ცხვრის შენახვის ტექნოლოგიის პრინციპები საქართველოში 

მეცხვარეობის პროდუქციის წარმოება შესაძლებელია დარგის გაძღოლისადმი განსხვავებული მიდგომითა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც თავის მხრივ ამა თუ იმ რეგიონში, ქვეყნის გეოგრაფიული

Read more

როგორ შევქმნათ და ვმართოთ ეფექტიანად მებოცვრეობის ფერმა 

  მე მებოცვრეობის მიმართულების ახალგაზრდა სპეციალისტი ზვიად ქლიბაძე ვარ. დღეს მსურს გესაუბროთ ინტენსიური მებოცვრეობაზე, ოღონდ, არა იმ მეთოდსა და მიდგომებზე, რაც, დღეს ძირითადად გამოიყენება

Read more

ჩვენი ყველაზე დიდი აქტივი ფერმერთა კეთილდღეობაა

ფერმერთა მრავალპროფილიანი, უნივერსალური მომსახურების ცენტრი „აგრიქულა“ მაღალი  პროფესიონალიზმი და დაკისრებული ვალდებულების პასუხისმგებლობით შესრულება, მომხმარებელთათვის მომსახურების თანამედროვე  სტანდარტების შეთავაზება და სანდო,

Read more

მეწველი ძროხების დაზღვევა (ვიდეო)

ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მერძეულ ფერმერულ მეურნეობებს უამრავ ისეთ რისკთან უწევთ გამკლავება როგორიცაა დაავადებები, გარეული ცხოველის თავდასხმა და უბედური შემთხვევა.

Read more

რატომ არის საქართველოსთვის მერძეული მეძროხეობის დარგი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი

მეძროხეობა საქართველოში მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი დარგია. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის სტრუქტურაში (ფაქტობრივად არსებულ ფასებში) მეცხოველეობის წილად 50%-ზე მეტი მოდის, მათ შორის

Read more

 ბუნებრივი საკვები სავარგულების მცენარეები

ამ თემის გაცნობისას ყურადღება უნდა მიექცეს მდელოს მცენარეების საკვებ თვისებებს, როგორიცაა: ქიმიური შედგენილობა, საკვების ყუათიანობა, სხვადასხვა პირუტყვის მიერ ძოვნადობა, მონელობადობა,

Read more

ბიოლოგიური მეთოდები მეცხოველეობაში

ცხოველის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მის მიმართ ჰუმანური დამოკიდებულება ორგანული სოფლის მეურნეობის კონცეფციის პრინციპია. თავდაპირველად ორგანული სოფლის მეურნეობის მიმდევრები მეცხოველეობას მემცენარეობის

Read more

ბუნებრივი სათიბებისა და საძოვრების ძირეული გაუმჯობესების სისტემა _ მეთოდური რჩევა-დარიგება

უნდა იცოდეთ, რომ ფერმის ინვენტარიზაციის მასალების საფუძველზე განისაზღვრება მდელოს ნაკვეთები, რომლებიც საჭიროებს ძირეულ გაუმჯობესებასა და მათზე მაღალმოსავლიანი სათიბებისა და საძოვრების

Read more

„მაწონი“ _ გეოგრაფიული აღნიშვნა

„მაწონი“ ქართული ტრადიციული რძემჟავა პროდუქტია, რომელიც ძროხის, კამეჩის, თხის და, იშვიათად, ცხვრის რძისაგან, ან მათი ნარევისაგან მიიღება. რძის რძემჟავურ დუღილს

Read more

რა არის საჭირო საიმისოდ, რომ ქვეყანაში ხარისხიანი, უვნებელი რძისა და ხორცის პროდუქტი ვაწარმოოთ

მოსახლეობის ჯანსაღი რძისა და ხორცის პროდუქტებით უწყვეტად უზრუნველყოფისთვის მერძეული და მესაქონლეობის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ქვეყანაში დარგის ხელშეწყობისთვის გარკვეული

Read more