„ჯვარი“ – ვაზის მივიწყებული ძველი ქართული ჯიში

მრავალჯერ ნათქვამს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვით, რომ ადილობრივი ვაზის ჯიშების სიმრავლისა და მრავალფეროვნების თვალსაზრისით საქართველო უთუოდ გამორჩეული ქვეყანაა. თუმცა, რიგი

Read more

ვაზის დაავადება ესკა _ ზაფხულის დამბლა

ვაზის კულტურა და მოსავალი ბევრადაა დამოკიდებული გავრცელებულ მავნე დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების დროულად ჩატარებაზე. თუ ეს ღონისძიებები დროულად და აგროვადებში

Read more

ვაზის ჭრაქი (Mildew)

ვაზის დაავადებების შორის, თავისი მავნებლობით გამოირჩევა ჭრაქი, რომლის გამომწვევია სოკო Plasmopara viticola B. et T. ვაზის ჭრაქი პირველად ამერიკაში 1834 წელს

Read more

როგორ შევარჩიოთ სწორად ვაზის ყვავილობაში ფუნგიციდი?

ახლოვდება ვაზის ყვავილობის პერიოდი, ამ დროს კი გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ყვავილობა და მისი შემდგომი პერიოდი არის კრიტიკული, ისეთი სოკოვანი

Read more

ვაზის განვითარების ფაზები

  ვაზის განვითარება წლის განმავლობაში შეიძლება ორ პერიოდად დავყოთ: პასიურად და აქტიურად. პასიური, ანუ მოსვენების ხანა ვაზის ფოთლების გაცვენით იწყება უმეტესად შემოდგომაზე

Read more

ვენახში ნიადაგის განოყიერება და სხვადასხვა ხნის ვაზის გამოკვება

ვენახის განოყიერების სისტემა შედგება დარგვამდე, რგვის დროს, ახალგაზრდა და მსხმოიარე ვენახის განოყიერებისაგან. ვენახში შესატანი საკვები ელემენტების ზუსტი დოზების დადგენა საჭიროა

Read more

ტალავერზე ვაზის გასხვლა

პირველი გასხვლა ვაზის სავეგეტაციო პერიოდის გასახანგრძლივებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ტალავერზე ჭრილობისგან დაუზიანებელი სწორი შტამბის აღზრდას და ჩამოყალიბებას. ვაზი ზედმეტი ჭრილობებისაგან

Read more

ვაზის გასხვლის პრინციპები

სხვლის მიზანი ყოველწლიური რეგულარული და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და რქის დროული მომწიფებისათვის პირობების შექმნაა.  სხვლის ოპერაციის ჩატარების დროს  შემდეგი ასპექტები

Read more

ვაზის გასხვლის დრო და წესი

მართალია, ვაზი ზოგან შემოდგომით ისხვლება, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მისი გასხვლა შესაძლოა გაზაფხულზეც ჩატარდეს. შემოდგომის სხვლა ტარდება მას შემდეგ, რაც ვაზის

Read more

ვენახის მოვლა

მევენახეობა საქართველოს სოფლის-მეურნეობის უძველესი და  ტრადიციული დარგია. ვენახში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულ, ხარისხიან ჩატარებასა და მავნებელ-დაავადებათა საწინააღმდეგო საშუალებების სწორად გამოყენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა

Read more