სარწყავი სისტემები და ვენახის მორწყვის წესები

მორწყვის მიზანია ვაზის ზრდის გაძლიერება, მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება. დასავლეთ საქართველოში, სადაც საკმაო რაოდენობით ნალექი მოდის, ვაზის კულტურა არ განიცდის ტენის ნაკლებობას და მორწყვასაც არ საჭიროებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, ქართლში და ნაწილობრივ კახეთში, ვაზი და ხეხილი მორწყვის გარეშე მოსავალს ან არ ძლევა, ან მოსავალი უხარისხოა. რწყვის რამდენიმე წესი არსებობს: კვალში მიშვებით, მოღვრით, დაწვიმებით, ნიადაგქვეშა და წვეთოვანი მორწყვა.

კვალში მიშვებით რწყვა

ეს წესი საქართველოში ძლიერ გავრცელებულია. ვაზის რიგებში ტრაქტორით, ან ცოცხალი გამწევი ძალით კეთდება კვალი. თუ რიგები ფართოა (3მ. და მეტი), მაშინ კეთდება ორი, ან სამი კვალი ერთ რიგში. კვალის სიმაღლე 12-20 სმ-ია, ხოლო სიგანე 30-40 სმ. კვლევის სიგრძე ემთხვევა რიგის სიგრძეს ან რამდენიმე რიგის სიგრძეს.

კვალში მიშვებით რწყვის დროს, წყალი ჟონავს ნიადაგის სიღრმეში 90-100 სმ-ზე. ნიადაგში, რომლის სიღრმე 60 სმ.-ია (ამ სიღრმეში მოქცეულია უფრო მეტად აქტიური ფესვების 65%), ნათელია, რომ ვაზი ასეთი რწყვის დროს საკმაო რაოდენობით  წყალს იღებს.

კვალში რწყვის ჩასატარებლად საჭიროა ვაზის რგვამდე, ნიადაგი წინასწარ  მოსწორდეს. ყოველი რწყვის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ნიადაგის კულტივაცია, რათა  წყლის აორთქლება შემცირდეს.

მოღვრით რწყვა

მოღვრით, ანუ მიშვებით რწყვის დროს, სარწყავი წყლის თანაბრად განაწილება გაძნელებულია. მორწყვის შემდეგ ნიადაგის ზედაპირზე ქერქი წარმოიშობა, რომელიც ნიადაგის შეშრობისთანავე უნდა გაფხვიერდეს. მიშვებით მორწყვა აუარესებს ზედა ფენების სტრუქტურულ და აგრეგატულ შემადგენლობას. ზედაპირული მორწყვის ეს წესი უმჯობესია სანერგეში გამოსაყენებლად.

ზედაპირულ მორწყვას დაწვიმებით მორწყვასთან შედარებით ის უპირატესობა აქვს, რომ ამ დროს მინიმუმამდეა დაყვანილი ენერგეტიკული დანახარჯები და შემცირებულია წყლის ფიზიკური აორთქლება .

ზედაპირული, ანუ მიშვებით რწყვის წესის უარყოფითი მხარეებია: სარწყავ ფართობზე წყლის არათანაბარი განაწილება, ნიადაგის სტრუქტურის გაუარესება, მძიმე მექანიკურ შედგენილობის ნიადაგების გამკვრივება, აერაციის პროცესის შემცირება და გამოშრობის შედეგად ძლიერი ნაპრალების წარმოქმნა.

დაწვიმება

წყლის მიწოდების ერთ-ერთი საუკეთესო ხერხია. იგი გამოიყენება ყოველგვარი რელიეფის პირობებში. მის უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ გაიოლებულია მექანიზაციის გამოყენება, წყლის რეგულარული მიწოდება, ფართობზე თანაბარი განაწილება, ჰაერის შეფარდებით ტენიანობის გაზრდა. დაწვიმებით მორწყვა მოითხოვს საკმაოდ დიდ დანახაჯებს სისტემის დასანერგად. დაწვიმებით მორწყვას შეიძლება ხელი შეუშალოს ძლიერმა ქარებმა.

ნიადაგქვეშა მორწყვა

ეს სისტემა ეწყობა პლანტაჟის სიღრმეზე, გარკვეული დიამეტრის წინასწარ დაჩვრეტილი პლასტმასის მილებით, რომელიც მიერთებულია წყალმომარაგების სისტემასთან. ამ სიღრმეზე ჩაწყობილი სარწყავი სისტემა მცენარეს სრულად უზრუნელყოფს წყლით. ნიადაგქვეშა მორწყვა საშუალებას გვაძლევს ნიადაგის ზედა ფენებს შევუნარჩუნოთ სტრუქტურული მდგომარეობა და ოპტიმალური ტენიანობა, შევამციროთ დანახარჯები, როგორც  ზედაპირის მოსწორებაზე, ისე მორწყვაზე, ამასთან მაქსიმალურად გამოვიყენოთ მექანიზაცია. ეს სისტემა პერსპექტიულია კარგი ფიზიკური თვისებებისა და ტენიან ნიადაგებზე გაშენებულ ვენახებში და სანერგეში.

წვეთოვანი მორწყვა

თანამედროვე სარწყავ სისტემებს შორის წვეთოვანი მორწყვა ყველაზე რაციონალურია. ვაზის ძირებზე ან შტამბის სიმაღლეზე (პირველი მავთულის გასწვრივ) ეწყობა პლასტმასის გარკვეული დიამეტრის მილები, რომელთაც აქვთ ყოველ ვაზის ბუჩქთან საწვეთურები. წყლის მიწოდება რეგულირდება საწვეთურიდან დაწვეთების ინტენსივობის ზრდით.

ამ წესის უპირატესობა მდგომარეობს დატენიანების უწყვეტობაში, წყლის ეკონომიურ ხარჯვასა და სრულ ავტომატიზაციაში. სისტემის გამართულად მუშაობისთვის აუცილებელია წყლის სისუფთავე.

მორწყვის ვადების და ნორმების განსაზღვრა

რწყვის ნორმები, ვადები და რწყვის ჯერადობა დამოკიდებულია ნიადაგსა და კლიმატზე, ვაზის ჯიშსა და სიმწიფის დროზე. ვენახში ნიადაგის მორწყვა უნდა დაიწყოს მაისში, როდესაც ფესვთა სისტემის განვითარების ძირითად ფენაში ტენის საშუალო შემცველობა შემცირდება მცენარეში წყლის შეთვისების ზღვრამდე (კაპილარებში წყლის კავშირის შეწყვეტამდე) და უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ აღნიშნულ ფენაში წყლის შემცველობა არ მიაღწევს საველე, ზღვრულ სტანდარტებს. წყლის რეგულირებისთვის აუცილებლად უნდა განისაზღვროს აქტიური ფენის საველე ზღვრული ტენტევადობა., ე.ი. მორწყვის ზედა ზღვარი. მორწყვის ქვედა ზღვარი (მორწყვის დაწყების მომენტამდე) საველე ზღვრული ტენტევადობის 80%-ს შეადგენს. ერთი და იმავე ტიპის ნიადაგში საველე ზღვრული ტენტევადობა და ვენახში წყლის შესვლის შენელების ზღვარი მექანიკური შემადგენლობისა და მათში ჰუმუსის შემცველობის მიხედვით იცვლება .

ვენახის რწყვის დაწყების ვადის დადგენის მიზნით ნიადაგის ტენის განსაზღვრის წონით მეთოდს იყენებენ.

მორწყვის ნორმა გულისხმობს წყლის იმ რაოდენობას, რომელიც იხარჯება ყოველი რწყვის დროს. ეს ნორმა  მნიშვნელოვნად მერყეობს. აუცილებელია, რომ სიმწიფის დასაწყისში ნიადაგის ის ფენა, სადაც ფესვებია განლაგებული, კარგად იყოს დატენიანებული. რწყვის ნორმას ადგენენ ცალ-ცალკე, ყველა ტიპის ნიადაგებისთვის. ნიადაგური თვისებებიდან გამომდინარე, 1 ჰექტარი ფართობის მორწყვის ნორმა (წყლის ხარჯი ერთჯერადი მორწყვის დროს) 500-1000 მ3-ის ფარგლებში მერყეობს და იანგრიშება ფორმულით:

M=h·w1-w2dv. 100, სადაც:

M — არის მორწყვის ნორმა მ2/ჰა;

h — ნიადაგის ფენის სისქე, მ-ში;

w 1 — საველე ზღვრული ტენიანობა %-ში;

W2 — აბსოლუტური ტენიანობა %-ში;

dv — ნიადაგის მოცულობითი მიწა მ/სმ3;

100 — ჰექტარზე გასაანგარიშებელი კოეფიციენტი.

მაგალითად M=h=0,6; w1=30; w220; dv =1,20, მაშინ M =0,6 (30-20) · 1,20 ·100 = 720 მ3/ჰა. ნიადაგიდან წყლის ხარჯვა დამოკიდებულია: ნიადაგის მექანიკურ შემადგენლობაზე, აქტიური ფენის სისქესა და მასში ჰუმუსის შემცველობაზე, კლიმატურ პირობებზე, მცენარეთა ასაკზე, სავეგეტაციო ფაზებზე, ვაზის ჯიშზე, ნიადაგის მოვლისა და მორწყვის წესებზე.

დიდი სისქის, მძიმე მექანიკური შემადგენლობისა და ჰუმუსით მდიდარი ნიადაგების მორწყვის ნორმა შედარებით დიდია, ხოლო მორწყვათა რაოდენობა კი — მცირე. ამ კანონზომიერების შებრუნებულ სურათს გვაძლევს მცირე სისქის მსუბუქი, მექანიკური შემადგენლობისა და ჰუმუსის მცირე შემადგენლობის ნიადაგები.

ვენახის მორწყვა 

მორწყვის ვადები ისე უნდა შეირჩეს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ვაზის ბუჩქების საუკეთესო განვითარება. მორწყვის ვადები დიდ ფარგლებში მერყეობს. იგი დამოკიდებულია მევენახეობის რეგიონების თავისებურებაზე, ჯიშებზე, მოსული ნალექების და მორწყვის წესზე. სარწყავი მევენახეობის პრაქტიკაში მიღებულია მორწყვის ვადები განისაზღვროს ვენახის ნიადაგის ტენის მარაგის შეფასებით. ამისთვის გამოყოფილ ტიპურ ნაკვეთზე, 1,0-1,5 მეტრ ფენაში, სავეგეტაციო პერიოდში, დეკადაში ერთხელ საზღვრავენ ტენიანობას. ტენიანობის მაჩვენებლებს იყენებენ რწყვის ნორმის დასადგენად. რწყვის ვადის განსაზღვრისათვის იყენებენ აგრეთვე ფოთლის ისეთ ფიზიოლოგიურ მაჩვენებლებს, როგორიც არის შემწოვი ძალა და უჯრედის წვენის კონცენტრაცია. საქართველოში სარწყავ რეგიონებში პირველი რწყვა ტარდება მაისში, მეორე ივნისში, მარცვლების ინტენსიური ზრდის ფაზაში. რწყვა უნდა შეწყდეს ყურძნის კრეფის წინ 3-4 კვირით ადრე.

წვეთოვანი რწყვის დროს რწყვა ტარდება ყოველ დეკადაში, შემცირებული ნორმით — 80-120 მ3/ჰექტარზე. ამ სისტემით რწყვას წყვეტენ მარცვლების შერბილებისთანავე (შეთვალების დროს).

რწყვის ვადები კორექტირდება მოსული ნალექების და ნიადაგის ტენიანობის გათვალისწინებით.

ვ. გოცირიძე, ა. გოდაბრელიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორები

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ №14„

131 thoughts on “სარწყავი სისტემები და ვენახის მორწყვის წესები

 • 07/07/2021 at 12:29
  Permalink

  I like what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 • 09/07/2021 at 19:09
  Permalink

  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.
  I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future
  as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now
  😉

 • 10/07/2021 at 05:10
  Permalink

  Greetings from Ohio! I’m bored to death at work so I decided to
  check out your website on my iphone during lunch break.

  I love the knowledge you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

 • 10/07/2021 at 08:26
  Permalink

  Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing these things, so I am going
  to convey her.

 • 10/07/2021 at 16:40
  Permalink

  I do consider all the ideas you’ve presented to your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for beginners. May just you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 • 10/07/2021 at 21:14
  Permalink

  Greetings! Very useful advice within this post! It is
  the little changes that make the greatest changes. Many thanks for sharing!

 • 12/07/2021 at 11:26
  Permalink

  I constantly emailed this website post page
  to all my contacts, as if like to read it after that my links will too.

 • 12/07/2021 at 17:20
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this put up and if I may just I want to suggest you few attention-grabbing
  issues or tips. Perhaps you could write subsequent articles regarding this
  article. I wish to read more things approximately it!

 • 12/07/2021 at 21:30
  Permalink

  It’s the best time to make some plans for the longer term
  and it is time to be happy. I’ve read this submit
  and if I may I want to counsel you few attention-grabbing things or advice.
  Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I wish to read even more issues approximately it!

 • 12/07/2021 at 23:59
  Permalink

  I am glad to be one of several visitors on this great web site (:, regards for putting up.

 • 13/07/2021 at 02:59
  Permalink

  It is perfect time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy.

  I’ve learn this submit and if I may I wish to recommend you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.

  I want to learn more things approximately it!

 • 14/07/2021 at 16:59
  Permalink

  Someone necessarily assist to make critically posts I might state.
  This is the first time I frequented your web page and thus far?
  I amazed with the analysis you made to create
  this particular publish amazing. Magnificent process!

 • 14/07/2021 at 20:21
  Permalink

  Greetings! Very useful advice in this particular post!
  It’s the little changes that make the biggest changes.
  Many thanks for sharing!

 • 14/07/2021 at 23:42
  Permalink

  I simply couldn’t depart your website prior to suggesting that I
  actually loved the standard info an individual provide to your visitors?
  Is gonna be back steadily in order to check out new posts

 • 15/07/2021 at 03:01
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really good post on building up new
  web site.

 • 16/07/2021 at 09:01
  Permalink

  I simply could not depart your web site prior to suggesting that
  I extremely enjoyed the usual information a person supply in your guests?
  Is going to be again ceaselessly to check out new posts

 • 16/07/2021 at 14:02
  Permalink

  I will immediately take hold of your rss as I can’t in finding your email subscription link
  or newsletter service. Do you have any? Kindly
  permit me know in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 • 16/07/2021 at 17:24
  Permalink

  I will right away grassp your rss ass I cann nnot to find yor email subscrjption hylerlink orr e-newsletter service.
  Do yoou have any? Pleaae alolow mme relize soo that I mayy jujst
  subscribe. Thanks.

 • 16/07/2021 at 20:49
  Permalink

  It’s tthe bezt ttime to make some lans ffor the fuiture aand it’s time
  tto bee happy. I’ve read this post annd iif I could I dexire too suggest yyou slme intesresting thigs orr advice.
  Mahbe youu can write nrxt articles referrinjg too thijs article.
  I wiwh tto rread ven more thngs about it!

 • 17/07/2021 at 00:11
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price?
  Thanks, I appreciate it!

 • 17/07/2021 at 03:30
  Permalink

  Quality articles is the key to invite the people to pay a
  visit the site, that’s what this site is providing.

 • 17/07/2021 at 05:27
  Permalink

  I think other website owners should take this site as an example, very clean and superb user pleasant design.

 • 17/07/2021 at 10:08
  Permalink

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time
  choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 • 17/07/2021 at 13:10
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual
  appeal. I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome.
  Superb Blog!

 • 17/07/2021 at 15:44
  Permalink

  Thanks for your article. It is extremely unfortunate that over the last several years, the travel industry has already been able to to fight terrorism, SARS, tsunamis, bird flu virus, swine flu, plus the first ever entire global economic collapse. Through everthing the industry has really proven to be solid, resilient and also dynamic, obtaining new strategies to deal with trouble. There are generally fresh complications and chance to which the field must once more adapt and reply.

 • 17/07/2021 at 18:04
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really fastidious post on building
  up new web site.

 • 17/07/2021 at 20:56
  Permalink

  I will right away take hold of your rss as I can not in finding
  your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me understand in order that I could subscribe.
  Thanks.

 • 18/07/2021 at 20:50
  Permalink

  Ahaa, its pleasant dialogue on the topic of this
  post at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this
  place.

 • 19/07/2021 at 12:01
  Permalink

  Its such as you read my mind! You appear to grasp so much approximately this, such as you wrote the
  e-book in it or something. I think that you just can do with some p.c.
  to power the message home a little bit, however other than that, this is magnificent blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 • 19/07/2021 at 14:57
  Permalink

  This is a topic that’s close to my heart…
  Best wishes! Exactly where are your contact details
  though?

 • 19/07/2021 at 18:08
  Permalink

  This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.
  A must read post!

 • 19/07/2021 at 21:13
  Permalink

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did,
  the internet will be much more useful than ever before.

 • 21/07/2021 at 00:20
  Permalink

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting
  things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 • 21/07/2021 at 03:23
  Permalink

  It’s appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve learn this publish and if I may just I wish to
  counsel you few attention-grabbing issues or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to learn even more things about it!

 • 21/07/2021 at 06:26
  Permalink

  I simply could not leave your site before suggesting that I really loved the
  usual info an individual supply to your guests? Is going to be again steadily to inspect new
  posts

 • 21/07/2021 at 09:23
  Permalink

  You made some decent points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 • 21/07/2021 at 11:57
  Permalink

  It’s appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be
  happy. I’ve read this put up and if I may I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles relating to this
  article. I want to learn more things about it!

 • 23/07/2021 at 13:50
  Permalink

  I will right away clutch your rss as I can’t
  find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me recognise in order
  that I may subscribe. Thanks.

 • 23/07/2021 at 16:51
  Permalink

  Hi there, I found your website by the use of Google while
  looking for a comparable topic, your site got here up, it seems great.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks. Hi there, just
  changed into alert to your weblog via Google, and located that it is really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.

  Lots of people shall be benefited out of your writing. Cheers!

 • 25/07/2021 at 00:59
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be
  happy. I have read this publish and if I may just I want to
  counsel you few interesting things or tips. Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
  I wish to read more issues approximately it!

 • 25/07/2021 at 03:57
  Permalink

  I really like what you guys are up too. This sort
  of clever work and reporting! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys
  to my own blogroll.

 • 25/07/2021 at 15:33
  Permalink

  Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time
  selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S My apologies for being
  off-topic but I had to ask!

 • 25/07/2021 at 18:29
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or
  tips. Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I wish to read even more things about it!

 • 25/07/2021 at 21:31
  Permalink

  Ahaa, its nice discussion regarding this post at this place at this blog, I have read all that, so now me also commenting
  here.

 • 26/07/2021 at 02:03
  Permalink

  Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your submit is simply spectacular and i can assume you’re knowledgeable in this subject.
  Well together with your permission allow me to grasp your RSS
  feed to stay updated with impending post. Thank you one million and please
  carry on the rewarding work.

 • 26/07/2021 at 05:45
  Permalink

  I will right away take hold of your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Please permit me know so that
  I may just subscribe. Thanks.

 • 28/07/2021 at 03:24
  Permalink

  I visited many web sites however the audio quality for audio songs
  present at this web site is really excellent.

 • 28/07/2021 at 14:14
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really pleasant piece of writing on building up new webpage.

 • 28/07/2021 at 17:12
  Permalink

  Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these things, so I am going to convey her.

 • 28/07/2021 at 20:18
  Permalink

  I am extremely impressed with your writing
  skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice
  blog like this one these days.

 • 29/07/2021 at 06:50
  Permalink

  I really like it when people get together and
  share views. Great website, continue the good work!

 • 29/07/2021 at 09:41
  Permalink

  I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the superb works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 • 30/07/2021 at 08:25
  Permalink

  I am not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 • 04/08/2021 at 07:14
  Permalink

  I see your website needs some fresh articles.
  Writing manually is time consuming, but there is solution for this.
  Just search for; Masquro’s strategies

 • 04/08/2021 at 09:53
  Permalink

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as
  you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 • 04/08/2021 at 18:25
  Permalink

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
  this article and the rest of the site is very good.

 • 04/08/2021 at 18:49
  Permalink

  Hi, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is witty, keep doing what you’re doing!

 • 04/08/2021 at 20:51
  Permalink

  Hi would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?

  Many thanks, I appreciate it!

 • 04/08/2021 at 21:14
  Permalink

  I visited multiple sites however the audio feature for audio songs present at this website is
  truly wonderful.

 • 04/08/2021 at 22:24
  Permalink

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since I book-marked
  it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
  to guide other people.

 • 04/08/2021 at 22:48
  Permalink

  Hi there, I log on to your blog like every week.
  Your writing style is awesome, keep doing what you’re doing!

 • 04/08/2021 at 23:58
  Permalink

  I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if
  all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 • 05/08/2021 at 00:21
  Permalink

  Thanks for your post. One other thing is when you are marketing your property by yourself, one of the difficulties you need to be conscious of upfront is when to deal with property inspection reports. As a FSBO seller, the key about successfully moving your property and also saving money in real estate agent commissions is awareness. The more you understand, the softer your sales effort is going to be. One area exactly where this is particularly crucial is reports.

 • 05/08/2021 at 00:47
  Permalink

  I want to to thank you for this great read!!

  I definitely enjoyed every bit of it. I have you book marked to check out new things you

 • 05/08/2021 at 01:09
  Permalink

  I will right away grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter
  service. Do you have any? Please let me understand so that I could subscribe.
  Thanks.

 • 05/08/2021 at 08:59
  Permalink

  I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really really nice paragraph on building up new webpage.

 • 05/08/2021 at 09:22
  Permalink

  I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site
  owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 • 05/08/2021 at 10:32
  Permalink

  It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles referring to this
  article. I wish to read even more things about it!

 • 05/08/2021 at 10:55
  Permalink

  What’s up to all, how is all, I think every one is getting more from this web site,
  and your views are nice in favor of new viewers.

 • 05/08/2021 at 12:06
  Permalink

  How Wikipedia Works iscusses just how you could make the Web’s best source for details even better.

 • 05/08/2021 at 12:29
  Permalink

  Hello there, I found your web site by means of Google at the same
  time as looking for a similar topic, your website came up, it appears good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks. Hello there, just
  become alert to your weblog through Google, and
  located that it is really informative. I’m gonna
  be careful for brussels. I’ll be grateful
  should you continue this in future. Numerous folks shall be
  benefited out of your writing. Cheers!

 • 05/08/2021 at 13:39
  Permalink

  I have been surfing online more than 2 hours
  today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more
  useful than ever before.

 • 05/08/2021 at 14:02
  Permalink

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I success you get entry to consistently quickly.

 • 05/08/2021 at 19:13
  Permalink

  I have been browsing online more than three hours as of late, but I never found any interesting article like
  yours. It is pretty worth sufficient for me. In my opinion,
  if all site owners and bloggers made good content as you probably did, the
  web might be a lot more helpful than ever before.

 • 05/08/2021 at 19:36
  Permalink

  One thing I’d prefer to discuss is that fat burning plan fast is possible by the appropriate diet and exercise. A person’s size not merely affects the look, but also the complete quality of life. Self-esteem, depressive disorder, health risks, plus physical abilities are influenced in weight gain. It is possible to make everything right and still gain. Should this happen, a condition may be the primary cause. While a lot food rather than enough exercise are usually the culprit, common medical ailments and traditionally used prescriptions can certainly greatly help to increase size. Thanks a bunch for your post right here.

 • 12/08/2021 at 12:08
  Permalink

  I’ve been surfing online more than three hours these days, but I
  never found any fascinating article like yours. It’s beautiful value
  sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers
  made good content as you probably did, the web will probably be
  much more helpful than ever before.

 • 12/08/2021 at 12:30
  Permalink

  I will right away seize your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me recognise in order
  that I could subscribe. Thanks.

 • 12/08/2021 at 13:37
  Permalink

  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 • 12/08/2021 at 13:59
  Permalink

  I read this post fully about the comparison of
  most recent and earlier technologies, it’s amazing article.

 • 12/08/2021 at 15:14
  Permalink

  I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really
  pleasant paragraph on building up new blog.

 • 12/08/2021 at 15:35
  Permalink

  First of all I want to say superb blog! I had a quick question which I’d like to ask if you
  don’t mind. I was curious to find out how you center yourself
  and clear your mind prior to writing. I’ve had a hard
  time clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas
  or tips? Thanks!

 • 12/08/2021 at 16:41
  Permalink

  July 29th: The ROBLOX error pages are up to date to have 3D as a substitute of
  2D pictures, on all three error pages (404, 403, 500).

 • 12/08/2021 at 17:03
  Permalink

  Ahaa, its good discussion regarding this post here at this blog,
  I have read all that, so at this time me also commenting
  here.

 • 12/08/2021 at 18:11
  Permalink

  I could not refrrain from commenting. Exceptionally wepl
  written!

 • 12/08/2021 at 18:32
  Permalink

  Hey! Someone in my Myspace group shared this
  website with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting
  this to my followers! Wonderful blog and superb style
  and design.

 • 21/08/2021 at 17:27
  Permalink

  Ahaa, its nice dialogue on the topic of this article
  at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 • 21/08/2021 at 17:41
  Permalink

  It’s perfect time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I have read this submit and if I may just
  I desire to recommend you some interesting things or advice.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.

  I want to learn more things approximately it!

 • 21/08/2021 at 19:14
  Permalink

  Hey there! Someone in my Myspace group shared
  this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Outstanding blog and outstanding design and style.

 • 21/08/2021 at 19:28
  Permalink

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re
  using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having
  a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had
  to ask!

 • 21/08/2021 at 20:52
  Permalink

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to
  look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Wonderful blog and outstanding design and style.

 • 21/08/2021 at 21:06
  Permalink

  I will right away grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or
  e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me realize so that I may subscribe.
  Thanks.

 • 21/08/2021 at 22:28
  Permalink

  There’s definately a lot to find out about this issue.

  I love all the points you made.

 • 21/08/2021 at 22:42
  Permalink

  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it
  😉 I will come back yet again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to guide others.

 • 22/08/2021 at 00:06
  Permalink

  Hello there! This blog post could not be written any better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward this post
  to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 • 22/08/2021 at 00:20
  Permalink

  I absolutely love your blog.. Great colors & theme.

  Did you create this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own website and want to
  learn where you got this from or exactly what the theme is named.
  Thank you!

 • 22/08/2021 at 02:31
  Permalink

  It is appropriate time to make some plans for the long run and
  it is time to be happy. I’ve read this put up and if I could I desire to suggest you few fascinating issues or advice.
  Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to read even more things about it!

 • 22/08/2021 at 02:44
  Permalink

  I truly love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to
  create my very own website and would like to learn where you got this from or what the theme
  is named. Appreciate it!

 • 22/08/2021 at 04:06
  Permalink

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and
  also the rest of the website is very good.

 • 22/08/2021 at 04:20
  Permalink

  Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It is the little changes that produce the most important
  changes. Thanks for sharing!

 • 22/08/2021 at 05:42
  Permalink

  Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different
  browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

 • 22/08/2021 at 05:55
  Permalink

  It’s perfect time to make some plans for the longer term and
  it is time to be happy. I’ve read this publish and if I may I
  wish to suggest you some attention-grabbing issues or suggestions.
  Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I want to learn even more things about it!

 • 22/08/2021 at 07:16
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a very good job with this.
  Also, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer.
  Excellent Blog!

 • 22/08/2021 at 07:30
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the longer term and
  it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I could I want to suggest you some attention-grabbing issues or tips.
  Maybe you could write subsequent articles referring to this article.
  I want to learn more things approximately it!

 • 31/08/2021 at 20:53
  Permalink

  You have made some decent points there. I looked on the net for more information about
  the issue and found most people will go along with your views on this website.

 • 31/08/2021 at 21:05
  Permalink

  These are actually wonderful ideas in regarding blogging.

  You have touched some good points here. Any way keep
  up wrinting.

 • 31/08/2021 at 22:23
  Permalink

  I’ll right away grasp your rss as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me recognize so
  that I could subscribe. Thanks.

 • 31/08/2021 at 22:36
  Permalink

  I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really good paragraph on building up new webpage.

 • 31/08/2021 at 23:53
  Permalink

  Hi there! This article couldn’t be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll send this article to him.
  Fairly certain he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 • 01/09/2021 at 00:06
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so
  I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 • 01/09/2021 at 01:24
  Permalink

  Ahaa, its good dialogue concerning this article at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also
  commenting at this place.

 • 01/09/2021 at 01:36
  Permalink

  What’s up, everything is going well here and ofcourse every one is sharing data,
  that’s truly excellent, keep up writing.

 • 01/09/2021 at 02:54
  Permalink

  I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really good article on building up
  new weblog.

 • 01/09/2021 at 03:07
  Permalink

  Why people still make use of to read news papers
  when in this technological globe the whole thing is available on net?

 • 01/09/2021 at 04:37
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser
  compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the issue
  resolved soon. Kudos

 • 01/09/2021 at 17:09
  Permalink

  Your mode of describing the whole thing in this post is in fact nice, every one be capable of effortlessly know it, Thanks a lot.

 • 01/09/2021 at 17:22
  Permalink

  I simply could not leave your website before suggesting that I actually enjoyed
  the standard information a person provide to your visitors?
  Is going to be back ceaselessly in order to inspect new posts

 • 10/09/2021 at 00:04
  Permalink

  I want to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little
  bit of it. I have got you bookmarked to look at new stuff you

 • 10/09/2021 at 00:17
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with
  web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 • 16/09/2021 at 07:02
  Permalink

  It is perfect time to make a few plans for the longer
  term and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and if I could I
  desire to counsel you some interesting issues or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to learn even more things approximately it!

 • 16/09/2021 at 08:28
  Permalink

  I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really
  really fastidious paragraph on building up new website.

 • 16/09/2021 at 12:38
  Permalink

  I need to to thank you for this good read!! I definitely loved
  every little bit of it. I have got you book-marked to check out new things you

 • 16/09/2021 at 15:42
  Permalink

  I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really
  really nice article on building up new blog.

 • 16/09/2021 at 19:45
  Permalink

  Youu madee somee really good ppoints there. I checked on tthe internett for mlre inf aboiut tthe issue annd fouhnd mot
  peoplpe wijll go along ith yor views oon this website.

 • 16/09/2021 at 21:12
  Permalink

  Hello! I’ve been following your site for some
  time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!
  Just wanted to say keep up the great job!

 • 17/09/2021 at 08:01
  Permalink

  I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good
  content as you did, the web will be a lot more useful
  than ever before.

 • 17/09/2021 at 09:28
  Permalink

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting
  things or tips. Maybe you could write next articles referring
  to this article. I desire to read more things about it!

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.