი აავადებს ვაზის მიწის ზედა ყველა ორგანოს: რქებს, ყლორტებს, ფოთლებს, ულვაშებს, ყვავილედებს, მტევნებს.

მკურნალობა: იგივეა, რაც ჭრაქის წინააღმდეგ. ძლიერი გავრცელების შემთხვევაში საჭიროა გაზაფხულზე ფოთლების გამოჩენისთანავე გამოვიყენოთ კონტაქტური ფუნგიციდი – „კაურიტილი” – 3კგ/ჰა, ხოლო შემდეგ „კაბრიო ტოპი” -2კგ/ჰა

წითურა. დაავადების დასახელება წარმოშობილია სიმპტომებიდან გამომდინარე,  წითურა აღინიშნება, როგორც წითელ ყუნწოვან ჯიშებზე, ასევე თეთრი ჯიშის ვაზის ფოთლებზე. დაავადების პირველი სიმპტომი ჩნდება ჯერ კიდევ ყვავილობამდე, ამის შემდგომ დაზიანებული ნაწილები ხმება და მთლიანად ცვივა, ხოლო მშრალი ამინდის შემთხვევაში ფოთოლი თავის საღ შეხედულებას არ კარგავს და ისე სცვივა.

ინფექციის გამომწვევი მიზეზია ასკოსპორები, მათი აქტიურობის დროა გაზაფხული, როდესაც ტემპერატურა 15-200C აღწევს.

მკურნალობა:  წითურას წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოიყენება იგივე პრეპარატები, იმავე ვადებში რაც ჭრაქისთვის.

ვაზის გალებიანი ტკიპა. გალებიანი ტკიპა მევენახეობის ყველა რეგიონშია გავრცელებული, იგი მონოფაგია. ტკიპა იმდენად პატარაა, რომ შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს, მავნებელი კვირტში იზამთრებს, მოზამთრეობიდან გაზაფხულზე, კვირტების გაშლის პერიოდში გამოდის, გამოსვლისთანავე სახლდება და მრავლდება ძირითადად ფოთლის ფირფიტის ქვედა მხარეზე, სადაც ბუსუსა გალები ჩნდება, ზედა მხარეზე კი წარმოიქმნება ამონაბურცები.

ვაზის ტკიპა სახლობს ფოთლის ქვედა მხარეზე და წელიწადში 7-10 თაობას იძლევა.

ვაზის აბლაბუდიანი ტკიპა. ვაზის აბლაბუდიანი ტკიპა მთელ საქართველოშია გავრცელებული. მას დიდი ზიანი მოაქვს, მცირდება მოსავლიანობა, ყურძენში ქვეითდება ვიტამინი C-ს შემცველობა და შაქრიანობა.

მავნებელი ვაზის ფოთლებს მთელი ვეგეტაციის პერიოდში აზიანებს, რასაც მათი გაუფერულება და ნაადრევი ჩამოცვენა მოჰყვება.

გამოზამთრებული ტკიპა გაზაფხულზე ჯერ ახალ გაშლილ კვირტებს აზიანებს, ხოლო შემდეგ-ფოთლებსა და ყლორტებს.

მკურნალობა: კვირტების გაშლამდე ვაზი და საყრდენები უნდა დამუშავდეს მინერალური ზეთით „ოვიპრონ 2000”-ით, ხარჯვის ნორმა – 15ლ/ჰა, კვირტების გაშლისთანავე გამოიყენება პრეპარატი „მასაი” – 0.5კგ/ჰა.

ყურძნის ჭია. საქართველოში ფართოდ გავრცელებული მავნებელია,  იგი დიდ ზიანს აყენებს ვაზს.

მკურნალობა: ყურძნის ჭიის წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოიყენება ინსექტიციდი „ფასტაკი” – 0.3-0.4 ლ/ჰა. პირველი წამლობა ტარდება ყვავილობის წინა დღეებში. მომდევნო წამლობა უნდა მოხდეს ისრიმის ფაზაში, ვიდრე მატლები მარცვალში ღრმად შეჭრას მოასწრებდეს. მესამე წამლობა ტარდება მარცვლების შეთვალებისას.

კვირტის ჭია. მავნებელი გაზაფხულზე ვაზის კვირტებს აზიანებს. მარტის ბოლოსა და აპრილის პირველ დეკადაში გამოზამთრებული მატლი ჯერ კიდევ გაუშლელი კვირტით, ხოლო შემდეგ ფოთლით იკვებება. მავნებელი ერთ წელიწადში ერთ გენერაციას იძლევა.

მკურნალობა: წამლობა უნდა ჩატარდეს ვაზის კვირტების დაბერვისას, ინსექტიციდებით – „ბი-58 ახალი” – 1.5 ლ/ჰა, „ფასტაკი”- 0.3-0.4 ლ/ჰა.

ვაზის ფქვილისებრი ცრუფარიანა. მავნებლის გამრავლებისა და გავრცელებისთვის საქართველოში ოპტიმალური პირობებია შექმნილი.

მავნებელი აზიანებს ვაზის მიწისზედა ორგანოებს: ფოთოლს, ყლორტს, მტევანს და შტამბს, იგი წელიწადში იძლევა 3-4 თაობას. ცრუფარიანა ზამთარს ატარებს ვაზის ამსკდარი ქერქის ქვეშ, მოზამთრეობიდან გამოდის ადრე გაზაფხულზე, მარტის ბოლოს, აპრილის მეორე ნახევარში.

ცრუფარიანას ექსკრემენტებზე (ტკბილ გამონაყოფზე) სახლდება სიშავის გამომწვევი სოკო კაპნოდიუმი, რომელიც ვაზის მწვანე ნაწილებსა და მტევნებს აშავებს და გადასამუშავებლად უვარგისს ხდის. დაზიანებული ყურძნიდან მდარე ხარისხის ღვინო დგება. ცრუფარიანათი დაზიანებული ვაზი წლების მანძილზე ძლიერ კნინდება და ხმება. დაზიანებულ ვენახებში მოსავალი 70-75%-ით მცირდება.

მკურნალობა: ცრუფარიანების წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოიყენება პრეპარატი „ოვიპრონ-2000”, ხარჯვის ნორმა -25-35 ლ/ჰა.

ფოთოლხვევია. მავნებელი ზამთრობს მცენარის დახეთქილ კანში. გაზაფხულზე პეპლები იწყებენ გამოჩეკას, ფოთოლხვევია თვითეულ ნაყოფთან 70-100 კვერცხს დებს. 7-10 დღის შემდეგ იჩეკება პეპლების მეორე თაობა; სწორედ ესენი იწყებენ ნაყოფის ჭამას. მატლები ძვრებიან და იკვებებიან ნაყოფის სიღრმეში, სამი კვირის შემდეგ ზრდასრული მატლები გამოდიან ნაყოფიდან და მცენარის მერქანზე პოულობენ

გამოსაზამთრებელ ადგილს. თბილ ამინდებში შეიძლება მესამე თაობაც მოგვცეს, რომელიც უკვე მწიფე ნაყოფს აზიანებს.

მკურნალობა: ყურძნის შეთვალვისას გამოიყენება კონტაქტურ-ნაწლავური ინსექტიციდი „ფასტაკი” – 0.3ლ/ჰა.

გერმანული კომპანია “BASF”-ის წარმოებული პრეპარატების დამოყენებით შესაძლებელია ვაზის მავნებლების და დაავადებების დამარცხება და უხვი მოსავლის მიღება.

ქრისტო კახნიაშვილი

შპს “აგროვიტას”ინოვაციური პროექტების მენეჯერი,

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

მიხეილ ბათილაშვილი

შპს “აგროვიტას” მთავარი აგრონომი.

კონსულტაციებისა და დახმარებისათვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

შპს „აგროვიტა”, თბილისი, აკ. წერეთლის 142 (სამთო ქიმია), მე-2 სართული. #15.

33 thoughts on “ვენახის მოვლის ღონისძიებები, კომპანია „აგროვიტას“ სქემის მიხედვით

 • 28/08/2021 at 18:42
  Permalink

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit
  acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 • 30/08/2021 at 03:22
  Permalink

  I all the time used to study article in news papers but now as I am a user of web thus from
  now I am using net for posts, thanks to web.

 • 31/08/2021 at 12:47
  Permalink

  It’s the best time to make some plans for
  the future and it’s time to be happy. I’ve read
  this post and if I could I desire to suggest you few interesting
  things or suggestions. Perhaps you could write next articles
  referring to this article. I desire to read even more things
  about it!

 • 01/09/2021 at 13:01
  Permalink

  I do believe all of the ideas you’ve offered to your post.
  They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are
  too quick for beginners. May you please extend them a little from subsequent time?

  Thanks for the post.

 • 01/09/2021 at 13:51
  Permalink

  Hi there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and create my own. Do you need any html coding knowledge to
  make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 • 03/09/2021 at 07:44
  Permalink

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another
  platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 • 04/09/2021 at 19:40
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a different website
  and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to exploring your web page for a second time.

 • 05/09/2021 at 23:44
  Permalink

  I visit everyday some websites and information sites to read articles or reviews, but this weblog gives quality based posts.

 • 17/09/2021 at 04:22
  Permalink

  Hi there it’s me, I am also visiting this site on a regular basis, this site is truly good
  and the viewers are really sharing pleasant thoughts.

 • 17/09/2021 at 04:51
  Permalink

  I visit day-to-day some websites and blogs to read posts, except this webpage provides
  quality based content.

 • 17/09/2021 at 04:51
  Permalink

  My spouse and I absolutely love your blog and find many
  of your post’s to be what precisely I’m looking for. Does one
  offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind
  producing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here.

  Again, awesome site!

 • 17/09/2021 at 05:29
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 • 17/09/2021 at 05:32
  Permalink

  Possuem qualquer passagem diária, porém é atemporal e é possível multar toda gente os dias, se a
  pessoa quiser.

 • 17/09/2021 at 05:43
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers
  and I must say this blog loads a lot faster
  then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

 • 17/09/2021 at 05:54
  Permalink

  You are so interesting! I do not suppose I’ve read anything like
  that before. So nice to discover someone with
  unique thoughts on this subject matter. Seriously..

  thank you for starting this up. This web site is one thing
  that’s needed on the internet, someone with a bit
  of originality!

 • 17/09/2021 at 06:34
  Permalink

  Attractive component to content. I simply stumbled
  upon your blog and in accession capital to say that I acquire
  in fact loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I achievement
  you access persistently rapidly.

 • 17/09/2021 at 06:41
  Permalink

  Wow! This can be onee particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject.

  Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 • 17/09/2021 at 07:28
  Permalink

  Wow! In the end I got a web site from where I can truly take helpful data concerning my
  study and knowledge.

 • 17/09/2021 at 07:36
  Permalink

  Hello, i believe that i saw you visited my web site thus i got here to go back the choose?.I’m attempting to find issues to
  improve my web site!I assume its ok to make use of some of your ideas!!

 • 17/09/2021 at 08:54
  Permalink

  Wow, fantastic blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
  you made blogging look easy. The full glance of your web site
  is great, let alone the content!

 • 17/09/2021 at 10:29
  Permalink

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are
  a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the
  same niche. Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a wonderful job!

 • 17/09/2021 at 18:25
  Permalink

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new
  apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your
  posts! Keep up the excellent work!

 • 17/09/2021 at 19:02
  Permalink

  I am in fact thankful to the holder of this site who has shared this impressive piece of writing at here.

 • 17/09/2021 at 21:35
  Permalink

  The numbers were 3, 11, 12, 38, 43, with a Mega Ball of 15 and would
  have marked the fifth-biggest jackpot ever drawn.

 • 18/09/2021 at 00:47
  Permalink

  Thanks to my father who told me about this blog, this
  webpage is really remarkable.

 • 18/09/2021 at 01:50
  Permalink

  Thank you for some other excellent post. The place else may anyone get that
  kind of information in such an ideal method of writing?
  I have a presentation next week, and I’m at the look for
  such information.

 • 18/09/2021 at 03:29
  Permalink

  You ought to take part in a contest for one of the best blogs on the internet.
  I most certainly will highly recommend this website!

 • 18/09/2021 at 04:03
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.
  many thanks

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.