ხუთშაბათი, მაისი 23, 2024
ახალი:
დარგებიმებოსტნეობა

ბროკოლის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი ქვემო ქართლში

საქართველოს ნიადაგი და კლიმატი  ბროკოლის წარმოებისთვის ხელსაყრელია. იმის მიუხედავად, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში მემცენარეობა ძირითადად მეკარტოფილებით, მემარცვლეობითა და მებოსტნეობით არის ძირითადად წარმოდგენილი, ამ რეგიონში ასევე იწარმოება ბროკოლი. არის სოფლები, სადაც  ამ პროდუქტი სკომერციული მიზნით წარმოება  ფერმერისთვის შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენს.

კვლევის ძირითადი მიზანი ქვემო ქართლში ბროკოლის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი და ევროკავშირის ბაზარზე ამ პროდუქტის საექსპორტო პოტენციალის
კვლევაა. ამ მიზნის მისაღწევად კვლევის ფარგლებში საოფისე სამუშაოებთან ერთად საველე გამოკითხვაც ჩატარდა, ჩაიწერა 22 ინდივიდუალური ინტერვიუ და გამოიკითხა 5 ფოკუს ჯგუფი.

კვლევის შედეგების გასაცნობად გადადით ბმულზე: http://research.pmcg-i.com/images/Policy_Papers/PIN%20VCAs/VCA%20ბროკოლი.pdf